مشاوره خانواده

همسرم به هر بهانه ای می خواهد با زبانش آزارم دهد!


مشاوره مذهبی

آیا خوابی که از ائمه دیدم اعتبار دارد؟


روانشناسی

رفیقی دارم که بیش از حد بهم وابسته است، چه کنم؟


مشاوره خانواده

حساسیت خانواده برای ارتباط برقرار کردن با دیگر افراد


مشاوره خانواده

بعد از طلاق پدر و مادرم احساس تنهایی می کنم!


تربیت فرزند

پسر 10 ساله ام به شدت لوس است، چه کنم؟


مشاوره خانواده

طاقت مهمان چند روزه را ندارم!


تربیت فرزند

یازده سالم هست و پدرم برای من گوشی نمی خرد!


مشاوره ازدواج

پس از خواستگاری و تایید اولیه، پدرم حالا مخالف ازدواجم با شخص مورد نظر شده


روانشناسی

شک به استفاده از مواد مخدر همسرم