0
ویژه نامه ها
آموزش علوم بر اساس ابطال گرایی

آموزش علوم بر اساس ابطال گرایی

هدف اصلی در تعلیم و تربیت مبتنی بر سازه گرایی پرورش افرادی است که به توانایی خود در خلق دانش باور داشته باشند و برای دانش، موجودیتی عینی و خارج...
آموزش علوم بر اساس اثبات گرایی

آموزش علوم بر اساس اثبات گرایی

رویکرد اکتشافی در آموزش علوم متأثر از تلقى استقراگرایانه نسبت به علم است. این رویکرد، واکنشی نسبت به رویکرد انتقالی است که در آن بر انتقال علم...
سازه گرایی

سازه گرایی

از نظر سازه گرایی، معرفت بازنمایی جهان عینی مستقل از داننده نیست بلکه ناظر به ساختارهای مفهومی است که فاعل شناسا آنها‌‌ را کارآمد می داند.
رویکرد استقرایی- قیاسی در نزد دانشمندان مسلمان

رویکرد استقرایی- قیاسی در نزد دانشمندان مسلمان

دانشمندان مختلف مسلمان در عین حال که از روش تجربی و آزمایشگاهی به صورت گسترده استفاده کردند، گاه به صورت صریح به صورتبندی روش استقرایی و تجربی...
ابطال گرایی و رویکرد فرضیه‌ای – قیاسی

ابطال گرایی و رویکرد فرضیه‌ای – قیاسی

رویکرد ابطال گرایی، علم را به مثابه مجموعه‌ای از فرضیات می پندارد که به منظور توصیف و یا تبیین پدیده‌ ها به طور موقت پیشنهاد شده‌اند‌.
رویکردهای فلسفی به علوم طبیعی

رویکردهای فلسفی به علوم طبیعی

در نگاهی تاریخی به تحول دیدگا‌ه‌های فلسفی معاصر درباره علم ملاحظه می شود که فلسفه علم از نوعی عینیت گرایی به سوی گونه‌ای از ذهنیت گرایی حرکت...
خودارزیابی در نیل به فهم تاریخی

خودارزیابی در نیل به فهم تاریخی

فراهم آوردن شرایط خودارزیابی برای دانش آموز بسیار مهم است و در این زمینه نقش معلم و مدیریت مدرسه قابل توجه است.
اصول اخلاقی آموزش تاریخ

اصول اخلاقی آموزش تاریخ

در این مقاله، از منظری اخلاقی و ارزشی به رابطه معلم با شاگردان در جریان آموزش می پردازیم.
حفظ و ارتقای آزادی یادگیرنده تاریخ

حفظ و ارتقای آزادی یادگیرنده تاریخ

آموختن دانش تاریخی با حفظ آزادی دانش آموزان، فرایند یادگیری را استحکام و اعتبار بیشتر به دانش آموزان می بخشد.
نگریستن به تاریخ از منظر دیگران

نگریستن به تاریخ از منظر دیگران

با نظر به مبنای معرفت شناختی پویایی علم، دانش تاریخی نیز همچون دیگر دانش ها همواره در حال پویایی و حرکت است.
اصول یادگیری درس تاریخ

اصول یادگیری درس تاریخ

احساس نیاز و گرایش به روایت و داستان در درون همه دانش آموزان وجود دارد و باید با جذاب بودن مطالب تاریخی و نیز ترسیم فضای داستانی آن تحریک شود.
اصول معرفت شناختی تاریخ

اصول معرفت شناختی تاریخ

اصول مطرح شده در این مقاله، بیشتر بر بعد معرفت شناختی یادگیری - که متضمن بعد انسان شناختی است - تأکید دارند و متناسب با آن.
اصول اخلاقی یادگیری تاریخ

اصول اخلاقی یادگیری تاریخ

در این مقاله، بعد اخلاقی و ارزشی یادگیری دانش آموز و راه یافتن وی به دانش تاریخی مورد نظر است.
اختصاص ندادن تاریخ به سیاست و حکومت

اختصاص ندادن تاریخ به سیاست و حکومت

محدود ساختن تاریخ به تاریخ سیاسی و حکومتی نه تنها باعث نادیده انگاشتن بخش عظیمی از سرمایه‌های بشری می گردد بلکه منجر به شکل گیری نوعی نگاه تک...
مرتبط ساختن مطالب تاریخی با مسائل کنونی جامعه

مرتبط ساختن مطالب تاریخی با مسائل کنونی جامعه

نگریستن به تاریخ از منظر سنت گرایی تحولی، امکان بازشناسی ثبات و تغییر در ارزش‌ها و باورها را فراهم می آورد و این خود، متضمن نگرشی انتقادی است.
فلسفه تاریخ در اند‌یشه اسلامی

فلسفه تاریخ در اند‌یشه اسلامی

پیچیدگی روابط حق و باطل و درهم آمیختگی آنها‌‌ ایجاب می کند که انسان حق گرا، محتاط عمل کند و به داوری‌های شتابزده روی نیاورد.
تأکید بر حقایق معتبر تاریخ

تأکید بر حقایق معتبر تاریخ

از اهداف درس تاریخ، دستیابی دانش آموزان به دانش تاریخی است و تکیه بر این گونه حقایق تاریخی نیز در دانش تاریخی.
برنامه درسی تاریخ بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت در ‌ایران

برنامه درسی تاریخ بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت در ‌ایران

تا جایی که در تاریخ با سنت‌ها سروکار می یابیم، سنت گرایی تحولی رویکرد اساسی ما را تشکیل خواهد داد. بنابراین، اصول و معیارهای مبتنی بر این رویکرد،...
اهتمام به نگاه تاریخی در بررسی مسائل

اهتمام به نگاه تاریخی در بررسی مسائل

تعمیم‌های شتابزده و افتادن در دام مشابهت‌های صوری و غفلت از ویژگی‌های منحصربه فرد اجتماعی، مانع بزرگی در ایفای نقش مؤثر اجتماعی است.
اصول مربوط به محتوای درس تاریخ

اصول مربوط به محتوای درس تاریخ

ارتباط با تاریخ باید به صورتی واقعی و در جهت امر مورد مطالعه برقرار شود و استفاده صرف از برخی اسناد، بدون بیان جهت ارتباط آنها‌‌ با موضوع و تحلیل...