علوم انسانی

دوگانگی تعریف مفهوم سیاسی ناسیونالیسم

دوگانگی تعریف مفهوم سیاسی ناسیونالیسم
پایگاه اجتماعی، سیاسی و طبقاتی ناسیونالیسم نژادی، طبقه وابسته به استعمار و بخشی از روشنفکران طبقات و اقشار متوسط و مرفه است. این ناسیونالیسم با ناسیونالیسم ضد استعماری که خواهان طرد نفوذ و سلطه خارجیان استعمارگر از جامعه مستعمراتی و استقرار حاکمیت و مالکیت اکثریت مردم بر همه منابع اقتصادی جامعه می باشد کاملا در تضاد قرار دارد. ادامه ...

مبارزه گروههای سبز با امپریالیسم

مبارزه گروههای سبز با امپریالیسم
روند تغییرات اقتصادی و اجتماعی پس از سقوط نظام سیاسی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در این سرزمین و کشورهای قاره اروپا نشان میدهد که در این جوامع گروههای معروف به سبز و به طور کلی چپ های اسبق و سابق این جوامع که زمانی ادعای مبارزه با امپریالیسم سرمایه داری و همبستگی با مردم محروم مستعمرات داشته اند. ادامه ...

امپریالیسم و توسعه کلاسیک

امپریالیسم و توسعه کلاسیک
مطالعه اثرات توسعه فرهنگ استعماری در جوامع مستعمراتی در دهه های اخیر به خوبی نشان می دهد که محافل سرمایه داری استعماری و همکاری با آنها طبقات حاکم وابسته به استعمار در این سرزمینها به خوبی به اثرات فرهنگ بر اقتصاد و این که چگونه می توان با به کار گرفتن فرهنگ ترویج و تبلیغ باورها، نظریات و شیوهای زندگی معین به اهداف اقتصادی رسید ادامه ...

فرهنگ و سیاست سرمایه داری استعماری

فرهنگ و سیاست سرمایه داری استعماری
هدف اصلی نظریه پردازان استعماری از جدا دانستن فرهنگ و سیاست از اقتصاد، چه در جوامع سرمایه داری، چه در جامعه جهانی و چه در مستعمرات، انکار و پوشاندن تضادهاست. هدف این است که تضاد اصلی یعنی تضاد میان واقعیت اقتصادی با ادعاهای فرهنگی و سیاسی ادامه ...

جدایی بینداز و حکومت کن

جدایی بینداز و حکومت کن
در زمینه غارتگری اقتصادی، گذشته از کوشش سنجیده و برنامه ریزی شده برای چنگ انداختن بر منابع طبیعی ، کوشش می شود با تقویت وایجاد بخش خصوصی - چه در بخش کشاورزی و صنایع و چه در بخش تجاری و مالی، طبقه ای به وجود آید یا نیرومند شود و رشد کند که همکار و شریک و در بسیاری از موارد و سرزمینها، نماینده و خدمتگزار سرمایه داران کشورهای سرمایه داری استعماری در کشور و جامعه خود باشد. ادامه ...

رویارویی با سرمایه داری استعماری

رویارویی با سرمایه داری استعماری
در هر یک از بخشهای این سرزمین با توجه به مرزهایی ساختگی که تا کنون پدید آمده و نیز هویت کاذب سیاسی در کشورهایی که خلق شده اند و با در نظر گرفتن ساختار و بافت اقتصادی و سیاسی حاکم، می توان در باب چگونگی مبارزه با خصوصی سازی، سلطه سرمایه و کالای کشورهای سرمایه داری استعماری، شیوه تولید مستعمراتی مسلط و همچنین استبداد سیاسی طبقه پیوسته به استعمار اندیشید ادامه ...

استراتژی استعمار در خاورمیانه

استراتژی استعمار در خاورمیانه
تبلیغ فرضیه های نژادی موجب شده است که کشورهای سرمایه داری استعماری و طبقات پیوسته به استعمار در بیشتر کشورهای مشرق زمین بتوانند مردمان جامعه بزرگ شرق را بر ضد یکدیگر تحریک و وادار به جنگ و کشتار کنند. تحقیر نژادی ابزار سلطه سرمایه داری استعماری و طبقات پیوسته به استعمار بر ملل و اقوام خویشاوند در جامعه بزرگ شرق است. ادامه ...

نظریات و افکار وابستگان به طبقه حاکم

نظریات و افکار وابستگان به طبقه حاکم
نظریات و تئوریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انتقادی که در جوامع دیگر با ساخت و بافت طبقاتی و روند رشد تاریخی مخصوص به خود از جانب بزرگان فلسفی و اجتماعی همان جوامع در دوره های تاریخی معین و برای یافتن راه حل و پاسخ مشکلات و مسائل معین در همان جوامع ابراز شده است در جامعه مستعمراتی و در میان روشنفکران کشورهای عقب نگهداشته شده مطرح گردد و گسترش یابد. ادامه ...

وابستگان به استعمار احساس امنیت نمی کنند

وابستگان به استعمار احساس امنیت نمی کنند
وابستگان به استعمار و حاکم اگر بتوانند در کشورهای سرمایه داری استعماری اموال دزدیده شده را انباشته کنند، تا روزی فرار را بر قرار ترجیح دهند، باز نمی توانند احساس امنیت کنند؛ از یک سو از انتقام کسانی که به آنان خیانت شده و از سوی دیگر از سازمانهای مالی کشورهای سرمایه داری استعماری که برای چنگ انداختن به این اموال و ثروتها، از دست زدن به هر کار پروا ندارند . ادامه ...

نقش ارتش و نیروهای مسلح در مستعمرات

نقش ارتش و نیروهای مسلح در مستعمرات
وظیفه و مأموریت فرهنگی و سیاسی استعمار، مشغول کردن مردم استثمار شده، فقیر و ستمدیده با قصه ها و افسانه های فرهنگی و سیاسی، وعده های واهی اما زیبا و بازداشتن جامعه از طرح مسائل اقتصادی و به خصوص پرداختن به علل فقر عامه در جامعه و چگونگی نفوذ و سلطه اقتصادی دول و انحصارات استعماریست. ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
آشنایی با کاخ گلستان

آشنایی-با-کاخ-گلستانکاخ گلستان یکی از مهم‌ترین کاخ‌های قدیمی ساخته شده در شهر تهران است که هر روز بسیاری از گردشگران داخلی ادامه ...

کاخ چهل ستون اصفهان

کاخ-چهل-ستون-اصفهانکاخ چهل ستون یکی از اصلی‌ترین جاذبه های گردشگری اصفهان است که تنها با دو برابر شدن ستون‌هایش توانسته ادامه ...

معرفی منارجنبان اصفهان

معرفی-منارجنبان-اصفهانمنارجنبان اصفهان یکی از جاذبه های تاریخی و دیدنی ساخته شده در دوره تیموریان است که هر ساله هزاران گردشگران ادامه ...

مبانی تربیتی پراگماتیسم

مبانی-تربیتی-پراگماتیسمپراگماتیستها مدرسه فعال و شاگرد فعال را در نظر می‌گیرند.همانطور که دیویی گفته است کاراساسی تعلیم و تربیت ادامه ...

آشنایی با باغ شاهزاده ماهان

آشنایی-با-باغ-شاهزاده-ماهانباغ شاهزاده ماهان یکی از زیباترین باغ‌ های ایرانی در استان کرمان قرار گرفته است که هر ساله گردشگران بسیاری ادامه ...

کاهش جمعیت به دنبال سبک زندگی مدرن (بخش دوم)

کاهش-جمعیت-به-دنبال-سبک-زندگی-مدرن-بخش-دومدر سال‌های اخیر، به دلیل دنبال شدن سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه‌ی هفتاد، شاهد خانواده‌های تک‌فرزندی هستیم ادامه ...

جهان شناسی

جهان-شناسیاز نظر رئالیستها شیء خارجی به طور مستقل در خارج وجود دارد و ما در اثر تجربه از وجود آن به همان صورتی ادامه ...

پسر فداکار

پسر-فداکارداوود امیریان داستان زیر را با موضوع خاطرات دفاع مقدس با زبان طنز نگاشته است. ادامه ...

تعلیم و تربیت و پراگماتیسم

تعلیم-و-تربیت-و-پراگماتیسمآنچه مهاجران اروپایی نسبت به بومیان سرخ پوست انجام دادند به عنوان برگهای سیاه در تاریخ آمریکا باقی خواهد ادامه ...