0
ویژه نامه ها
هنرهای تجسمی یونان باستان

هنرهای تجسمی یونان باستان

در هنر کلاسیک یونانیان فرض بر این است که برای هر اثر، قانون وجود دارد، به عبارت دیگر فرمی که هنرمند بدان متعهد است.
معیار قوانین مجسمه سازی یونانی‌ها

معیار قوانین مجسمه سازی یونانی‌ها

معماران یونانی از انحراف خط مستقیم هم پا را فراتر نهادند. آنها خطوطی را که انتظار می‌رفت خطوط مستقیم باشند، کج می‌کردند.
معماری کلاسیک یونان باستان

معماری کلاسیک یونان باستان

در مواردی خاص، قانون معماری دوران باستان بر آن بود که نه تنها بر چشم بلکه بر گوش مخاطبانش نیز تاثیر بگذارد.
قانون مجسمه سازی یونانی

قانون مجسمه سازی یونانی

قانون مجسمه سازان نه تنها نسبت‌های بدن، بلکه نسبت میان اجزاء بدن و به ویژه اجزاء صورت را شامل می‌شد.
زیباشناسی و فلسفه

زیباشناسی و فلسفه

از آنجایی که فیلسوفان در آغاز به مسائل مربوط به طبیعت پرداختند، درباره مسائل زیباشناختی اظهار نظری نمی‌کردند.
زیباشناسی هنر کلاسیک یونان

زیباشناسی هنر کلاسیک یونان

نقاشی قرن پنجم، مانند مجسمه سازی آن زمان، گرایش کلاسیکی را نشان می‌داد و به واسطه فرم‌های طبیعی و بعد انسانی متمایز شده بود.
زیباشناسی فیثاغورثی

زیباشناسی فیثاغورثی

فیثاغورثی‌ها از زیباشناسی به عنوان یک علم مستقل تصوری نداشتند. در نظر آنها هارمونی خصوصیتی از جهان است و آنها در چهارچوب جهان شناسی بدان می اندیشیدند.
تاثیر اخلاقی موسیقی

تاثیر اخلاقی موسیقی

اصل بنیادین فیثاغورثیان در رابطه با قدرت تأثیر موسیقی، ریشه در دین یونانی، یا به عبارت دقیق تر، ریشه در باورهای اورفئهای داشت.
انعطاف پذیری معماری یونانی

انعطاف پذیری معماری یونانی

مجسمه سازان کلاسیک آشکال زنده بدن انسان را به نمایش می‌گذاشتند، اما تلاش می‌کردند که نسبت‌های ثابت آن را پیدا کنند.
مبانی هنرهای تجسمی یونان

مبانی هنرهای تجسمی یونان

معماری یونانیان عناصر خاصی را از ممالک و سرزمین‌های دیگر وام گرفته بود. به ویژه از مصر و سرزمین‌های شمالی.
مفهوم شعر در فرهنگ یونانی

مفهوم شعر در فرهنگ یونانی

یونانیان تجربه زیباشناختی را همچون آفرینش هنری میدانستند و آن را از انواع دیگر آفرینش‌ها و تولیدات انسان دارای تفاوتی اساسی نمی‌دیدند
شعر و حقیقت

شعر و حقیقت

سولون شاعران را متهم میکرد که حقیقت را نمی گویند و از خودشان چیزی را جعل میکنند و در نتیجه دروغ می‌گویند.
زیباشناسی شاعران دوران باستان

زیباشناسی شاعران دوران باستان

ویژگی کلی اندیشه‌های هومر درباره شعر اینست که در آن نشانه‌ای از حضور یک درک هنری خود سامان و مستقل وجود ندارد.
زیباشناسی دوره کلاسیک (قسمت اول)

زیباشناسی دوره کلاسیک (قسمت اول)

با آغاز قرن پنجم، فرهنگ یونانی در دو جهت توسعه یافت، یکی از آنها توسط دریسیها و دیگری توسط أیونیها تداوم پیدا کرد.
زیباشناسی دوره کلاسیک (قسمت دوم)

زیباشناسی دوره کلاسیک (قسمت دوم)

هنر، ادبیات و فرهنگ عصر پریکلس (و حتی هنر تمام قرن‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد) به هر دو معنا کلاسیک بودند.
دلربایی و جذابیت شعر دوران باستان

دلربایی و جذابیت شعر دوران باستان

کسی را تصور کنید که در دل و روحش زخم و غمی تازه دارد. اگر یک شاعر یا آوازخوان.. شکوه انسان‌های گذشته و خدایان مقدس را برای او بسراید.
تقسیم بندی هنرهای یونانی

تقسیم بندی هنرهای یونانی

به عقیده یونانیان، طبیعی‌ترین تقسیم هنر براساس اینکه مستلزم تلاش و کوشش فیزیکی باشد یا نه، تقسیم آن به هنر آزاد و برده‌وار (غیرآزاد) است.
پیش فرض‌های رایج زیباشناختی در میان یونانیان

پیش فرض‌های رایج زیباشناختی در میان یونانیان

در پایان دوره باستان، یونانی‌ها هنری بزرگ و باشکوه را آفریدند اما هیچ نظریه ای درباره هنر مطرح نکردند، یا دست کم به صورت مکتوب به دست ما نرسیده...
ادبیات در دوره کلاسیک (قسمت اول)

ادبیات در دوره کلاسیک (قسمت اول)

اظهارات جامع تر درباره زیباشناسی را میتوان در آثار اپیخارموس یافت، که نمایانگر اصلی واقع گرایی سیسیلی و درام غیرآئینی است.
ادبیات در دوره کلاسیک (قسمت دوم)

ادبیات در دوره کلاسیک (قسمت دوم)

فلسفه نقش بارز شعر را در زندگی روشنفکری عهده دار شد. مسائل اساسی حیات انسانی که علتی برای خلق تراژدی گشتند، اکنون علتی برای فراموشی آن بودند.