0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
مسیحیان انقلابی (قسمت دوم)

مسیحیان انقلابی (قسمت دوم)

فعالیت شبانی کلیسا همچون یک نتیجه گیری ازمفروضات الهیاتی پدید نمی آید. الهیات منجر به فعالیت شبانی نمی شود، بلکه در مورد آن به تفکر و تعمق می...
چهارشنبه، 24 بهمن 1397
مسیحیان انقلابی (قسمت اول)

مسیحیان انقلابی (قسمت اول)

گردهمایی مدلین بر تحلیلی که شرایط امریکای جنوبی را ناشی از ستم و استبداد می دانست و نیز به رهایی از این شرایط صحه گذاشت. این برخورد، پس از مدت...
چهارشنبه، 24 بهمن 1397
مسیحیت غیروارداتی

مسیحیت غیروارداتی

مبیتی همانند بسیاری از عالمان الهی افریقایی، برخوردی انتقادی با جنبش های میسیونری در افریقا دارد. به نظر او مردم آفریقا نیاز به انجیل داشتند.
چهارشنبه، 24 بهمن 1397
خدا در فرهنگی ایستا

خدا در فرهنگی ایستا

از نظر کویاما، چهل سال طول کشید تا خدا قوم خود را در صحرای سینا تربیت کند و سرعت حرکت قوم با پای پیاده در بیابان یعنی سه مایل در ساعت، نماد این...
چهارشنبه، 24 بهمن 1397
رویای عدالت

رویای عدالت

مارتین با تأثیر گرفتن از رویکرد گاندی روش اقدام مستقیم مسالمت جویانه را پیش گرفت. وی همچنین بر روی نیاز استفاده از رأی سیاهپوستان تأکید می کرد...
چهارشنبه، 24 بهمن 1397
کاتولیک عصیانگر

کاتولیک عصیانگر

بین الهیات کاتولیک و پروتستان هم نظری و توافقی بنیادین وجود دارد، بخصوص در مورد الهیات عادل شمردگی یعنی موضوعی که الهیات اصلاح دینی به واسطه...
شنبه، 13 بهمن 1397
مسیحیت بی‌نام

مسیحیت بی‌نام

رانر به سبب نظریه مشهور خود که تحت عنوان مسیحیت بینام " شناخته می شود، شهرت دارد. دیدگاه سنتی کلیسای کاتولیک در مورد نجات که با صراحت نام در...
شنبه، 13 بهمن 1397
سوگند علیه جنبش (قسمت اول)

سوگند علیه جنبش (قسمت اول)

پس از جنگ جهانی دوم، سخت گیری در این مورد کمتر شد، اما تغییرات قابل توجهی به وقوع نپیوست؛ فقط در سال ۱۹۵۸ پاپ جدیدی انتخاب شد که با عنوان پاپ...
شنبه، 13 بهمن 1397
سوگند علیه جنبش (قسمت دوم)

سوگند علیه جنبش (قسمت دوم)

مصوبات شورای دوم واتیکان به دوران چهارصد ساله کاتولیسیسم تریدنتینی پایان بخشید. کلیسای روم که ملجأ و قلعه ای مستحکم محسوب میشد، خود به کلیسایی...
شنبه، 13 بهمن 1397
عارف تکامل‌مشرب

عارف تکامل‌مشرب

رهبران فرقه یسوعی، به دیدگاه های الهیاتی تیار چندان روی خوشی نشان نمی دادند. وی پیوسته از انتشار آثار الهیاتی و فلسفی خود منع شد و مطیعانه از...
شنبه، 13 بهمن 1397