انسان کامل اصل وجود عالم
انسان کامل روح و جان هستی است و همان گونه که روح در بدن انسان مایه حیات و بقا و رابطه آن با بدن رابطه تدبیری بوده و اعضا و جوارح ابزار این تدبیرند
يکشنبه، 17 آذر 1398
هستی شناسی انسان کامل (قسمت اول)
در تعریف انسان از ریشه این کلمه بهره برده شده است. انسان مأخوذ از (أنس) یا (ن س ی) است. اگر ریشه آن از انس باشد، مأنوس و اگر از نسی باشد دارای...
جمعه، 15 آذر 1398
هستی شناسی انسان کامل (قسمت دوم)
اگرچه ملائکه به تسبیح و تقدیس الهی مشغول اند و به این امر می بالند، اما ملائکه ذات حق را آنگونه که اقتضا می کند عبادت نمی کنند
جمعه، 15 آذر 1398
هستی شناسی انسان کامل (قسمت سوم)
اگر چیزی جلوه دیگری باشد و آن را نشان دهد، صورت آن شیء خواهد بود، بنابراین همه عالم می تواند صورت حق باشد.
جمعه، 15 آذر 1398
مباحث عرفانی ریشه دار
انسان کامل بعد از خلق جهان نیز باعث بقاء و دوام فیض بر مظاهر عالم است و همچنین مظاهر عالم وجود، قوس صعود را به واسطه انسان کامل طی می کنند.
جمعه، 15 آذر 1398
کمال انسان در مختلف ادیان
انسان کامل موضوعی است که تا کنون تحقیقات و نوشته های زیادی در باب حقیقت و مسائل مرتبط به آن نگاشته شده و حتی از منظر حضرت امام و ابن عربی نیز...
جمعه، 15 آذر 1398
جایگاه انسان کامل (قسمت اول)
اگر ذات را با همه اسماء و صفات لحاظ کنیم، حضرت واحدیت شکل خواهد گرفت که به این مرتبه و مقام، مرتبه الوهیت و مقام جمع و غیب مضاف که مرتبه پایین...
جمعه، 15 آذر 1398
جایگاه انسان کامل (قسمت دوم)
انسان کامل محمدی و به اعتبار آن که افق وجود و ظهور تفصیلی آن مقام مشیت مطلقه و مرتبه ولایت کلیه علویه است در جمیع این عوالم سریان دارد.
جمعه، 15 آذر 1398
انسان باید کامل باشد (قسمت اول)
اگر چیزی جلوه دیگری باشد و آن را نشان دهد، صورت آن شیء خواهد بود، بنابراین همه عالم می تواند صورت حق باشد.
جمعه، 15 آذر 1398
انسان باید کامل باشد (قسمت دوم)
انسان کامل قطب وجود کونی و آینه تجلی ذاتی کمالی احدی است، و امامان به منزله دو ابهر و شاهرگ اند، یعنی دو رگ که از باطن قلب بیرون می آید و از...
جمعه، 15 آذر 1398
طی الارض و راه رسیدن به آن
طی الارض یک مرحله از رشد معنوی است که انسان می تواند در یک لحظه به هر جای زمین برود و کسی قادر به طی الارض است که نفسش را تهذیب کرده باشد.
دوشنبه، 1 مهر 1398
عرش الهی
با توجه به قرائن باید فهمید منظور از عرش خدا چیست؟ مالکیت و حکومت عالم هستی، علم خدا، مجموعه عالم هستی، عالم بالا و ماوراء طبیعت از معانی عرش...
جمعه، 29 شهريور 1398
معنای عرفان چیست؟عارف کیست؟
در مطلب پیش رو به چیستی عرفان و شناخت عارف می پردازیم.
يکشنبه، 17 شهريور 1398
اقسام عرفان
در مطلب پیش رو با انواع عرفان و توضیحات مربوط به آن آشنا می شوید.
شنبه، 16 شهريور 1398
عوامل انحراف انسان و پیدایش فرقه ها از دیدگاه منابع دینی
معنای انحراف و ضلالت آن است که انسان به مقصد نرسد یا پس از تشخیص آن از آن دور شود.
سه‌شنبه، 1 مرداد 1398
جهان هستی حادث و قدیم
ازلیت حق سبحانه نه به معنی تقدم زمانی است؛ بلکه به معنی اطلاق وجودی است که لازم آن احاطه وجودی وی به همه اشیاء می باشد. بنابراین ازلیت و ابدیت...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
حدوث و قدم عالم
شرافت وجودی علت نسبت به معلول، طبق مبانی عقلی و فلسفی، علتی که می خواهد شیئی را به وجود بیاورد و به آن وجود افاضه کند باید از حیث وجود، اشد و...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
ظهور و بطون ذات حق
خداوند مبدأ جمال و کمال است. از جلالی برتر و نوری فراتر نسبت به دیگر موجودات برخوردار است و پوشیده از دید دیگران است و این پوشیدگی از ناحیه کمال...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
علم به ذات الهی
ذات اقدس حق گرچه بسیط محض بوده و تبعیض بردار نیست و لیکن علم ممکن به واجب، به وسعت معلوم نمی باشد؛ بلکه به اندازه عالم است. عالم به خدمت معلوم...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
برهان صدیقین
دقت کن چگونه بیان ما برای اثبات وجود خداوند و یگانگی و بری بودن او از نقصها به چیزی جز تأمل در حقیقت هستی احتیاج ندارد و نیازمند به اعتبار و...
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398