ولایت انسان کامل در نظام تکوین
در این مقاله سعی خواهیم کرد تا در تعریف معانی ولایت و همچنین ولایت تکوینی و ولایت تشریعی بیشتر عبارات حضرت امام رحمه الله را به نحو مستقیم ذکر...
يکشنبه، 24 آذر 1398
خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیت
انسان مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است. خداوند به یدى الجمال و الجلال، باطن انسان را سرشت و ظاهرش را در عالم شهادت و مظهریت طبیعت قرار...
يکشنبه، 24 آذر 1398
انسان کامل کون جامع
ملائکه مجرد بوده و در عین حال مظهر اسم خاصی از اسماء الهی هستند، مثلا مظهر اسم «علیم» و «قدیر» و اسم «قابض» است و انسان که مجمع همه اسماء است...
يکشنبه، 24 آذر 1398
ولایت مطلقه یا مقیده
منظور از خاتم ولایت مطلقه و مقیده درباره حضرت على علیه السلام به این صورت است که ایشان به اعتبار وسعت دایره ولایتشان در میان سایر اوصیای محمدی،...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
ولایت تکوینی انسان کامل
نبوت تعریفی عبارت از خبر دادن از چگونگی شناخت ذات و صفات و اسماء و افعال و نبوت تشریعی عبارت است از تمامی اینها به اضافه تبلیغ احکام و تهذیب...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
مصادیق انسان کامل
ولایت، تقسیم به عام و خاص نیز می شود : ولایت عام، ولایتی است که همه را فرا می گیرد مانند ولایت قضات و مجتهدین...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
ختم ولایت و ختم نبوت
نزول او در آخرالزمان به عنوان وارث خاتم که پس از او ولیی به نبوت مطلقه وجود ندارد، تحقق می یابد.
پنجشنبه، 21 آذر 1398
اول و آخر بودن انسان کامل
سلسله وجود و قوس نزول و صعود تماما همان انسان کامل است. نقطه آغاز این دایره اوست و این دایره به او نیز ختم می شود و انسان کامل اول و آخر و ظاهر...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
انسان کامل مایه حفظ دنیا
ولایت تکوینی انسان کامل در اعلى مراتب هستی، خزائن الهی را شامل می گردد. خزائن همان اسماء و صفات خداوند هستند که انسان کامل در آنها تصرف می کند.
پنجشنبه، 21 آذر 1398
انسان کامل در عوالم پنج‌گانه (قسمت اول)
خداوند متعال ابتدا با فیض اقدس تجلی نمود و سپس با ظهور در اعیان ثابته از پرده غیب مطلق و حضرت عمائیه بیرون آمد.
پنجشنبه، 21 آذر 1398
انسان کامل در عوالم پنج‌گانه (قسمت دوم)
در این عالم خداوند نقایص را جبران نموده است و این عالم نیز نقایص عالم مادون خود را جبران می کند. به همین جهت به آن جبروت گویند.
پنجشنبه، 21 آذر 1398
اسرار سجود ملائکه برای آدم
خداوند متعال که رب تمام هستی است، انسان کامل را به اسم جامع تربیت نموده و به او کمالی اعطا کرده است که هیچ یک از اسماء و مظاهر آنان توانایی غلبه...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
آخرین پیامبر
ولایت همانند فلکی است که اجسام تحت خود را در بر گرفته است. لذا از این جهت که ولایت عمومیت دارد و انبیاء و اولیاء را شامل می شود، هرگز منقطع نمی...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
معانی انسان کامل
در بیان محیی الدین و در شرح‌های مختلف از فصوص یکی از وجوه تسمیه انسان را جهت انس او به موارد مختلف خلقی و امری بیان کرده اند.
يکشنبه، 17 آذر 1398
نگین خاتم آفرینش انسان کامل
وصف و مقام دیگری که برای انسان حقیقی برشمرده اند، فص خاتم خلقت است. که اگر هستی و وجود را همچون انگشتری به حساب آوریم، نگین زیبای این خاتم انسان...
يکشنبه، 17 آذر 1398
موجود زنده یا انسان کامل
اگر هریک از انسانها در این دنیا همت به کسب کمالات ننماید، ؛ همان حیوان ناطق است که هرگز به مقام انسانیت دست نیافته
يکشنبه، 17 آذر 1398
معرفت و شناخت
با توجه به ضرورت کسب معرفت نسبت به انسان کبیر و انسان صغیر، هر یک از این موارد را از دیدگاه عرفان و عرفا تبیین می نماییم.
يکشنبه، 17 آذر 1398
خصوصیات انسان کامل
در این مقاله تعریف انسان کامل به طور خاص از منظر ابن عربی بررسی می‌کنیم .
يکشنبه، 17 آذر 1398
انسان مجلای همه اسماء الله
آنگاه که حق تعالی گل آدم را سرشت و از روح خود در او دمید، در مجلسی که ملائکه مقرب و مسبحین درگاهش نیز حضور داشتند ذات اقدس خداوندی و اولین معلم...
يکشنبه، 17 آذر 1398
انسان کامل سید عالمیان است
حقیقت انسان، عین ثابت انسان کامل محمدی است که اصل اصول تمام حقایق است زیرا ولی کامل هر آنچه اتباع او دارند، او یک جا دارد.
يکشنبه، 17 آذر 1398