0
ویژه نامه ها
عارف قومس بایزید بسطامی

عارف قومس بایزید بسطامی

عرفان از جمله مقوله هایی است که مورد توجه خاص اهل فن قرار گرفته و بدنبال آن بودند که زوایای پنهان این پدیده‌ی ناب را بیابند. عرفان از بدو پیدایش...
ارکان مهم مراقبه در عرفان اسلامی

ارکان مهم مراقبه در عرفان اسلامی

از آنجا که هر فردی با فرد دیگر متفاوت است و سلوکی که طی می کند کاملا هماهنگ و موافق با ساختار درونی و روانی خود اوست و در طول سلوک نیز تغییراتی...
آداب و شرایط مراقبه در عرفان اسلامی

آداب و شرایط مراقبه در عرفان اسلامی

مراقبه به عنوان یک مقام و منزل و یا حال امری بسیط است و امر بسیط، جزء نمی پذیرد، به همین دلیل نمی توان برای آن اجزایی قائل شد، با این وجود در...
مراقبه در عرفان اسلامی

مراقبه در عرفان اسلامی

مراقبه در لغت به معنی دیده بانی و محافظت است و در اصطلاح حالتی از احوال و طریقی است که طی آن سالک راه حق به منظور تقرب به خداوند و فنای در او...
موجودات غیرآلی یا غیرارگانیک در آثار کاستاندا

موجودات غیرآلی یا غیرارگانیک در آثار کاستاندا

در جای‌جای آثار کاستاندا با انواع موجودات غیرارگانیک مواجه می‌شویم که دون‌خوان از آن‌ها می‌گوید و سالک معرفت در مواقعی خاصی به آن‌ها بر می‌خورد....
ساتیا سای بابا

ساتیا سای بابا

یکی از گروه های عرفانی در هند موسوم به«سای بابا»است. بنیان گذار این فرقه شخصی به نام«باگوان شری سای بابا یا سو آمی ساتیا سای بابا»
تفکیک راه شریعت از فلسفه و عرفان

تفکیک راه شریعت از فلسفه و عرفان

محور معرفت دینی را به اختصار می توان تعالی شناسی نامید. چنان که ملاحظه می‌شود، عبادت یا عمل صالح، محور معرفت دینی در نظر گرفته شده است.
امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت اول)

امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت اول)

در بحث از هستی شناسی اسلامی، بیشتر به مابعد الطبیعه عرفانی نزدیک شده است. به بیان دیگر، شناختی که در متون اسلامی در مورد جهان مطرح شده، همان...
امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت دوم)

امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت دوم)

منظور از اخلاق، چنان که فیلسوفان مسلمان تعریف کرده اند، عادت یا صورتی نفسانی است که افعال آدمی بدون تأمل یا به سهولت از آن صادر می‌شود.
ریاضت و تزکیه نفس

ریاضت و تزکیه نفس

هدف بیان و واکاوی معنی و مفهوم ریاضت، اقسام، مراتب و درجات آن است که مهم‌ترین مسئله برای رسیدن به سعادت در دین مقدس اسلام، تزکیه نفس و پرورش...
خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء

خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء

خاتم نبوت و آن که مهر ختم بر آن می خورد، کسی است که اسماء و صفات را به طور جامع و کامل و تمام دارد و در نتیجه کسی می تواند خاتم الاولیا باشد...
ولی کامل

ولی کامل

انسان کامل واسطه فیض در قوس صعود و نزول انسان کامل واسطه در ایجاد و عود و ختم موجودات است.
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت است که در حقیقت نبوت مطلقه منطوی است و در سراسر کائنات و عوالم غیب و شهادت حکومت و ولایت قیومیه دارد.
ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

اراده انسان کامل را در اراده حق تعالی فانی میدانند؛ زیرا انسان کامل به مقامی رسیده است که فانی در حق شده است.
مقام‌های انسان کامل

مقام‌های انسان کامل

انسان کامل در همه هستی سریان قیومی و وجودی دارد. در این مورد میان عرفا اختلافی نمی باشد مگر این که در نحوه چینش عوالم اندک اختلافی وجود دارد.
مصداق اتم انسان کامل

مصداق اتم انسان کامل

حقیقت محمدیه دایره محیط به عوالم آفرینش است؛ و هر که دایره ولایتش نزدیک تر به آن دایره محیط شد، از اولیای امت اوست؛ و ختم ولایت خاصه او اقرب...
رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود...
جمال و جلال انسان کامل

جمال و جلال انسان کامل

از مقامات ولایت تکوینی ولی الله، احاطه او بر عوالم هستی می باشد. این مقام شامخ روح القدس نام دارد که انسان کامل با آن احاطه قیومی به تمامی ذرات...
برتری انسان کامل

برتری انسان کامل

حقیقت محمدیه مقام الوهی انسان کامل است که در سراسر هستی سریان دارد. این حقیقت عاری از هرگونه تعین و حدود است.
انسان کامل مبین اسما حسنی

انسان کامل مبین اسما حسنی

انسان کامل به حسب مقام شهادت و ظهور به رحمانیت و مقام غیب و ظهور به رحیمیت، تمام دایره وجود است.