0
ویژه نامه ها
احکام روزه قضا امام خمینی ره

احکام روزه قضا امام خمینی ره

روزه قضا، در شرایطی پیر مرد یا پیر زن نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد اما توانایی آن را دارند که بعد از ماه رمضان قضای آن را انجام دهند احتیاط...
احکام روزه قضا آیت الله نوری همدانی

احکام روزه قضا آیت الله نوری همدانی

روزه قضا وقتی واجب می شود که فرد به دلیل عذر شرعی مثل بیماری یا مسافرت یا حیض یا امثال آن نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد باید تا ماه رمضان...
احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی

احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی

روزه قضابرای فردی است که نتواند، به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را انجام دهد و تا ماه رمضان بعدی وقت دارد که قضای روزه را انجام دهد و اگر چنین...
احکام روزه قضا آیت الله شبیری زنجانی

احکام روزه قضا آیت الله شبیری زنجانی

روزه قضا، یعنی اینکه کسی که نتواند در ماه رمضان به دلیل عذر یا بیماری یا مانند اینها روزه بگیرد باید بعد از ماه رمضان قضای روزه هایی که نگرفته...
احکام روزه قضا آیت الله خامنه ای

احکام روزه قضا آیت الله خامنه ای

روزه قضا، در مواقعی بر عهده فرد است که به علت بیماری، عذر یا بیماری و یا به هر علت دیگر روزه ماه رمضان را انجام نداده باشد باید قضای روزه را...
احکام روزه بیماران و ناتوانان همه مراجع

احکام روزه بیماران و ناتوانان همه مراجع

روزه، یعنی دست از خوردن آشامیدن کشیدن؛ در نتیجه این کار اثراتی برای برخی از افراد مثل بیماران و ناتوانان دارد که آنها را انجام این واجب الهی...
احکام  روزه بیماران و ناتوانان از نگاه آیت الله بهجت قدس سره

احکام روزه بیماران و ناتوانان از نگاه آیت الله بهجت قدس سره

تشخیص ضرر روزه بر عهده فرد مکلف است و چه پزشک متخصص و اطرافیان او را توصیه به روزه نگرفتن کنند، اما باز خود او باید تشخیص به ضرر روزه کند، اما...
احکام روزه بیماران و ناتوانان آیت الله فاضل لنکرانی

احکام روزه بیماران و ناتوانان آیت الله فاضل لنکرانی

روزه یکی از واجبات الهی است که باید به بهترین حالت ممکن آن را انجام دهیم یکی از شرایطی که باعث صحیح بودن روزه این است که فردی که روزه می گیرد...
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر امام ره

احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر امام ره

بیماری که پزشک متخصص او را از روزه گرفتن منع کرده، چنانچه از گفته پزشک خوف ضرر دراو ایجاد شود باید روزه نگیرد.
احکام بیماران و ناتوانان روزه از نظر آیت الله صافی گلپایگانی

احکام بیماران و ناتوانان روزه از نظر آیت الله صافی گلپایگانی

افراد بیمار که درطبق گفته پزشک نبایند روزه بگیرند اگر از آنچه پزشک گفته اند، بترسد که ضرری به او وارد شود نباید روزه بگیرد و قضای آن را بعدا...
احکام روزه بیماران و نا توانان از نظر آیت الله نوری همدانی

احکام روزه بیماران و نا توانان از نظر آیت الله نوری همدانی

افرادی که خوف از بیماری دارند و یا اینکه با روزه گرفتن بیماری آنها شدت پیدا می کند نباید روزه بگیرند؛ تشخیص ضرر داشتن روزه یا به عهده خود فرد...
احکام بیماران و ناتوانان روزه از نظر آیت الله سبحانی

احکام بیماران و ناتوانان روزه از نظر آیت الله سبحانی

افراد بیمار که توانایی روزه گرفتن را ندارند و پزشک معالجشان به آنها توصیه کرده که روزه نگیرند، این افراد نباید روزه بگیرند.
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله شبیری زنجانی

احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله شبیری زنجانی

یکی از شروطی که باعث صحیح بودن روزه می شود مضر نبودن روزه برای انسان است،
احکام روزه بیماران و ناتوانان از منظر آیت الله وحید خراسانی

احکام روزه بیماران و ناتوانان از منظر آیت الله وحید خراسانی

روزه، یعنی نخوردن و نیاشامیدن و ترک برخی دیگر از کارهایی است که اذان صبح تا زمان اذان مغرب برای انجام دستور خداوند روزه بگیرد و روزه از فروعات...
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله مکارم شیرازی

احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله مکارم شیرازی

روزه، برای کسی که مضر باشد یا خوف ضرر داشته باشد واجب نیست، این ضرر را باید یا خود فرد تشخیص دهد یا پزشک متعهد و متخصص.
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله سیستانی

احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله سیستانی

روزه، برای افراد مریض و باردار و سالخورده و برای هر شخصی که روزه گرفتن برای بدن او مضر است حرام است و معمولا این ضرر به تجربه خود فرد یا پزشک...
احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله خامنه ای

احکام روزه بیماران و ناتوانان از نظر آیت الله خامنه ای

روزه، در صورتی که برای فرد بیمار مضر باشد واجب نیست که روزه بگیرد همچنین برای خانم باردار که خود یا پزشک مورد اطمینان بگوید که روزه مضر است دیگر...
احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

احکام نیت روزه از منظر مراجع عظام تقلید

نیت روزه از مهمترین نکته در احکام روزه است که باید از نظر مرجع بزرگوار با احکام آن آشنا شویم.
احکام نیت روزه از نظر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی

احکام نیت روزه از نظر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی

نیت روزه، لازم نیست نیت روزه را به زبان بیاورد همین اندازه که از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از مبطلات روزه ندهد کفایت می کند.
احکام نیت روزه از نظر آیت الله جوادی آملی

احکام نیت روزه از نظر آیت الله جوادی آملی

نیت روزه، یعنی همین که از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ کدام از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام ندهد و همین مقداربرای ینت روزه کافی است.