0
ویژه نامه ها
احکام روزه مسافرآیت الله نوری همدانی

احکام روزه مسافرآیت الله نوری همدانی

فردی که مسافر است نمی تواند روزه بگیرد، باید قصد دهه کند الا اینکه نذر کرده باشد که روزه روز معینی را بگیرد و در نیت آن ذکر کرده باشد که چه در...
احکام روزه مسافر آیت الله سیستانی

احکام روزه مسافر آیت الله سیستانی

مسافر و روزه داری، فردی که در حال سفر است نمی تواند روزه انجام دهد الا این که در جایی که سفر کرده قصد کند که ده روز در آنجا بماند.
احکام روزه مسافر آیت الله خامنه ای

احکام روزه مسافر آیت الله خامنه ای

مسافر نمی تواند روزه خود را انجام دهد، زیرا نمازهای او شکسته است. در صورتی که قصد ده روز کند یا اینکه شغل فرد مسافرت باشد می تواند روزه های...
احکام روزه قضا آیت الله جوادی آملی

احکام روزه قضا آیت الله جوادی آملی

اگر فردی به علت بیماری نتوانست روزه ماه رمضان را انجام دهد، بعد از ماه مبارک رمضان در صورتی که سالم شد باید روزه نگرفته شده را قضا کند.
احکام روزه مستحبی همه مراجع

احکام روزه مستحبی همه مراجع

فردی می تواند روزه مستحبی بگیرد که روزه قضایی بر ذمه نداشته باشد. فردی که بخواهرد نیت روزه مسنحبی کند از ابتدای شب تا مقدار زمانی که برای نیت...
احکام روزه قضا همه مراجع

احکام روزه قضا همه مراجع

روزه قضا همانند دیگر دستورات دین دارای احکام خاصی است و همچنین روزه قضا بر کسی واجب می شود که در ماه مبارک رمضان به واسطه عذری نتوانسته روزه...
احکام روزه قضا آیت الله سبحانی

احکام روزه قضا آیت الله سبحانی

روزه قضا، فردی که به دلیل عذری نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد، باید بعد از ماه رمضان در صورتی که عذرش بر طرف شد، روزه هایش را قضا کند.
احکام روزه قضا آیت الله فاضل لنکرانی

احکام روزه قضا آیت الله فاضل لنکرانی

روزه قضا یکی از ارکان روزه می باشد. فردی که به دلیل عذر شرعی نتوانست روزه ماه رمضان را انجام دهد و اگر عذرش بعد از ماه رمضان بر طرف شد باید روزه...
احکام روزه قضا آیت الله صافی گلپایگانی

احکام روزه قضا آیت الله صافی گلپایگانی

روزه یکی از واجبات الهی است که قضا روزه از زیر مجموعه های روزه است که برای فردی که نتواند روزه ماه رمضان را بگیرد باید قضای ان را بعدا انجام...
احکام روزه قضا آیت الله بهجت قدس سره

احکام روزه قضا آیت الله بهجت قدس سره

وقتی فردی به دلیل عذری نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد باید روزه ها انجام نشده را تا ماه رمضان سال بعد انجام دهد و اگر نتوانست باید علاوه...
احکام روزه قضا امام خمینی ره

احکام روزه قضا امام خمینی ره

روزه قضا، در شرایطی پیر مرد یا پیر زن نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد اما توانایی آن را دارند که بعد از ماه رمضان قضای آن را انجام دهند احتیاط...
احکام روزه قضا آیت الله نوری همدانی

احکام روزه قضا آیت الله نوری همدانی

روزه قضا وقتی واجب می شود که فرد به دلیل عذر شرعی مثل بیماری یا مسافرت یا حیض یا امثال آن نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد باید تا ماه رمضان...
احکام روزه قضا آیت الله مکارم شیرازی

احکام روزه قضا آیت الله مکارم شیرازی

روزه قضا یعنی،کسی که نتوانست به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را بگیرد و اگر عذر او بعد ازماه رمضان رفع شد، باید تا ماه رمضان سال بعد قضای روزه...
احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی

احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی

روزه قضابرای فردی است که نتواند، به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را انجام دهد و تا ماه رمضان بعدی وقت دارد که قضای روزه را انجام دهد و اگر چنین...
احکام روزه قضا آیت الله شبیری زنجانی

احکام روزه قضا آیت الله شبیری زنجانی

روزه قضا، یعنی اینکه کسی که نتواند در ماه رمضان به دلیل عذر یا بیماری یا مانند اینها روزه بگیرد باید بعد از ماه رمضان قضای روزه هایی که نگرفته...
احکام روزه قضا آیت الله سیستانی

احکام روزه قضا آیت الله سیستانی

روزه قضا، باید تا ماه رمضان سال بعد انجام شود و اگر عمدا یا سهوا قضای روزه ها را نگرفت باید برای هر روز علاوه بر قضا کفاره یک مد طعام هم به فقیر...
احکام روزه قضا آیت الله وحید خراسانی

احکام روزه قضا آیت الله وحید خراسانی

روزه قضا، کسی که نتواند به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را انجام دهد، باید قضای این روزرا بعدا به جا بیاورد.
احکام روزه قضا آیت الله خامنه ای

احکام روزه قضا آیت الله خامنه ای

روزه قضا، در مواقعی بر عهده فرد است که به علت بیماری، عذر یا بیماری و یا به هر علت دیگر روزه ماه رمضان را انجام نداده باشد باید قضای روزه را...
احکام روزه بیماران و ناتوانان همه مراجع

احکام روزه بیماران و ناتوانان همه مراجع

روزه، یعنی دست از خوردن آشامیدن کشیدن؛ در نتیجه این کار اثراتی برای برخی از افراد مثل بیماران و ناتوانان دارد که آنها را انجام این واجب الهی...
احکام  روزه بیماران و ناتوانان از نگاه آیت الله بهجت قدس سره

احکام روزه بیماران و ناتوانان از نگاه آیت الله بهجت قدس سره

تشخیص ضرر روزه بر عهده فرد مکلف است و چه پزشک متخصص و اطرافیان او را توصیه به روزه نگرفتن کنند، اما باز خود او باید تشخیص به ضرر روزه کند، اما...