0
ویژه نامه ها

باطن صالح و پرهیز از مردم آزاری

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوشا به حال کسی که باطنش صالح و ظاهرش نیکو باشد و شرّ خود را از مردم بر کنار دارد!

خدمت به خانواده، کفاره گناهان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خدمت کردن به خانواده، کفّاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو می نشاند.

کار خوب پس از کار بد

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه کار بدی کردی، کار خوبی انجام بده، که آن، بدی را پاک می کند.

پاک شدن گناهان با کمترین رنج

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هیچ رنج و درد و اندوه و حتّی نگرانی خاطری به مومن نمی رسد، جز این که خداوند، بِدان، گناهانش را می زداید.

بیماری و پاک شدن گناهان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بیماری، گناهان را پاک می کند.

داروی گناهان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر دردی را دارویی است و داروی گناهان، استغفار است.

شجاع ترین مردم

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شجاع ترینِ مردم، کسی است که بر هوس خود چیره آید.

اندوه طولانی برای لحظه ای خوشی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چه بسیار شهوتی که ساعتی بیش نپاید؛ امّا اندوهی طولانی در پی آرَد.

هدیه، از بین برنده ی کینه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به یکدیگر هدیه دهید؛ زیرا هدیه، کینه ها را می برد.

سفارش پیامبر صلّی الله علیه و آله به فروتنی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همانا فروتنی، بر بلندمرتبگی (رفعتِ) صاحب خود می افزاید. پس فروتن باشید تا خداوند، شما را مرتبه بلند بخشد.