0
ویژه نامه ها
نگریستن به تاریخ از منظر دیگران

نگریستن به تاریخ از منظر دیگران

با نظر به مبنای معرفت شناختی پویایی علم، دانش تاریخی نیز همچون دیگر دانش ها همواره در حال پویایی و حرکت است.
اصول یادگیری درس تاریخ

اصول یادگیری درس تاریخ

احساس نیاز و گرایش به روایت و داستان در درون همه دانش آموزان وجود دارد و باید با جذاب بودن مطالب تاریخی و نیز ترسیم فضای داستانی آن تحریک شود.
اصول معرفت شناختی تاریخ

اصول معرفت شناختی تاریخ

اصول مطرح شده در این مقاله، بیشتر بر بعد معرفت شناختی یادگیری - که متضمن بعد انسان شناختی است - تأکید دارند و متناسب با آن.
اصول اخلاقی یادگیری تاریخ

اصول اخلاقی یادگیری تاریخ

در این مقاله، بعد اخلاقی و ارزشی یادگیری دانش آموز و راه یافتن وی به دانش تاریخی مورد نظر است.
اختصاص ندادن تاریخ به سیاست و حکومت

اختصاص ندادن تاریخ به سیاست و حکومت

محدود ساختن تاریخ به تاریخ سیاسی و حکومتی نه تنها باعث نادیده انگاشتن بخش عظیمی از سرمایه‌های بشری می گردد بلکه منجر به شکل گیری نوعی نگاه تک...
مرتبط ساختن مطالب تاریخی با مسائل کنونی جامعه

مرتبط ساختن مطالب تاریخی با مسائل کنونی جامعه

نگریستن به تاریخ از منظر سنت گرایی تحولی، امکان بازشناسی ثبات و تغییر در ارزش‌ها و باورها را فراهم می آورد و این خود، متضمن نگرشی انتقادی است.
فلسفه تاریخ در اند‌یشه اسلامی

فلسفه تاریخ در اند‌یشه اسلامی

پیچیدگی روابط حق و باطل و درهم آمیختگی آنها‌‌ ایجاب می کند که انسان حق گرا، محتاط عمل کند و به داوری‌های شتابزده روی نیاورد.
تأکید بر حقایق معتبر تاریخ

تأکید بر حقایق معتبر تاریخ

از اهداف درس تاریخ، دستیابی دانش آموزان به دانش تاریخی است و تکیه بر این گونه حقایق تاریخی نیز در دانش تاریخی.
برنامه درسی تاریخ بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت در ‌ایران

برنامه درسی تاریخ بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت در ‌ایران

تا جایی که در تاریخ با سنت‌ها سروکار می یابیم، سنت گرایی تحولی رویکرد اساسی ما را تشکیل خواهد داد. بنابراین، اصول و معیارهای مبتنی بر این رویکرد،...
اهتمام به نگاه تاریخی در بررسی مسائل

اهتمام به نگاه تاریخی در بررسی مسائل

تعمیم‌های شتابزده و افتادن در دام مشابهت‌های صوری و غفلت از ویژگی‌های منحصربه فرد اجتماعی، مانع بزرگی در ایفای نقش مؤثر اجتماعی است.
اصول مربوط به محتوای درس تاریخ

اصول مربوط به محتوای درس تاریخ

ارتباط با تاریخ باید به صورتی واقعی و در جهت امر مورد مطالعه برقرار شود و استفاده صرف از برخی اسناد، بدون بیان جهت ارتباط آنها‌‌ با موضوع و تحلیل...
اصول آموزش تاریخ در مدارس

اصول آموزش تاریخ در مدارس

تأکید سازه گرایان بر داستانسرایی به عنوان وظیفه مورخ، نیاز به تخیل قوی برای پردازش روایت تاریخی را بارز می کند.
نگرش واقع گرایانه به تاریخ

نگرش واقع گرایانه به تاریخ

اثبات گرایان همواره در تلاش برای منحصر ساختن علم در علوم طبیعی و عینی بوده اند‌ و همین امر باعث شده است تا بسیاری از صورت‌های دانش بشری را نادیده...
نگرش های جدید به تاریخ

نگرش های جدید به تاریخ

به اعتقاد کالینگوود، اطلاع از نظرات شاهدان عینی یک واقعه منجر به کسب دانش راجع به گذشته نمی شود و فقط عقیده ای را به ما انتقال می دهد
نگرش سازه گرایانه به تاریخ

نگرش سازه گرایانه به تاریخ

تاریخی جدید می تواند از لابه لای صفحاتی که مورخ مینگارد، سر بر آورد، درحالی که مورخ از چنین خلاقیتی برخوردار نیست.
ماهیت معرفت شناختی تاریخ

ماهیت معرفت شناختی تاریخ

در این مقاله رویکردهای مختلف به ماهیت معرفت شناختی تاریخ مورد بحث قرار خواهد گرفت
دلالت‌های رویکرد واقع گرایی تاریخ

دلالت‌های رویکرد واقع گرایی تاریخ

بر اساس رویکردهای جدید، بررسی منابع و مدارک کمتر در کانون توجه قرار دارد و بر ‌جنبه‌های ذهنی تاریخ نگاری از قبیل به کارگیری قدرت تخیل تأکید می...
تأثیر رویکردهای فلسفی به تاریخ در برنامه درسی تاریخ

تأثیر رویکردهای فلسفی به تاریخ در برنامه درسی تاریخ

راجرز در برنامه درسی خویش در تاریخ سعی دارد تا با ترکیب شواهد، دو نوع رویکرد سنتی ذهن گرایانه و واقع گرایانه به تاریخ را در هم تند و از یک جانبه...
اصول و معیارهای برنامه درسی تاریخ

اصول و معیارهای برنامه درسی تاریخ

شناخت تاریخ از نظر هگل، درنهایت، باید به درک منطق حوادث رخداده و دلایل وقایع ظاهری اتفاق افتاده منجر شود.
تاریخ نگاران شیعه چه مشکلاتی داشتند؟

تاریخ نگاران شیعه چه مشکلاتی داشتند؟

از جمله علومی که در نزد مسلمین از اهمیت خاصی برخوردار شد، علم تاریخ و تاریخ نگاری بود که از رشد کمی و کیفی برخوردار است.به نظر می رسد مهمترین...