تاریخ و تاریخ‌نگاری

فردید و خودآگاهی تاریخی

فردید و احیای سنت

فردید و خودآگاهی تاریخی
فردید خود به راستی مصداق تمام عیار این مصرع حافظ بود که (چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم) او بود که معنا و مفهوم تاریخی این مصرع حافظ را در دوره کنونی برای ما آشکار ساخت و بدین ترتیب، معنای ایمان را از باور به مجموعه ای از گزاره های تاریخی به نحوهای از بودن آدمی و امری وجودشناختی و اگزیستانسیل تغییر داد. ادامه ...

نگرش تاریخی فردید

نگرش تاریخی فردید
مراد از بینش تاریخی، آن نحوه نگرشی است که برای امور، از جمله آدمی، جامعه، فرهنگ و تمدن، ذواتی ازلی، ابدی و لایتغیر قائل نبوده، همه آنها را در سیلان و جریانی تاریخی درک می کند. ادامه ...

علم ماهیت آدمی

علم ماهیت آدمی
اگر آنچه ما به فهم بهتری از آن می رسیم چیزی غیر از خود ما، مثلا خواص شیمیایی ماده باشد، بهبود فهم ما از آن به هیچ طریق خود آن چیز را بهبود نمی بخشد. از سوی دیگر، اگر آنچه ما بهتر می فهمیم فهم خود ما باشد، بهبود در آن علم نه فقط بهبود در سوژه ی آن بلکه در ابژه ی آن نیز هست. ادامه ...

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت اول)

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت اول)
حقیقت، چنانکه بیکن قبلا تأکید کرده بود، دختر زمان است؛ بهترین معرفت، ثمره‌ی رسیده ترین و غنی ترین تجربه است. به این ترتیب، دیدگاه تاریخی دانش در کتاب اول رساله ی لاک مستتر بود. ادامه ...

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت دوم)

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت دوم)
هیچ نکته ای از تاریخ باستان وجود ندارد که ما بتوانیم از آن اطمینان یابیم، مگر با عبور از از یک سلسله براهین. قبل از آن که شناخت از امور واقع بتواند به نخستین مورخ برسد، و بعد از آن که مکتوب می شد، هر نسخه ی جدید موضوعی جدید است که در خصوص پیوند آن با قبلی فقط به اعتبار تجربه بحث می شود. ادامه ...

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت اول)

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت اول)
تاریخ چیزی مؤکدا ساخته‌ی ذهن آدمی است، به خصوص به عنوان دانش آدمی با آن انطباق یافته است. ویکو فرایند تاریخی را فرایندی می بیند که با آن آدمیان نظام های زبان، عادات، قانون، دولت و مانند آنها را بنا می کنند؛ یعنی، او تاریخ را تاریخ تکوین و تطویر جوامع آدمی و نهادهای آن می پندارد. ادامه ...

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت دوم)

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت دوم)
درک و دریافت ویکو از تاریخ به عنوان صورتی از معرفت که از نظر فلسفی قابل توجیه باشد، با برداشتی از معرفت تاریخی با قابلیت تطویر بسیار وسیع تر همراه بود. می گفت معرفت تاریخی به طور اعم چگونه امکان پذیر است، می تواند تا حل مسائلی تاریخی پیش رود که تا این زمان لاینحل بوده است. ادامه ...

معاد شناسی و تاریخ

معاد شناسی و تاریخ
معاد شناسی همیشه یک عنصر مزاحم در تاریخ است. کار مورخ شناختن گذشته است نه شناختن آینده، و هرگاه مورخان ادعا کنند که قادرند آینده را پیشاپیش وقوع آن تعیین کنند، به یقین در درک اساسی آنان از تاریخ خطایی رخ داده است. به علاوه، می توانیم دقیقا بدانیم که آنچه بر خطا رفته چه بوده است. ادامه ...

تاریخ‌نگاری قرون وسطی

تاریخ‌نگاری قرون وسطی
مورخ قرون وسطایی برای داده های خویش هنوز به روایت متکی است و هیچ سلاح مؤثری برای نقد آن ندارد. در این جا او همپای لیوی است و هم ضعفها و هم قوت وی را حفظ می کند. او هیچ وسیله ای برای مطالعه ی تحول روایاتی که به دستش رسیده است یا تجزیه ی آنها به اجزای گوناگون ندارد. ادامه ...

تاریخ نگاری سومریان

تاریخ نگاری سومریان
تاریخ نگاری با کتیبه های رسم یادبود بنای کاخ ها و معابد بازنمایی می شود. سبک یزدان سالارانه ی کاتبان هر چیزی را به اراده ی پروردگار نسبت می دهد، چنانکه در قطعه ی زیر، نمونه ای از نمونه های بسیار، می توان یافت ادامه ...

آخرین مقالات
سکولاریزاسیون روابط بین الملل

سکولاریزاسیون-روابط-بین-المللحوادثی که روابط بین الملل مدرن را در اروپای قرن هفدهم بنیان نهاد، به تحولات چندین سده ای این قاره که ادامه ...

سکولاریزاسیون جهانی

سکولاریزاسیون-جهانیامروزه، نوشته‌های کمی به این موضوع می پردازند که آیا صلح وستفالیا (توافقی که به جنگ‌های سی ساله پایان ادامه ...

سکولاریزاسیون بین دولت‌ها

سکولاریزاسیون-بین-دولت-هاکلیسای کاتولیک فرانسه نیز تا اندازه زیادی تحت کنترل شاه قرار گرفت، روندی که الکسی دوتوکویل بعدا در کتاب ادامه ...

سکولار بودن به چه معناست؟

سکولار-بودن-به-چه-معناستنخستین و قدیمی ترین مفهوم سکولار به اروپای قرون وسطی برمی گردد، زمانی که این اصطلاح تنها امور خارج از ادامه ...

ریشه سکولاریسم مدرن

ریشه-سکولاریسم-مدرنلیبرال‌های نخستین، سکولاریسم واقع گرایان پیشین را پذیرفتند. آنها دولت ها را به عنوان بازیگران اصلی و ادامه ...

دین و نظریه سازه انگاری

دین-و-نظریه-سازه-انگاریفرهنگ درونی شده آنارشی که به واسطه تقدس، مشروعیت یافته است با فلسفه های سکولار یا مذهبی که اخلاق، هویت ادامه ...

دین و لیبرالیسم

دین-و-لیبرالیسمزمانی که پیامدهای سیاسی جنبش های مردمی در سراسر مرزهای بین المللی تسری می یابد، این پدیده به موضوعی مهم ادامه ...

افول و ظهور دین

افول-و-ظهور-دینبازگشت دین به سیاست جهانی، با خشونت همراه بوده است و از آنجا که نظریه روابط بین الملل مانند حوزه روابط ادامه ...

معرفی کتاب حقوق زن

معرفی-کتاب-حقوق-زنکتاب «حقوق زن» به­قلم حمید کریمی از سوی دفتر نشر معارف و کانون اندیشه جوان در سال 1387 پاپ شد. این کتاب ادامه ...