تاریخ و تاریخ‌نگاری

فردید و خودآگاهی تاریخی

فردید و احیای سنت

فردید و خودآگاهی تاریخی
فردید خود به راستی مصداق تمام عیار این مصرع حافظ بود که (چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم) او بود که معنا و مفهوم تاریخی این مصرع حافظ را در دوره کنونی برای ما آشکار ساخت و بدین ترتیب، معنای ایمان را از باور به مجموعه ای از گزاره های تاریخی به نحوهای از بودن آدمی و امری وجودشناختی و اگزیستانسیل تغییر داد. ادامه ...

نگرش تاریخی فردید

نگرش تاریخی فردید
مراد از بینش تاریخی، آن نحوه نگرشی است که برای امور، از جمله آدمی، جامعه، فرهنگ و تمدن، ذواتی ازلی، ابدی و لایتغیر قائل نبوده، همه آنها را در سیلان و جریانی تاریخی درک می کند. ادامه ...

علم ماهیت آدمی

علم ماهیت آدمی
اگر آنچه ما به فهم بهتری از آن می رسیم چیزی غیر از خود ما، مثلا خواص شیمیایی ماده باشد، بهبود فهم ما از آن به هیچ طریق خود آن چیز را بهبود نمی بخشد. از سوی دیگر، اگر آنچه ما بهتر می فهمیم فهم خود ما باشد، بهبود در آن علم نه فقط بهبود در سوژه ی آن بلکه در ابژه ی آن نیز هست. ادامه ...

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت اول)

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت اول)
حقیقت، چنانکه بیکن قبلا تأکید کرده بود، دختر زمان است؛ بهترین معرفت، ثمره‌ی رسیده ترین و غنی ترین تجربه است. به این ترتیب، دیدگاه تاریخی دانش در کتاب اول رساله ی لاک مستتر بود. ادامه ...

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت دوم)

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت دوم)
هیچ نکته ای از تاریخ باستان وجود ندارد که ما بتوانیم از آن اطمینان یابیم، مگر با عبور از از یک سلسله براهین. قبل از آن که شناخت از امور واقع بتواند به نخستین مورخ برسد، و بعد از آن که مکتوب می شد، هر نسخه ی جدید موضوعی جدید است که در خصوص پیوند آن با قبلی فقط به اعتبار تجربه بحث می شود. ادامه ...

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت اول)

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت اول)
تاریخ چیزی مؤکدا ساخته‌ی ذهن آدمی است، به خصوص به عنوان دانش آدمی با آن انطباق یافته است. ویکو فرایند تاریخی را فرایندی می بیند که با آن آدمیان نظام های زبان، عادات، قانون، دولت و مانند آنها را بنا می کنند؛ یعنی، او تاریخ را تاریخ تکوین و تطویر جوامع آدمی و نهادهای آن می پندارد. ادامه ...

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت دوم)

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت دوم)
درک و دریافت ویکو از تاریخ به عنوان صورتی از معرفت که از نظر فلسفی قابل توجیه باشد، با برداشتی از معرفت تاریخی با قابلیت تطویر بسیار وسیع تر همراه بود. می گفت معرفت تاریخی به طور اعم چگونه امکان پذیر است، می تواند تا حل مسائلی تاریخی پیش رود که تا این زمان لاینحل بوده است. ادامه ...

معاد شناسی و تاریخ

معاد شناسی و تاریخ
معاد شناسی همیشه یک عنصر مزاحم در تاریخ است. کار مورخ شناختن گذشته است نه شناختن آینده، و هرگاه مورخان ادعا کنند که قادرند آینده را پیشاپیش وقوع آن تعیین کنند، به یقین در درک اساسی آنان از تاریخ خطایی رخ داده است. به علاوه، می توانیم دقیقا بدانیم که آنچه بر خطا رفته چه بوده است. ادامه ...

تاریخ‌نگاری قرون وسطی

تاریخ‌نگاری قرون وسطی
مورخ قرون وسطایی برای داده های خویش هنوز به روایت متکی است و هیچ سلاح مؤثری برای نقد آن ندارد. در این جا او همپای لیوی است و هم ضعفها و هم قوت وی را حفظ می کند. او هیچ وسیله ای برای مطالعه ی تحول روایاتی که به دستش رسیده است یا تجزیه ی آنها به اجزای گوناگون ندارد. ادامه ...

تاریخ نگاری سومریان

تاریخ نگاری سومریان
تاریخ نگاری با کتیبه های رسم یادبود بنای کاخ ها و معابد بازنمایی می شود. سبک یزدان سالارانه ی کاتبان هر چیزی را به اراده ی پروردگار نسبت می دهد، چنانکه در قطعه ی زیر، نمونه ای از نمونه های بسیار، می توان یافت ادامه ...

آخرین مقالات
موانع استجابت

موانع-استجابتدر این مطلب به موانع اجابت دعا اشاره شده و شرط استجابت را رفع این موانع ذکر می کند، همراه ما باشید. ادامه ...

باید ها و نبایدهای شوخی

باید-ها-و-نبایدهای-شوخیدر این مقاله شرایط و آداب شوخی کردن بررسی خواهد شد، همراه ما باشید. ادامه ...

اهمیت مشورت در روایات

اهمیت-مشورت-در-روایاتمشورت به معنای شوری، رایزنی و شور کردن‌ است. مشورت و نظرخواهی از دیگران یکی از عوامل مهم و مسایل حیاتی ادامه ...

ویژگی های خانواده موفق

ویژگی-های-خانواده-موفقدر اینجا به بررسی ویژگی ها و معیارهای یک خانواده موفق می پردازیم، همراه ما باشید. ادامه ...

درمان گفتارتوسط بخش خصوصی

درمان-گفتارتوسط-بخش-خصوصیاگر شما کودکتان را برای معاینه پیش یک متخصص آسیب شناس گفتار - زبان خصوصی یا یک بیمارستان یا درمانگاه ادامه ...

گزینه‌هایی برای درمان گفتار

گزینه-هایی-برای-درمان-گفتاروالدین اغلب نگران این هستند که مبادا فرزندانشان به خاطر دریافت کمک تخصصی، از کلاس محروم شوند. امروزه، ادامه ...

ادبیات نمایشی چیست؟

ادبیات-نمایشی-چیستادبیات نمایشی نوعی از هنر است که در آن هنرمند با استفاده از حرکات و اجرای خود به بیان آن می پردازد و ادامه ...

برنامه آموزشی کودک

برنامه-آموزشی-کودکاعمال اصلاحات، ضروری و ارزشمندند؛ زیرا به کودک اجازه می دهند تا ضعف ویژه اش را جبران کند. تغییرات اصلاحی ادامه ...

معادلهای سنی کودک

معادلهای-سنی-کودکدر صورت ارزیابی شدن کودک شما توسط مدارس عمومی ایالت متحده، در دومین جلسه معمولا در مورد نتایج ارزشیابی ادامه ...