0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
نقش وی چت در هویت جوانان

نقش وی چت در هویت جوانان

در ایت مقاله جایگاه تکنولوژی وی چت در میان جوانان شهر تهران و بررسی نقش و تأثیرات این تکنولوژی بر روی هویت فرهنگی جوانان نگارش یافته است.
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
نقش فیس بوک در هویت جوانان

نقش فیس بوک در هویت جوانان

نتایج نشان میدهد که فن آوری‌های نوین و در راس آنها شبکه‌های ارتباطی اطلاعاتی مجازی با دگرگونی در مفاهیم و تغییر در شیوه‌های نوین ارتباطی و افزایش...
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
فضای مجازی تهدید کننده هویت

فضای مجازی تهدید کننده هویت

در مقاله حاضر که براساس یافته‌های یک پژوهش ملی ارائه می شود، به ابعاد و شیوه مواجهه با فضای مجازی و چالش‌های منبعث از آن، برای بهره گیری از فرصت...
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
چالش‌های هویت ملی در فضای مجازی

چالش‌های هویت ملی در فضای مجازی

امروزه با پیشرفت‌های روز افزون تکنولوژیهای جدید ارتباطی در صحنه‌های جهانی ما شاهد بروز چالش‌های مختلفی در زندگی اجتماعی، سیاسی و حکومتی هستیم.
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
جهت گیری دینی در فضای مجازی

جهت گیری دینی در فضای مجازی

مقاله حاضر با هدف ارزیابی جهت گیری دینی در فضای مجازی و مقایسه آن در میان دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان شهر قائمشهر در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
تأثیر ماهواره و اینترنت بر دانشجویان دختر

تأثیر ماهواره و اینترنت بر دانشجویان دختر

فرضیات تحقیق در این مقاله به بررسی وجود رابطه معنادار بین میزان دسترسی به فن آوری‌های نوین اطلاعاتی (ماهواره و اینترنت) و هویت فردی، خانوادگی،...
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
تأثیر فیس بوک در زندگی جوانان ایرانی

تأثیر فیس بوک در زندگی جوانان ایرانی

در این تحقیق از روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و هم چنین شبکه نگاری که از جمله روش‌های نوین سنجش جوامع مجازی است،...
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
اعتماد کاربران به فیس بوک

اعتماد کاربران به فیس بوک

این تحقیق بیانگر این است که اگر محدودیت ها با بیان دلایل و ارزش های عقلانی و هویتی بیان شوند نه تنها محدودیت نام نخواهد گرفت، بلکه زمینه ساز...
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
آسیب‌های فرهنگی شبکه‌های اجتماعی

آسیب‌های فرهنگی شبکه‌های اجتماعی

در پژوهش کنونی براساس نظریه‌های روانشناسی تحولی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی به بررسی روند شکل گیری هویت نوجوانان در فضای مجازی پرداخته می...
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
از خودبیگانگی فرهنگی دانشجویان

از خودبیگانگی فرهنگی دانشجویان

براساس تقسیم گویه‌های از خود بیگانگی فرهنگی به ابعاد شناختی، ارزشی و احساسی، در بعد شناختی ۴۵ درصد دانشجویان از آثار منظوم و منثور ادبی ایران...
سه‌شنبه، 28 آبان 1398