0
ویژه نامه ها
حکمت متعالیه چیست؟

حکمت متعالیه چیست؟

واژه حکمت متعالیه مدت‌ها پیش از ملاصدرا توسط عرفایی همچون قیصری به کار می رفت. این واژه حتی در آثار برخی از اساتید فلسفه مشاء همچون قطب الدین...
دیدگاه ملاصدرا درباره معاد

دیدگاه ملاصدرا درباره معاد

در اینجا دیدگاه ملاصدرا در بحث معاد، با همان ترتیبی که ابن‌سینا دارد، نقل می‌شود. نخست دلایل او را در مورد سه مسئله مقدماتی معاد، یعنی اثبات...
چگونگی بازگشت به فطرت

چگونگی بازگشت به فطرت

بازگشت به فطرت در نگاه اوّل شاید کاری ساده بنظر بیاید. البتّه گاهی بر اثر کثرت معاصی، پرده دل تاریک گشته و توجّه او به فطرت را با سختی روبرو...
عوامل تغییر فطرت در انسان

عوامل تغییر فطرت در انسان

فطرت همچون سایر موجودات و مخلوقات الهی دارای قوا و استعدادهای نهفته ای است که در صورت به فعلیّت رساندن آنان، اثرات مثبت و سعادت سازی را، به ارمغان...
خصوصیّات یک فطرت سالم

خصوصیّات یک فطرت سالم

فطرت یک مقوله معنوی و غیر مادّی می باشد و با حواسّ پنجگانه قابل درک و لمس نمی باشد. لذا برای شناخت آن باید از مدارک و مستندات معنوی و روحانی...
گونه‌ های مکملیت در ساختار برنامه درسی

گونه‌ های مکملیت در ساختار برنامه درسی

وحدت گرایی و کثرت گرایی به این نحو مکمل یکدیگر می شوند که با داشتن دو مرتبہ مختلف، تصویر جامعی از فراز و فرود هستی به دست می دهند، به طوری که...
کسب بینش نسبت به پدید‌ه ‌های طبیعی

کسب بینش نسبت به پدید‌ه ‌های طبیعی

هنگامی که فرد در چارچوبی کل نگر به جهان به عنوان مظهر جمال خدا بنگرد، نگاه او از تشتت و ناهماهنگی نسبت به امور طبیعی به انسجام و درک زیبایی‌...
زیرساخت هستی شناختی

زیرساخت هستی شناختی

رویکردها علوم انسانی و طبیعی را نه یکی می دانند و نه در تقابل با یکدیگر قرار می دهند، بلکه آنها‌‌ را به نحوی در پیوند با یکدیگر ملاحظه می کنند.
رویکردها علوم انسانی و طبیعی

رویکردها علوم انسانی و طبیعی

رویکرد پیوستاری پیوند میان علوم طبیعی و انسانی را به صورت پیوندی افقی در یک پیوستار یا شبکه در نظر میگیرد.
درجات علوم انسانی

درجات علوم انسانی

در سطح بالاتر علوم انسانی ، علومی قرار می گیرند که خود به بررسی علوم سطح پیشین می پردازند، چنانکه گاه از تعبیر «فلسفه فلسفه» و «فلسفه منطق» یاد...
تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت اول)

تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت اول)

دیدگا‌ه‌ های مربوط به ماهیت علوم انسانی را می توان به سه دسته اساسی تقسیم کرد که از آن‌ها‌‌ تحت عنوان رویکردهای وحدت گرا، کثرت گرا، و پیوندگرا...
تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت دوم)

تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت دوم)

وحدت علوم طبیعی و علوم انسانی برحسب ابزارانگارانه. نظریه‌‌ های علوم انسانی همچون علوم طبیعی، برحسب کارآمدی در حل مسائل اجتماعی درک و ارزیابی...
واقع گرایی سازه گرایانه

واقع گرایی سازه گرایانه

واقع گرایی سازه گرایانه با فاصله گرفتن از هر دو موضع واقع گرایی خام و سازه گرایی خام، پیچیدگی و ژرفای خود را نمایان می‌کند.
واقع گرایی ثمره تلخ ساده انگاری

واقع گرایی ثمره تلخ ساده انگاری

مراد از تعبیر واقع گرایی آن است که واقعیت در قبال طرح‌ها و ساز‌ه‌های مختلف و متفاوت، مادام که در حیطه آن قرار می‌گیرند، انعطاف نشان می‌دهد.
سنت گرایی در‌اند‌یشه اسلامی

سنت گرایی در‌اند‌یشه اسلامی

در مقام تجویز، سنت گرایی بیانگر آن است که برای تداوم مناسب حیات اجتماعی، باید ارتباط با گذشته را همواره حفظ و از آن تغذیه کرد.
سنت گرایی در‌ سیره اسلامی

سنت گرایی در‌ سیره اسلامی

سیره در معنای دوم از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا در این حالت است که امکان تعمیم پذیری به زمان و مکان‌های دیگر را نیز دارد.
سنت گرایی تحولی

سنت گرایی تحولی

ادعای سازه گرایان در اختراعی بودن دانش، با توسل به ساز‌ه‌های مفهومی‌ اجتناب ناپذیر در عرصه دانش بشری، قابل قبول نیست.
برنامه درسی و سنت گرایی تحولی و واقع گرایی سازه گرایانه

برنامه درسی و سنت گرایی تحولی و واقع گرایی سازه گرایانه

در جنبه معرفتی، واقعگرایی سازه گرایانه ایجاب می‌کند که کانون توجه برنامه درسی عبارت باشد از: آموختن دانش‌های موجود، به منزله ساز‌ه‌هایی که باید...
برابری زن و مرد در اند‌یشه اسلامی

برابری زن و مرد در اند‌یشه اسلامی

در قرآن این بوده که شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد است. طبق نظر جدیدی که مطرح شده، در این خصوص به سبب اینکه مسئله ضعف حافظه معیار بوده، در صورت...
پیش فرض‌های فلسفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)

پیش فرض‌های فلسفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)

در تحقیق حاضر، از شیوه کمی تحلیل متن استفاده نمی شود، به دلیل این که بررسی حاضر برای معین کردن پیش فرض های فلسفی قانون اساسی صورت می پذیرد