بیانات رهبر انقلاب برای تبیین جریان روشنفکرى در ایران
در این مطلب، جهت آشنایی بیشتر نسل جوان، دانشجویان و اساتید با جریان روشنفکرى در ایران و تببین صحیح آن، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این...
چهارشنبه، 16 فروردين 1402
نظریه‌ی عواطف اخلاقی آدام اسمیت
هابز نسبی‌انگار است. نظریه‌های اخلاقی او به شدت بر پایه‌ی تحلیل زبانی‌اش بنا شده‌اند و زبان از نظر او امری کاملاً شخصی است. نظریه‌ی عواطف اخلاقی...
جمعه، 4 فروردين 1402
حکمت متعالیه چیست؟
واژه حکمت متعالیه مدت‌ها پیش از ملاصدرا توسط عرفایی همچون قیصری به کار می رفت. این واژه حتی در آثار برخی از اساتید فلسفه مشاء همچون قطب الدین...
پنجشنبه، 13 خرداد 1400
دیدگاه ملاصدرا درباره معاد
در اینجا دیدگاه ملاصدرا در بحث معاد، با همان ترتیبی که ابن‌سینا دارد، نقل می‌شود. نخست دلایل او را در مورد سه مسئله مقدماتی معاد، یعنی اثبات...
شنبه، 1 خرداد 1400
چگونگی بازگشت به فطرت
بازگشت به فطرت در نگاه اوّل شاید کاری ساده بنظر بیاید. البتّه گاهی بر اثر کثرت معاصی، پرده دل تاریک گشته و توجّه او به فطرت را با سختی روبرو...
پنجشنبه، 5 تير 1399
عوامل تغییر فطرت در انسان
فطرت همچون سایر موجودات و مخلوقات الهی دارای قوا و استعدادهای نهفته ای است که در صورت به فعلیّت رساندن آنان، اثرات مثبت و سعادت سازی را، به ارمغان...
شنبه، 24 خرداد 1399
خصوصیّات یک فطرت سالم
فطرت یک مقوله معنوی و غیر مادّی می باشد و با حواسّ پنجگانه قابل درک و لمس نمی باشد. لذا برای شناخت آن باید از مدارک و مستندات معنوی و روحانی...
چهارشنبه، 21 خرداد 1399
گونه‌ های مکملیت در ساختار برنامه درسی
وحدت گرایی و کثرت گرایی به این نحو مکمل یکدیگر می شوند که با داشتن دو مرتبہ مختلف، تصویر جامعی از فراز و فرود هستی به دست می دهند، به طوری که...
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
کسب بینش نسبت به پدید‌ه ‌های طبیعی
هنگامی که فرد در چارچوبی کل نگر به جهان به عنوان مظهر جمال خدا بنگرد، نگاه او از تشتت و ناهماهنگی نسبت به امور طبیعی به انسجام و درک زیبایی‌...
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
زیرساخت هستی شناختی
رویکردها علوم انسانی و طبیعی را نه یکی می دانند و نه در تقابل با یکدیگر قرار می دهند، بلکه آنها‌‌ را به نحوی در پیوند با یکدیگر ملاحظه می کنند.
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
رویکردها علوم انسانی و طبیعی
رویکرد پیوستاری پیوند میان علوم طبیعی و انسانی را به صورت پیوندی افقی در یک پیوستار یا شبکه در نظر میگیرد.
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
درجات علوم انسانی
در سطح بالاتر علوم انسانی ، علومی قرار می گیرند که خود به بررسی علوم سطح پیشین می پردازند، چنانکه گاه از تعبیر «فلسفه فلسفه» و «فلسفه منطق» یاد...
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت اول)
دیدگا‌ه‌ های مربوط به ماهیت علوم انسانی را می توان به سه دسته اساسی تقسیم کرد که از آن‌ها‌‌ تحت عنوان رویکردهای وحدت گرا، کثرت گرا، و پیوندگرا...
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
تأمل فلسفی درباره ماهیت علوم انسانی (قسمت دوم)
وحدت علوم طبیعی و علوم انسانی برحسب ابزارانگارانه. نظریه‌‌ های علوم انسانی همچون علوم طبیعی، برحسب کارآمدی در حل مسائل اجتماعی درک و ارزیابی...
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
واقع گرایی سازه گرایانه
واقع گرایی سازه گرایانه با فاصله گرفتن از هر دو موضع واقع گرایی خام و سازه گرایی خام، پیچیدگی و ژرفای خود را نمایان می‌کند.
شنبه، 27 ارديبهشت 1399
واقع گرایی ثمره تلخ ساده انگاری
مراد از تعبیر واقع گرایی آن است که واقعیت در قبال طرح‌ها و ساز‌ه‌های مختلف و متفاوت، مادام که در حیطه آن قرار می‌گیرند، انعطاف نشان می‌دهد.
شنبه، 27 ارديبهشت 1399
سنت گرایی در‌اند‌یشه اسلامی
در مقام تجویز، سنت گرایی بیانگر آن است که برای تداوم مناسب حیات اجتماعی، باید ارتباط با گذشته را همواره حفظ و از آن تغذیه کرد.
شنبه، 27 ارديبهشت 1399
سنت گرایی در‌ سیره اسلامی
سیره در معنای دوم از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا در این حالت است که امکان تعمیم پذیری به زمان و مکان‌های دیگر را نیز دارد.
شنبه، 27 ارديبهشت 1399
سنت گرایی تحولی
ادعای سازه گرایان در اختراعی بودن دانش، با توسل به ساز‌ه‌های مفهومی‌ اجتناب ناپذیر در عرصه دانش بشری، قابل قبول نیست.
شنبه، 27 ارديبهشت 1399
برنامه درسی و سنت گرایی تحولی و واقع گرایی سازه گرایانه
در جنبه معرفتی، واقعگرایی سازه گرایانه ایجاب می‌کند که کانون توجه برنامه درسی عبارت باشد از: آموختن دانش‌های موجود، به منزله ساز‌ه‌هایی که باید...
شنبه، 27 ارديبهشت 1399