لویی آلتوسر: ایدئولوژی و سوژه
لویی آلتوسر(1)، مارکسیستی ساختارگراست که مفهوم ایدئولوژی در اندیشه ی مارکس، در دست های او ورز بیشتری پیدا کرده است. وی با تأسی از مارکس، بر این...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی رسانه های ایدئولوژیک
اساس نظریه ی رسانه های شوروی(نظریه ی مسلکی و ایدئولوژیک) بر این است که تمام رسانه ها باید تحت کنترل طبقه ی کارگر و در نهایت حزب کمونیست باشند....
سه‌شنبه، 11 تير 1392
ژاک لاکان: زبان و سوژه
میان برداشت ساختارگرایی درباره ی شکل گیری سوژه در زبان و دیدگاه فروید درباره ی شکل گیری «خود» (ایگو) (1) در جریان رشد کودک، قرابت و خویشاوندی...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی ساختارگرایی و نشانه شناسی
ساختارگرایی(1) به عنوان نگرشی زبان شناسانه، قائل به وجود ساختارها و الگوهای پنهان و ناآگاه در پسِ پدیده های اجتماعی و فرهنگی است که رابطه ای...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
دو سوسور و بارت: زبان و اسطوره
قبل از فهم نظریه های ساختارگرایانه ی رسانه، درک نظریه ی «زبان» که به وسیله ی سوسور مطرح شده، لازم است. سوسور زبان شناس ساختارگرای سوئیسی، زبان...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی مطبوعات آزاد
این نظریه که نامی دیگر برای «نظریه ی آزادی گرا»یِ سیبرت و همکارانش است، ریشه در ظهور مطبوعاتِ فارغ از کنترل دولتی در قرن هفدهم و نظریه ی حقوق...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی رسانه های دموکراتیک- مشارکت کننده
این نظریه بر پایه ی مشابهت هایی با نظریه ی رسانه های توسعه بخش شکل گرفته است؛ با این تفاوت که در جوامع لیبرال جایگاه بیشتری دارد. نظریه ی رسانه...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی مسئولیت اجتماعی
در این نظریه، اصل بر ایجاد پیوند میان «استقلال و آزادی رسانه ها» و «وظایف و مسئولیت های اجتماعی» آن هاست که تأکید می کند رسانه ها باید در عین...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی رسانه های ایدئولوژیک
اساس نظریه ی رسانه های شوروی(نظریه ی مسلکی و ایدئولوژیک) بر این است که تمام رسانه ها باید تحت کنترل طبقه ی کارگر و در نهایت حزب کمونیست باشند....
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی مطبوعات آزاد
این نظریه که نامی دیگر برای «نظریه ی آزادی گرا»یِ سیبرت و همکارانش است، ریشه در ظهور مطبوعاتِ فارغ از کنترل دولتی در قرن هفدهم و نظریه ی حقوق...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی هنجاری رسانه ها چیستند؟
نظریه های هنجاری(1) به تشریح بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی یا به عبارتی، نظام های کنترل و مدیریت رسانه ها می پردازد. نحوه ی کنترل...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی وابستگیِ مخاطبان
نظریه ی وابستگی(1) مخاطبان، روابط بین رسانه ها، جامعه و مخاطبان را مورد توجه قرار می دهد و با اشاره به نیازهای مخاطب از جمله داشتنِ اطلاعات از...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی اقتدارگرا
در این نظریه، رسانه ها نقش آمرانه ای برای اِعمال قدرت در جامعه دارند. فقدان استقلال رسانه ها و وابستگی آن ها به دولت، از جمله ویژگی های نظام...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه چارچوب سازی
چارچوب ها، ساختارهای شناختیِ اساسی و بنیادی هستند که نحوه ی ارائه و ادراک واقعیت را تعیین و به فرد کمک می کنند تا بتواند دنیای اطراف خود را تفسیر...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی ساخت اجتماعیِ واقعیت
نظریه ی ساخت اجتماعی واقعیت(1)، تصور و درک مخاطب از دنیای پیرامون را حاصلِ ترکیبِ ساخت اجتماعیِ معنا و معنای حاصل از تجربه ی شخصی یا به عبارتی،...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی استفاده و رضامندی
نظریه ی استفاده و رضامندی(1) ضمن فعال انگاشتن مخاطب، بر نیازها و انگیزه های وی در استفاده از رسانه ها تأکید می کند و بر آن است که ارزش ها، علایق...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی شکاف آگاهی
به موازاتِ افزایش انتشار اطلاعات در جامعه توسط رسانه های جمعی، آن بخش هایی از جامعه که دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی بالاتر هستند، در مقایسه با...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی مارپیچ سکوت
الیزابت نوئل نئومان(1) (1980 و 1973) نظریه ای تأثیرگذار در مورد نقش ارتباطات جمعی در شکل گیری افکار عمومی وضع کرد. برای نئومان، افکار عمومی از...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
بررسی نظریه ی کاشت
نظریه ی کاشت(1) بر آثار تدریجی و درازمدت رسانه ها به ویژه تلویزیون بر شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی برجسته سازی توسط رسانه
نظریه ی برجسته سازی(1) مدعی تأثیر رسانه ها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت های ذهنی آنان از طریق انتخاب و برجسته سازی بعضی از موضوعات و رویدادها...
سه‌شنبه، 11 تير 1392