نظریه ی یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری
تأثیر رسانه های جمعی در زندگی روزانه ی شهروندان، محدود به تقویت یا تغییر نگرش ها و رفتارها نیست، بلکه می تواند منجر به کسب ارزش ها و نگرش ها...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه تأثیر محدود رسانه
نظریه ی استحکام(1)، تأثیر پیام های ارتباطی بر نگرش و رفتار مخاطب را محدود و عمدتاً در جهت تقویت و استحکام عقاید و باورهای قبلی می داند. این نظریه...
سه‌شنبه، 11 تير 1392
نظریه ی تزریقی رسانه
نظریه ی تزریقی(1)، مصداق الگوی تأثیر مطلق محتوای رسانه ای بر نگرش و رفتار مخاطبان است. این نظریه گویای آن است که پیام های رسانه ای به طور یکسان...
دوشنبه، 10 تير 1392
تحلیل رسانه با رویکرد کارکرد گرایی
تعریف نقش ها و کارکردهای فردی و اجتماعی پیام های ارتباطی، منبعث از نظریه ی کارکردگرایی(1) در جامعه شناسی است. نظریه ی کارکرد گرایی ضمن بنیادی...
دوشنبه، 10 تير 1392
نظریه ی تأثیر پیام های ارتباطی
نظریه های مربوط به تأثیر پیام های ارتباطی دارای گستردگی و اهمیت قابل توجه در قلمرو ارتباطات است. بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در این عرصه،...
دوشنبه، 10 تير 1392
ریموند ویلیامز: فناوری و شکل فرهنگ
ریموند ویلیامز(1) در کتاب تلویزیون: تکنولوژی و شکل فرهنگی(2)، رهیافت جبرگرایانه که مدعیِ قدرت مستقل تکنولوژی ها برای خلق جوامع جدید با شرایط...
دوشنبه، 10 تير 1392
ریچارد هوگارت: فرهنگ توده وار
ریچارد هوگارت(1)، نظریه پرداز فرهنگ معاصر انگلیسی، نقطه ی تمرکز اندیشه اش را بر تحلیل زندگی، اخلاق و فرهنگ طبقه کارگر در مقابل خطرِ گسترشِ فرهنگِ...
دوشنبه، 10 تير 1392
اف. آر. لیویس: تمدن توده وار
مدرنیسم، سنتی ادبی و زیبایی شناختی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود که بیانگر نوعی بدبینی نسبت به مدرنیته و فناوری است. به عنوان مثال،...
دوشنبه، 10 تير 1392
دیوید رایزمن: از قطب نما تا گردش نما
دیوید رایزمن(1) در کتاب توده ی تنها(2) با اشاره به پیامدهای سوء فناوری های رسانه ای و مظاهرِ پیشرفت مدرنیته، سویه ی تاریک آن را مورد نقد و بررسی...
دوشنبه، 10 تير 1392
فردیناند تونیس: گِمین شافت و گِزل شافت
فردیناند تونیس(1) ریشه ی جامعه ی جدید را در انواع تازه ی ارتباط می داند. به عبارتی، وی معیار تفکیک و تمایز میان جهان قدیم و جهان جدید را نه در...
دوشنبه، 10 تير 1392
یورگن هابرماس: رسانه و حوزه ی عمومی
یورگن هابرماس(1) در کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی(2) به تبیین پیدایش تاریخی اجتماعیِ افکار عمومیِ طبقه ی متوسط و بورژوا و استقلال نسبی آن از...
دوشنبه، 10 تير 1392
پیوند رسانه و مدرنیته در منظر جان تامپسون
جان تامپسون(1)، تحت تأثیر اندیشه های گیدنز درباره ی مدرنیته و پیامدهای آن و از جمله مفهوم فاصله ی زمان- مکان به عنوان یکی از مشخصه های جهان مدرن،...
دوشنبه، 10 تير 1392
عامل تحول تمدن، مبتنی بر نگاه والتر بنیامین
والتر بنیامین(1) در مقاله ی اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی(2) این ایده را مطرح می کند که با بازتولید و تکثیر مکانیکی آثار هنری و مصرف انبوه...
دوشنبه، 10 تير 1392
نظریه ی سوگیری ارتباطات
هارولداینیس با طرح مفهوم «سوگیریِ ارتباطات»(1) برای فناوری های ارتباطی و رسانه ای، سوگیری نسبت به «زمان»(2) و «مکان»(3) قائل است. او رسانه های...
دوشنبه، 10 تير 1392
نظریه ی سوگیری ارتباطات
هارولداینیس با طرح مفهوم «سوگیریِ ارتباطات»(1) برای فناوری های ارتباطی و رسانه ای، سوگیری نسبت به «زمان»(2) و «مکان»(3) قائل است. او رسانه های...
دوشنبه، 10 تير 1392
نظریه ی ارتباطات و تحول تاریخی: رسانه و مدرنیته
نظریه ی ارتباطات و تحول تاریخی، معطوف به نظریه هایی است که با توجه به تحولات و فراز و فرودهای تاریخی در جامعه ی بشری و شکاف های ایجاد شده در...
دوشنبه، 10 تير 1392
چیستیِ نظریه: تعریف، نقش و اهمیت
نظریه ها ارکان اساسی علوم را تشکیل می دهند، زیرا تمام تفسیرها و تحلیل های ما از پدیده های طبیعی و اجتماعی در قالب نظریه ها(1) صورت می گیرد. بدون...
دوشنبه، 10 تير 1392
چیستیِ نظریه: تعریف، نقش و اهمیت
نظریه ها ارکان اساسی علوم را تشکیل می دهند، زیرا تمام تفسیرها و تحلیل های ما از پدیده های طبیعی و اجتماعی در قالب نظریه ها(1) صورت می گیرد. بدون...
دوشنبه، 10 تير 1392
فناوري‌هاي نوين ارتباطي و چالش‌هاي فرهنگي در ايران
اين مقاله با يك رويكرد انتقادي به تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي (مانند تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي، اينترنت و …) و پيامد‌هاي فرهنگي ايران و تأثيرپذيري...
يکشنبه، 4 اسفند 1387