ژان بودریار: فرا واقعیت و وانمایی
ژان بودریار(1) معروف ترین و جنجالی ترین نظریه پرداز پست مدرنیته است. وی استدلال می کند که جوامع پسامدرن از تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات اشباع...
پنجشنبه، 13 تير 1392
نظریه های پُست مدرنیسم و ارتباطات
مفهوم پست مدرنیسم(1) علی رغم رواج گسترده، مفهومی پیچیده و غامض است که طیف گسترده ای از رویکردهای مربوط به رسانه ها را در برمی گیرد. لارنس کِهون(2)...
پنجشنبه، 13 تير 1392
آبرکرامبی و لانگهرست: مخاطبانِ پراکنده و اقتدار مصرف کننده
نیکولاس آبراکرامبی و براین لانگهرست، در کتاب مخاطبان(1) (1998)، پارادایم جدیدی برای فهم مصرف رسانه ای پیشنهاد کرده اند. آن ها استدلال می کنند...
پنجشنبه، 13 تير 1392
پیر بوردیو: نظریه ی منش و میدان
مفهومِ اقتدار مصرف کننده و نیز ادعای پوپولیستیِ «ذائقه(سلیقه) دلیل نمی خواهد» توسط پیر بوردیو(1) در کتاب تمایز(2) (1984) نقد شده است. بوردیو...
پنجشنبه، 13 تير 1392
سیلورستون: چرخه ی مصرف و تجربه ی رسانه ای شده
راجر سیلورستون، در کتاب تلویزیون و زندگی روزمره(1) (1994)، دست به مطالعه ی نظری درباره ی رابطه ی بین تلویزیون و فضای خانگی می زند. وی درباره...
پنجشنبه، 13 تير 1392
میشل دو سِر تو: تاکتیک های روزمره
میشل دو سرتو، رویه های زندگی روزمره را عبارت از تاکتیک هایی(1) می داند که توسط مصرف کنندگان، در درون «استراتژی های»(2) رسمی نهادهای قدرتمند(برای...
پنجشنبه، 13 تير 1392
هِنری جنکینز: یغماگرانِ متن و هواخواهی
هنری جنکینز در کتاب یغماگرانِ متن(1) (1992)، شرح جالبی درباره ی «فرهنگ هواخواهی»(2) می دهد. وی ضمن ردّ دیدگاه های منفی درباره ی هواخواهان (دوست...
پنجشنبه، 13 تير 1392
مصرف گرایی و زندگی روزمره: نظریه ی مصرف
نظریه ی مصرف رسانه ای و فرهنگی، مؤید دور شدن از نظریه ی دریافت و نزدیک شدن به نظریه ی مصرف است. از دهه ی 1980 تا حدودی تحت تأثیر نظریه ی فمینیسم...
پنجشنبه، 13 تير 1392
جان فیسک: مقاومت مصرف کننده
جان فیسک، نمونه ی بارزِ باور به قدرت مصرف کننده است. وی در تعارض با نظریه ی آدورنو و اقتصاد سیاسی اذعان می کند که «فرهنگ عامه نه به وسیله ی صنعت...
پنجشنبه، 13 تير 1392
دیوید مورلی: پژوهشی میدانی در نظریه ی استوارت هال(2)
دیوید مورلی برای آزمون الگوی رمزگذاری/ رمزگشاییِ هال، دست به پژوهشِ تجربی درباره ی مخاطبان رسانه ها زد. مورلی اظهار می دارد که مخاطبان باید همانند...
پنجشنبه، 13 تير 1392
رسانه ها و زندگی روزمره
زندگی روزمره دارای ماهیت نسبتاً فراگیر، ناپایدار و سیّال است و به آسانی از زیر بارِ هرگونه تعریف شانه خالی می کند. رفتارهای روزمره معمولاً و...
پنجشنبه، 13 تير 1392
استوارت هال: رمزگذاری/ رمزگشایی و نظریه ی دریافت (1)
استوارت هال در مقاله ی رمزگذاری/ رمزگشاییِ تلویزیونی (1973)، بر این نکته تأکید می کند که فرایند ارتباط- از لحظه ی تولید پیام تا لحظه ی دریافت...
پنجشنبه، 13 تير 1392
نظریه های مخاطب شناسی رسانه
در این نوشتار، تحت عنوان نظریه ی اجتماعی- رفتاری، به نظریه های تأثیر پیام های ارتباطی بر نگرش و رفتار مخاطبان که عمدتاً مبتنی بر نظریه های جامعه...
چهارشنبه، 12 تير 1392
ادوارد سعید: گفتمان شرق شناسی
«شرق شناسی»(1) اثر ادوارد سعید، نمونه ی بارز و ماندگارِ مطالعات پسااستعماری است که نحوه ی بازنمایی شرق در غرب را بررسی و نقد می کند. سعید در...
چهارشنبه، 12 تير 1392
ارتباطات و امپریالیسم فرهنگی: سلطه ی غرب بر شرق
نظریه ی امپریالیسم فرهنگی(1) اگر چه بین نظریه ی اقتصاد سیاسی و مطالعات پسااستعماری قرار می گیرد، اما در ذیل مطالعات پسااستعمار مطرح می شود. (لافی،...
چهارشنبه، 12 تير 1392
مطالعات پسااستعماری
مطالعاتِ پسااستعماری، یکی از حوزه های پژوهشیِ میان رشته ای درباره ی آثار فرهنگی استعمار بر مستعمرات و آگاهی بر مناسبات قدرت میان فرهنگ غرب و...
چهارشنبه، 12 تير 1392
هربرت شیلر: اطلاعات و سرمایه داری
اقتصاد سیاسی ارتباطات در امریکای شمالی، به شدت تحت تأثیر نوشته های دالاس اسمایت و هربرت شیلر است. اسمایت و شیلر در مقایسه با اندیشمندان اروپایی،...
چهارشنبه، 12 تير 1392
آدورنو و هورکهایمر: صنعت فرهنگ ...
تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر دو تن از متفکران به نام و شاخصِ نظریه ی انتقادی مکتب فرانکفورت، در کتاب دیالکتیک روشنگری(1) (1384) ضمن نقد فرایند...
چهارشنبه، 12 تير 1392
نظریه های اقتصاد سیاسی رسانه
نظریه ی اقتصادی سیاسی(1) رسانه ضمن تأکید بر وابستگی فرهنگ و جهان بینی به زیرساخت اقتصادی، به تحلیل تجربیِ ساختار و مالکیت رسانه ها و شیوه ی عملکرد...
چهارشنبه، 12 تير 1392
هرمان و چامسکی: تولید رضایت
ادوارد هرمان و نوآم چامسکی در کتاب تولدی رضایت(419) (1988)، الگویی از پروپاگاندا را ترسیم کردند که مبیّن کارکرد بسیار مهم رسانه های جمعی یعنی...
چهارشنبه، 12 تير 1392