من پسرم، تو دختری
کودک خيلي زود بين آدمي از جنس مؤنث و آدمي از جنس مذکر تفاوت مي گذارد، اين توانايي از پايان نخستين سال زندگي اش ديده مي شود. اگر عکس هاي آدم بزرگ...
چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1394
فشار به کودکان براي تقليد از بزرگ سالان
گويي حمله اي سراسري در کار است: تقليد از بزرگ سالان، و از آن هم مهم تر، همانند شدن با آنان، همه و همه کودک را به مسيري واحد مي کشانند: او اعم...
چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1394
تولد نوزاد و شير دهي، دختر يا پسر
اولين کلماتي که پزشک در پاسخ به پرسش نهفته يا آشکار مادر بر زبان مي آورد اين است که « پسر است » يا « دختر است ». نوزادان پسر يا دختر از مسئله...
چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1394
پسر عزيز دُر دانه است
شايد نتوان گفت که براي دهقانان داشتن چند دختر چقدر رنج آور است. البته آنان دلايلي را مطرح مي کنند که موجه به نظر مي رسند: آنان مي دانند که دختران...
چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1394
پسر يا دختر؟ باورهاي خرافي
سايه ي اين پرسش بر تمام دوران حاملگي سنگيني مي کند، اما هنوز - دست کم در کشور ما - ارائه پاسخ قطعي براي آن ممکن نيست. بر عکس در آمريکا، پس از...
چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1394
هنگام تربيت، چه کسي، چگونه، با که؟
کساني که قبل از جذب کردن و لاي گيره گذاشتن، سوهان زدن را شروع مي کنند و به پرداخت مي پردازند، فقط طرف را به رقص در مي آورند و رم مي دهند.
دوشنبه، 24 فروردين 1394
شکفتن و شکوفاندن استعدادهاي فردي و جمعي
دوستي دارم که دلسوز و آرام مي گفت: ما شاهد روزهايي بوده ايم که فوج فوج به اسلام رو آوردند و شاهد روح هايي بوده ايم که هستي يک گامشان بود.
دوشنبه، 24 فروردين 1394
آزمان هاي انسان
انسان ها، آرمان هايي دارند. و اين آرمان ها در انسان ها، هماهنگ با شناختشان از خويش، از نيازها و از ضرورت ها، شکل مي گيرند و رشد مي کنند و بزرگ...
دوشنبه، 24 فروردين 1394
روش هاي شناخت
وکنجکاوي، انسان را به شناسايي از خويش و از هستي دعوت مي کنند. انسان در فاصله ي تولد و مرگ، ناچار گام هايي بر مي دارد و کارهايي انجام مي دهد....
يکشنبه، 23 فروردين 1394
تعقل و تحقق آن در شخصيت فرد
با تدبر، ادراکات حسي و علوم تجربي بدست مي رسيد. با تفکر، از اين تجربه ها و آگاهي ها نتيجه گيري مي شد، فکر آن ها را مي کاويد و آن ها را بارور...
يکشنبه، 23 فروردين 1394
تدبّر، زمينه ساز شخصيت
تدبر تهيه ي مواد خامي است که فکر در آن کار مي کند و با ترکيب آن ها به نتيجه هايي مي رسد و شناخت هايي بدست مي آورد.
يکشنبه، 23 فروردين 1394
نقش تفکر در رشد شخصيت
در درون ما نيروهايي است که اگر به کار گرفته شوند و رودهايي است که اگر رهبري شوند و غنچه هايي است که اگر شکفته شوند، ما را به وسعت ها و رشدها...
يکشنبه، 23 فروردين 1394
نقش تذکر و يادآوري در رشد انسان
انسان براي رشد خود و حرکت خود، به تضادها و رقابت ها و به حريف ها و دشمن هايي نياز دارد. اين تضادهاي رواني و اين دشمن هاي پنهان و آشکار، درگيري...
يکشنبه، 23 فروردين 1394
تعليم و آموزش صحيح
هستند کساني که از استعدادهاي نيرومندي سرشارند و اين ها مي توانند خودسرانه کاري را شروع کنند و حتي به نتيجه هاي عالي هم برسند؛ مي توانند در خياطي،...
يکشنبه، 23 فروردين 1394
مربي کيست؟
هر کس افراد تحت اختيارش را براي محيطي که در نظر دارد، تربيت مي کند. من فرزندم را براي خانه ام، استاد شاگردش را براي جامعه ي محدودش و يک دانشمند،...
يکشنبه، 23 فروردين 1394
تربيت يعني پرورش حس مسئوليت
مرادم از انسان، موجود اجتماعي ابزار ساز و يا حيوان ناطق و انتخاب کننده و آزاد و خلاق نيست که اين همه تعريف بشر است . اين استعدادها و غرايز فردي...
شنبه، 22 فروردين 1394
معناي مسئوليّت و ابعاد آن
مسئوليت درختي است که زمينه اش شناخت ها هستند و ريشه اش اعتقادها و بهارش بحران ها و حادثه ها و گرفتاري ها.
شنبه، 22 فروردين 1394
ارتباط انگيزه و عادت با تعليم و تربيت
انگيزه و عادت دو عامل بسيار تأثيرگذار در امر تربيت فرد است. انگيزه سبب تشويق انسان به انجام يا ترک کاري مي شود، و در يک نظام تربيتي با ايجاد...
يکشنبه، 17 اسفند 1393
چيستي تربيت فلسفي و کارايي آن در تربيت ديني
در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران بسبب ويژگي اسلامي آن دستيابي به اهداف تربيت ديني از جايگاه ويژه يي برخوردار است. يکي از ابزارهاي مهمي...
چهارشنبه، 13 اسفند 1393
تربيت فلسفي و روشهاي نوين آموزش و پرورش
امروزه تلاش براي تدوين فلسفه تربيتي کارآمد و نيز تربيت فلسفي سرلوحه ی اکثر سازمانهاي آموزشي و برنامه ريزان درسي شده است. تربيت فلسفي گونه يي...
چهارشنبه، 13 اسفند 1393