اس ام اس روز وقف

اس ام اس روز وقف وقف نزول آبشار رحمت الهی از چشمه سار جوشان دل‌های مؤمنان بر صحرای خشکیده نیازمندان است.

پیام کوتاه روز وقف

پیام کوتاه روز وقف وقف، تمرین خوب بودن و ماندگاری است.

پیام کوتاه روز وقف

پیام کوتاه روز وقف با نیکی‌های ماندگار، من نیز مانا خواهم ماند. روز وقف، روز نیکی‌های ماندگار در دنیای پس از ماست. این روز گرامی باد.

پیامک روز وقف

پیامک روز وقف ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار روز وقف بر بخشندگان راه خدا مبارک

اس ام اس روز وقف

اس ام اس روز وقف پرونده همه با مرگ بسته می‌شود، ولی پرونده واقفان مؤمن، همیشه باز است و از ثواب وقف برخوردارند. روز وقف گرامی.

پیام روز وقف

پیام روز وقف  دوام و بقای وقف یعنی جاودانگی نام واقف. روز وقف بر واقفان در راه خداوند بخشایشگر مبارک.

دهه وقف

پیامک روز وقف وقف، تعمیم ثروت در میان همگان، و روز وقف، روز تمرین افزایش ثروت عمومی جامعه است.

روز وقف

اس ام اس روز وقف وقف، تقسیم عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی، یکی از مظاهر رشد و بالندگی اجتماع است. روز وقف، روز ترویج عدالت اجتماعی است.

متن زیبا روز وقف

متن زیبا روز وقف وقف، صدقه ماندگار است. این روز بر آنان که نام نیک‌شان بر پیشانی موقوفات می‌درخشد گرامی باد!

smsروز وقف

smsروز وقف همیشه فرصتی دیگر برای آمدن و رفتن نیست. اما با وقف، همیشه برای ماندن و خوب ماندن فرصت است.