پیامک های لطایف اخلاقی

لطایف اخلاقی «بزرگی گوید: شخصی را دیدم که یک صد و بیست سال عمر کرده بود. گفتم: چه طولانی است، عمر تو. گفت: حسد را ترک کردم، عمرم طولانی شد». ...

مجموعه پیامک های لطایف اخلاقی

متن اخلاقی از قفس، مرغ به هر جا رود بستان است، مگس در قفس آزاد است. مرغ در قفس در بند. پیامک لطایف اخلاقی حضرت علی (علیه السلام): چاپلوسی...

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی دلداری شدن از طرف آدم بداخلاق بیشتر میچسبه چون میدونی اینا رو به همه نمیگه...  لطایف اخلاقی پرسیدند بهشت را...

پیامک اخلاقی

 پیامک اخلاقی از بزرگی پرسیدند که چگونه‌ای؟ گفت: چگونه باشد کسی که از عمرش کم می‌شود و به گناهانش افزوده می‌شود.

smsاخلاقی

smsاخلاقی از بزرگی پرسیدند: خردمندی چیست؟ گفت:‌ آن که زیاد می‌داند اما کم حرف می‌زند.

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی از حکیمی پرسیدند: عاقبت شکیبایی چیست؟ گفت: ظفر یافتن.

پند اخلاقی

پند اخلاقی از عارفی سؤال شد: عدل چیست؟ گفت: خشم و شهوت را با فرمان دین و عقل مهار کردن.

پیامک لطایف اخلاقی

پیامک لطایف اخلاقی از حکیمی پرسیدند: رنج و مصیبت دنیا در چیست؟ گفت: بیماری در غربت، تنگدستی در پیری و مرگ در جوانی.

لطایف اخلاقی

لطایف اخلاقی از حکیمی پرسیدند: غریب کیست؟ گفت:‌ آن که او را دوستی نباشد.

لطایف اخلاقی

لطایف اخلاقی از بزرگی پرسیدند: چگونه‌ای؟ گفت: خیر است اگر از دوزخ ایمن باشم!