تو در اسلام و در ایمان و در عشق اولین بودی

خدا هر شب برایت می‌فرستد تهنیت‌هایی که در تنهایی‌ات هم صحبت روح الامین باشی تو در اسلام و در ایمان و در عشق اولین بودی زنی مثل تو دیگر نیست...

تو از معروفِ تجاری، ولی در شعب بیماری

برای طعنه‌ی کفار در اوج نداری‌ها تو باید پاسخ دندان شکن در آستین باشی تو از معروف تجاری، ولی در شعب بیماری فداکار آن‌چنان بودی، وفادار این‌چنین...

مادر میان بستر خود روضه می‌خواند

مادر میان بستر خود روضه می‌خواند با اشک‌های کوثر خود روضه می‌خواند نیّت نمود و شانه زد بر موی زهرا با مویه‌های آخر خود روضه می‌خواند وفات...

با رفتنت اسلام از بال و پر افتاد

با رفتنت اسلام از بال و پر افتاد بار غمت بر شانه پیغمبر افتاد چشمان زهرای تو مانند صدف بود از این صدف با داغت آخر گوهر افتاد وفات حضرت خدیجه...

از لطف فاطمه است که ما مادری شدیم

از لطف فاطمه است که ما مادری شدیم با یک دعای نیمه شبش کوثری شدیم وقتی خدیجه مادر ما شیعه ها بُوَد دیگر چه غم که جای من و تو کجا بُوَد وفات...

ما عاقبت بخیرِ دعای خدیجه‌ایم

شکر خدا که عبد خدای خدیجه‌ایم ما بنده‌ایم و زیر لوای خدیجه‌ایم ما عاقبت بخیرِ دعای خدیجه‌ایم سینه کبودهای عزای خدیجه‌ایم وفات حضرت خدیجه...

بهشت را مبر از خانه ناگهان بانو

بهشت را مبر از خانه ناگهان بانو برای بی کسیِ فاطمه بمان بانو به جان دختر مظلومه‌ات مرو از دست مَساز اشک یتیمانه را روان بانو وفات حضرت خدیجه...

احمد به حیرت مانده در نوع مرامت

در عفتت، مریم کنیز صبح و شامت آسیه خدمت می‌کند، هاجر سلامت مال و منال و هستی‌ات شد خرج اسلام احمد به حیرت مانده در نوع مرامت وفات حضرت خدیجه...

جن و ملک به خاک درت غبطه می‌خورند

جن و ملک به خاک درت غبطه می‌خورند بر ذکر و سجده سحرت غبطه می‌خورند تو در میان خیل زنان بهترین شدی امّ الائمه، لایق صد آفرین شدی وفات حضرت...

چه قدر دیر به محبوبه‌اش رسید نبی

بلای شِعب به پایان رسیده بود اما خدیجه بیشتر آماده‌ی خطر شده بود چه قدر دیر به محبوبه‌اش رسید نبی چه قدر زود گُلش عازم سفر شده بود وفات حضرت...