يک کتاب خوب، يک دوست خوب است. «ضرب المثل ايتاليايي»

يک کتاب خوب، يک دوست خوب است. «ضرب المثل ايتاليايي»

يک کلمه خوب، هميشه جايي در دل پيدا مي کند. «ضرب المثل استونيايي»

يک کلمه خوب، هميشه جايي در دل پيدا مي کند. «ضرب المثل استونيايي»

يک کور هم حتي مي تواند روزي خود را بيابد. «ضرب المثل پاکستاني»

يک کور هم حتي مي تواند روزي خود را بيابد. «ضرب المثل پاکستاني»

يک لئيم پولدار، فقيرتر از يک مرد فقير است. «ضرب المثل چيني»

يک لئيم پولدار، فقيرتر از يک مرد فقير است. «ضرب المثل چيني»

يک لقمه ي خوشمزه، فقط تا وقتي خوب است که در دهان باقي مي ماند. «ضرب المثل...

يک لقمه ي خوشمزه، فقط تا وقتي خوب است که در دهان باقي مي ماند. «ضرب المثل فرانسوي»

يک متر زر، نمي تواند يک متر وقت را بخرد. «ضرب المثل چيني»

يک متر زر، نمي تواند يک متر وقت را بخرد. «ضرب المثل چيني»

يک هنرمند، در همه جا زندگي مي کند. «ضرب المثل يوناني»

يک هنرمند، در همه جا زندگي مي کند. «ضرب المثل يوناني»

يک هديه، هرگز کهنه نمي شود. «ضرب المثل افغاني»

يک هديه، هرگز کهنه نمي شود. «ضرب المثل افغاني»

يک وجب کار به از يک جريب وعده ارزش دارد. «ضرب المثل يوناني»

يک وجب کار به از يک جريب وعده ارزش دارد. «ضرب المثل يوناني»

يک مرده ي بنام بهتر از صد زنده به ننگ. «ضرب المثل ايراني»

يک مرده ي بنام بهتر از صد زنده به ننگ. «ضرب المثل ايراني»