0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

يکشنبه، 21 مهر 1398

می‌شنیدم به حسن چون قمری

می‌شنیدم به حسن چون قمری چون بدیدم از آن تو خوبتری
دوشنبه، 24 دی 1397

می‌میرم و همچنان نظر بر چپ و راست

می‌میرم و همچنان نظر بر چپ و راست تا آنکه نظر در او توان کرد کجاست؟
دوشنبه، 24 دی 1397

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی
دوشنبه، 24 دی 1397

کدام قوت و مردانگی و برنایی

کدام قوت و مردانگی و برنایی که خشم‌گیری و با نفس خویش برنایی
دوشنبه، 24 دی 1397

ای گرگ نگفتمت که روزی

ای گرگ نگفتمت که روزی بیچاره شوی به دست یوزی
دوشنبه، 24 دی 1397

از دست کسی بستده هر روز عطایی

از دست کسی بستده هر روز عطایی معذور بدارندش یک روز جفایی
دوشنبه، 24 دی 1397

نقاب از بهر آن باشد که بربندند روی زشت

نقاب از بهر آن باشد که بربندند روی زشت تو زیبایی بنام ایزد چرا باید که بربندی
دوشنبه، 24 دی 1397

تو با این لطف دلبندی چرا با ما نپیوندی

تو با این لطف دلبندی چرا با ما نپیوندی نقاب از بهر آن باشد که روی زشت بربندی
دوشنبه، 24 دی 1397

شمع کز حد به در بیفروزی

شمع کز حد به در بیفروزی بیم باشد که خانمان سوزی
دوشنبه، 24 دی 1397

چو نفس آرام می‌گیرد چه در قصری چه در غاری

چو نفس آرام می‌گیرد چه در قصری چه در غاری چو خواب آمد چه بر تختی چه در پایان دیواری
دوشنبه، 24 دی 1397

به پارسایی و رندی و فسق و مستوری

به پارسایی و رندی و فسق و مستوری چو اختیار به دست تو نیست معذوری
دوشنبه، 24 دی 1397

مردی نه به قوتست و شمشیرزنی

مردی نه به قوتست و شمشیرزنی آنست که جوری که توانی نکنی
دوشنبه، 24 دی 1397

آن گوی که طاقت جوابش داری

آن گوی که طاقت جوابش داری گندم نبری به خانه چون جو کاری
دوشنبه، 24 دی 1397

این باد و بروت و نخوت اندر بینی

این باد و بروت و نخوت اندر بینی آن روز که از عمل بیفتی بینی
دوشنبه، 24 دی 1397

نداند آنکه درآورد دوستان از پای

نداند آنکه درآورد دوستان از پای که بی‌خلاف بجنبند دشمنان از جای
دوشنبه، 24 دی 1397

اگر بریان کند بهرام، گوری

اگر بریان کند بهرام، گوری نه چون پای ملخ باشد ز موری
دوشنبه، 24 دی 1397

ز خیرت خیر پیش آید، بکن چندانکه بتوانی

ز خیرت خیر پیش آید، بکن چندانکه بتوانی مکافات بدی کردن، نمی‌گویم تو خود دانی
دوشنبه، 24 دی 1397

کرم به جای فروماندگان چو نتوانی

کرم به جای فروماندگان چو نتوانی مروتست نه چندانکه خود فرومانی
دوشنبه، 24 دی 1397

صاحبدل نیک سیرت علامه

صاحبدل نیک سیرت علامه گو کفش دریده باش و خلقان جامه
دوشنبه، 24 دی 1397

هر که با من بدست و با تو نکو

هر که با من بدست و با تو نکو دل منه بر وفای صحبت او
دوشنبه، 24 دی 1397