0
ویژه نامه ها

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 261

الهی ما در دنیا معصیت میکردیم دوست تو مُحمد (ص) غمگین شود و دشمن تو ابلیس شاد. از ز دردت خستگان را بوی درمان آمده یاد تو مر عاشقان را راحت...

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 262

الهی ببرکت صدیقان درگاه تو، الهی ببرکت پاکان درگاه تو که حاجت این بیچارهٔ درمانده را و مهمات جمیع مومنین ومومنان را برآورده بگردانی و آنچه امید...

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 259

الهی دانی که بی تو هیچکسم، دستم گیر که در تو رسم، بظاهر قبول دارم بباطن تسلیم نه از خصم باک دارم نه از دشمن بیم، اگر دل گوید چرا ؟ گویم ر افکنده...

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 260

الهی گر زارم، در تو زاریدن خوش است، ور نازم به تو نازیدن خوش است.

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 253

الهی چون ما را در حجرهٔ بی شمع و چراغ مبتلا کنند ایمان ما را تو چراغ لحد ما گردانی، چون در معاملهٔ خود مینگرم سزاوار همه عقوبتها هستم و چون در...

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 254

الهی شادی نمی شناختم می پنداشتم که شادم اکنون مرا چه شادی که شادی شناسی را بباد دادم.

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 255

الهی حاجت بسیار دارم و بر همه چیز توانایی آنچه میخواهم میتوانی که باین بنده برسانی و از شر ظالمان مرا برهانی ای رحمت تو دستگیر ما و ای کرم تو...

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 256

الهی چون عزیزان بناز پرورده ما را فراموش کنند تو بر ما رحمت کن.

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 257

الهی غافلانیم نه کافرانیم ف صمدأ ببرکت نواختگان حضرت تتو و ببرکت گُداختگان هیبت تو.

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 258

الهی ببرکت متحیران جلال تو و ببرکت مقهوران قهر تو که ما را بصحرای هدایت آری و از این وحشت آباد به روضهٔ اقدس رسانی.