0
ویژه نامه ها
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

يکشنبه، 21 مهر 1398

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 261

الهی ما در دنیا معصیت میکردیم دوست تو مُحمد (ص) غمگین شود و دشمن تو ابلیس شاد. از ز دردت خستگان را بوی درمان آمده یاد تو مر عاشقان...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 262

الهی ببرکت صدیقان درگاه تو، الهی ببرکت پاکان درگاه تو که حاجت این بیچارهٔ درمانده را و مهمات جمیع مومنین ومومنان را برآورده بگردانی و آنچه امید...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 259

الهی دانی که بی تو هیچکسم، دستم گیر که در تو رسم، بظاهر قبول دارم بباطن تسلیم نه از خصم باک دارم نه از دشمن بیم، اگر دل گوید چرا ؟ گویم ر افکنده...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 260

الهی گر زارم، در تو زاریدن خوش است، ور نازم به تو نازیدن خوش است.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 253

الهی چون ما را در حجرهٔ بی شمع و چراغ مبتلا کنند ایمان ما را تو چراغ لحد ما گردانی، چون در معاملهٔ خود مینگرم سزاوار همه عقوبتها هستم و چون در...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 254

الهی شادی نمی شناختم می پنداشتم که شادم اکنون مرا چه شادی که شادی شناسی را بباد دادم.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 255

الهی حاجت بسیار دارم و بر همه چیز توانایی آنچه میخواهم میتوانی که باین بنده برسانی و از شر ظالمان مرا برهانی ای رحمت تو دستگیر ما و ای کرم تو...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 256

الهی چون عزیزان بناز پرورده ما را فراموش کنند تو بر ما رحمت کن.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 257

الهی غافلانیم نه کافرانیم ف صمدأ ببرکت نواختگان حضرت تتو و ببرکت گُداختگان هیبت تو.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 258

الهی ببرکت متحیران جلال تو و ببرکت مقهوران قهر تو که ما را بصحرای هدایت آری و از این وحشت آباد به روضهٔ اقدس رسانی.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 249

الهی زبانم در سر ذگر شد و ذکر سر مذکور، دل در سر مهر شد و مهر در سر نور جان در سر عیان شد از بیان دور.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 250

الهی نه نیستم نه هستم نه بریدم نه پیوستم نه بخود بیان بستم، لطیفهٔ بودم از آن مستم اکنون زیر سنگ است دستم
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 251

الهی گریخته بودم تتو خواندی ترسیده بودم بر خوان نشاندی ابتدا میترسیدم که مرا بگیری ببلای خویش، اکنون میترسم که مرا بفریبی عطای خویش.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 252

الهی چون بدانستم که توانگری درویشی است دوست درویشم چون وعدهٔ دیدار دوست کردی غلام دیدهٔ خویشم.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 244

الهی گاهی که بخود می نگرم همه سوز و نیاز شوم و گاهی که با ا و نگرم همه راز و ناز شوم، چون بخود نگرم گویم : پر آب دو دیده و بس آتش جگرم<br...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 245

الهی تو آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفتی چنانی پس عضیم شانی و بزرگ احسانی، عزیز سلطانی، دیان ومهربانی هم نهانی و هم عیانی دیده را نهانی و جانرا...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 246

الهی آنچه بر سر ما آید بر سر کسی نیاید دیدهٔ که بنظارهٔ تو آید هرگز باز پس نیاید، اصل وصال دل است و باقی زحمت آب و گل
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 247

الهی نظر خود بر ما مدام کن و ما را بر داشتهٔ خود نام کن و بوقت رفتن بر جان ما سلام کن.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 248

الهی فرمایی که بجوی و میترسانی که بگریز، مینمایی که بخواه و میگویی پرهیز.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 243

الهی چون با خود نگرم و کردار خود بنم گویم از من زار تر کیست ؟ و چون با تو نگرم و خود را در بندگی تو بینم گویم از من بزرگوار تر کیست : گاهی...
دوشنبه، 24 دی 1397