0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب، اعتقاد به خواب یا رؤیا در حوزه‌ی همه‌ی ادیان و فرهنگهای کهن بشری اعم از یونانی مصری، هندی، چینی، مسیحی و اسلامی سابقه دارد. در اودیسه...
پنجشنبه، 31 فروردين 1396
دیدن خواب آب به چه معناست؟

دیدن خواب آب به چه معناست؟

دیدن خوابهایی راجع به آب، امری است کاملاً عادی. چیزی که این گونه خوابها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، سمبل یا نمادی است که با وقایع موجود در خواب...
پنجشنبه، 22 بهمن 1394
تعبیر خواب، حرف ک‏

تعبیر خواب، حرف ک‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت كاج در خواب، علامت پیروزى و موفقیت است. دیدن درخت كاج خشك شده در خواب، علامت آن است كه موضوعى شما را پریشان مى‏كند....
سه‌شنبه، 15 فروردين 1391
تعبیر خواب، حرف ف

تعبیر خواب، حرف ف

محمد بن سیرین گوید: دیدن فاخته در خواب، دلیل زنى بود ناقص دین و بدمهر كه با كس نسازد. اگر بیند كه فاخته داشت، دلیل است زنى بدین صفت بخواهد. اگر...
سه‌شنبه، 15 فروردين 1391
تعبیر خواب، حرف غ

تعبیر خواب، حرف غ

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در غار رفت و در آن‏جا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل كه به كارى سخت گرفتار...
سه‌شنبه، 15 فروردين 1391
تعبیر خواب، حرف ع

تعبیر خواب، حرف ع

محمد بن سیرین گوید: دیدن عاج به خواب، دلیل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بیند كه عاج داشت، دلیل است از پادشاه منفعت بیند. اگر بیند كه عاج از...
سه‌شنبه، 15 فروردين 1391
تعبیر خواب، حرف ظ

تعبیر خواب، حرف ظ

بیتون مى‏گوید: خرید و فروش در خواب، بیانگر داشتن زندگى خوب است. مشاهده‏ى ظروف چینى در خواب، بیانگر موفقیت در كارها است. اگر در خواب ظروف كثیفى...
سه‌شنبه، 15 فروردين 1391
تعبیر خواب، حرف ط

تعبیر خواب، حرف ط

محمد بن سیرین گوید: دیدن طاس، دلیل بر زنى بود خدمت كار با كنیزكى خردسال بود. اگر بیند طاسى داشت، دلیل كه زن خادمه به خانه برد، یا كنیزكى بخرد....
سه‌شنبه، 15 فروردين 1391
تعبیر خواب، حرف ض

تعبیر خواب، حرف ض

محمد بن سیرین گوید: اگر كسى در خواب بیند كه سر وى ضعیف شد، دلیل نقصان جاه و بزرگى بود. اگر بیند چشم او ضعیف شد، دلیل كه دختر یا زن او بمیرد....
سه‌شنبه، 15 فروردين 1391
تعبیر خواب، حرف ص

تعبیر خواب، حرف ص

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كه جامه‏ى كسى را به صابون بشست، دلیل است كه كسى را از كار بد بازگرداند. اگر بیند كه صابون خورد، دلیل است...
سه‌شنبه، 15 فروردين 1391