0
ویژه نامه ها
درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت اول)

درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت اول)

درهم تنیدگی نفس و بدن حاکی از تأثیر متقابل و عمیق آنها در یکدیگر است. حالات درونی و نفسانی، در بدن مؤثر می افتد و حالات بیرونی و بدنی در نفس...
درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت دوم)

درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت دوم)

اگر بخواهیم به شکل ایجابی درباره عقل سخن بگوییم، باید اظهار کنیم که عقل در صورت تام خود، مستلزم انسجامی وجودی میان شناخت، عاطفه، انتخاب و عمل...
اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت (قسمت اول)

اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت (قسمت اول)

از آنجا که نفس و بدن درهم تنیده اند و رابطه تاثیرگذاری متقابل میان آنها وجود دارد، یکی از اصول و قواعد اساسی تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف، تغییر...
اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

قبول اصل مسئولیت، چون یکی از قواعد فعالیت تربیتی مانع از آن خواهد بود که عواملی چون تلقین و تحمیل، نقشی راهبردی در تعلیم و تربیت داشته باشد.
اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش

اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش

هدف اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش نسبت به پدیده‌های طبیعی؛ این هدف، در عرصه اعمال جمعی و با نظر به رفع فقر و ایجاد غنا مطرح شد.
افزایش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی

افزایش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی

افزایش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی، این هدف در متون اسلامی، چون هدفی برای تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده است.
موقعیت‌های ناخوشایند زندگی

موقعیت‌های ناخوشایند زندگی

درمان‌های رایج مبتنی بر ذهن‌آگاهی، به طور مستقیم با خاموش سازی پاسخ‌های ناخواسته پایدار و رشد تعادل فکری عمل می‌کنند.
مهارت‌های مختلف ذهن‌آگاهی

مهارت‌های مختلف ذهن‌آگاهی

افراد مختلف با سرعت‌های مختلفی حس‌های بدنی را احساس می‌کنند، در بدن حرکت می‌کنند و یاد می‌گیرند، بنابراین سرعت ارائه دستورالعمل‌های این روش به...
حس‌های بدنی و تشخیص رنگ‌ها

حس‌های بدنی و تشخیص رنگ‌ها

باید قشر حسیتی مغز را فعال کرده و در آنجا انعطاف پذیری عصبی ایجاد کنیم؛ نه در قشر بینایی.
پرسش‌های رایج درباره مراقبه ذهن‌آگاهی (قسمت اول)

پرسش‌های رایج درباره مراقبه ذهن‌آگاهی (قسمت اول)

هر گونه اطلاعاتی که می توانست سبب فاش شدن هویت افراد شود، باید حذف شود یا به حد کافی تغییر داده تا در پنهان ماندن هویت اطمینان کامل حاصل شود.
پرسش‌های رایج درباره مراقبه ذهن‌آگاهی (قسمت دوم)

پرسش‌های رایج درباره مراقبه ذهن‌آگاهی (قسمت دوم)

می‌توانید بگویید که چرا باید بدن را به ترتیب خاص وارسی کنیم؟ برایم آسان‌تر است که قسمت‌های خیلی مشخص‌تری را وارسی کنم تا اینکه همه قسمت‌ها را...
کرامت انسان و تکلیف شرعی

کرامت انسان و تکلیف شرعی

کرامت موجودی که در بهترین ویژگی های تکوینی از جنبه روحانی و جسمانی آفریده شده است» آثار و لوازمی دارد.
سعادت وقتی و سعادت ابدی

سعادت وقتی و سعادت ابدی

مفهوم سعادت ابدی، هنگامی اعتبار می یابد که برای انسان، افزون بر ساحت مادی فناپذیر و زودگذر، ساحتی روحانی و جاویدان نیز در نظر گیریم. در غیر این...
تعامل روح و بدن و هماهنگی جسم و روان

تعامل روح و بدن و هماهنگی جسم و روان

خداوند انسان را دوساحتی آفرید؛ به گونه‌ای که با یک ساحت به عرصه زمینی و قلمرو مادی و با ساحت دیگر به عرصه ملکوتی و قلمرو روحانی منتسب میشود.
اصول و مبانی معرفت شناختی (قسمت اول)

اصول و مبانی معرفت شناختی (قسمت اول)

در جهان بینی اسلامی، واقع نمایی معرفت به حدی است که جای هیچ گونه تردیدی در ساحت هستی درباره وجود و خالقیت حق تعالی باقی نمی گذارد.
اصول و مبانی معرفت شناختی (قسمت دوم)

اصول و مبانی معرفت شناختی (قسمت دوم)

عقل هر قدر بکوشد، خود را در داوری عاجزتر می یابد؛ پس با فطانت و تعقل به این نتیجه می‌رسد که باید تسلیم وحی شد و این تسلیم پذیری را عین تعقل میشمارد.
تربیت انسان بر اساس جوهر و فرهنگ اسلامی

تربیت انسان بر اساس جوهر و فرهنگ اسلامی

تربیت یافته اسلام، نگاه به زندگی را به گونه ای کاملا متفاوت با فرد غیر مسلمان می بیند. آثار و نتایج این اختلاف نظرها در رفتار و زندگی و معیشت...
آفرینش حکیمانه جهان و انسان

آفرینش حکیمانه جهان و انسان

اصل حکمت در نظام آفرینش، که امور با تدبیر ربوبی و هدایت و نظارت خداوندی جریان می یابد، کوچکترین خلل و نارسایی و بیهودگی و سرخوردگی به چشم نمی...
اصول هستی شناختی

اصول هستی شناختی

طرح اصول تربیتی اسلام زمینه لازم را برای بازشناسی و تشخیص روش‌های تربیتی این دین فراهم می‌آورد. روش‌های تربیتی اسلام نیز، خود، با مبانی و اصول...
ارزش وجودی انسان با شاخص تعلیم و تربیت اسلامی

ارزش وجودی انسان با شاخص تعلیم و تربیت اسلامی

اینکه انسان موضوع تعلیم و تربیت قرار می گیرد و شایستگی لازم را برای فراگیری و آموزش و تربیت پذیری به خوبی از خود ابراز می دارد، نشان کرامت ذاتی...