0
ویژه نامه ها
تورم با حقوق شما چه می‌کند؟!

تورم با حقوق شما چه می‌کند؟!

«جان مینارد کینز» John Maynard Keynes اقتصاددان برجسته انگلسیس تبار، تاکید دارد که پدیده تورم، قدرتی فرساینده در زمینه ارزش واحد پولی خواهد داشت...
هدفمندی تورم!

هدفمندی تورم!

امروزه بیش از 20 کشور در سراسر جهان از روش هدفمندی تورم نیوزلند برای مهار تورم اقتصادی استفاده می‌کنند که نتایجی غیرقابل تصور را به همراه داشته...
نقش جدید زنان در جامعه‌ پیشاصنعتی (قسمت اول)

نقش جدید زنان در جامعه‌ پیشاصنعتی (قسمت اول)

از هم پاشیدن واحد خانواده فرایندی کند و ناموزون بود ولی اثرات آن بر زنان متعلق به طبقات بالاتر به سرعت بیشتری وارد آمد.
نقش جدید زنان در جامعه‌ پیشاصنعتی (قسمت دوم)

نقش جدید زنان در جامعه‌ پیشاصنعتی (قسمت دوم)

کارفرمایان ترجیح می ‌دادند که زنان و کودکان را استخدام کنند چرا که کار آنان ارزان تر بود و سر به راه تر محسوب می شدند و احتمال پیوستن آنان به...
نظریه های طبقاتی جوامع پیشاصنعتی

نظریه های طبقاتی جوامع پیشاصنعتی

مارکس نوع جامعه ای را که توصیف کرده ام فئودالی می نامد، زیرا این جامعه براساس ترتیبات مالکیت و تصاحب زمین بنا شده است.
طبقات و قدرت در جامعه‌ پیشاصنعتی

طبقات و قدرت در جامعه‌ پیشاصنعتی

در رأس سلسله مراتب طبقات ملاک، از شاه و اشراف گرفته تا پول داران و ارباب های محلی ای که بر یک ده کوچک خاص سلطه داشتند، قرار داشتند.
طبقات جدید در جامعه صنعتی (قسمت اول)

طبقات جدید در جامعه صنعتی (قسمت اول)

طبقه بورژوازی اینک به صاحبان اصلی ثروت و مازاد اجتماعی و، از این رو، به طبقهی مسلط اقتصادی تبدیل شده است.
طبقات جدید در جامعه صنعتی (قسمت دوم)

طبقات جدید در جامعه صنعتی (قسمت دوم)

کارمندان و معلمان ، مانند کارگران صنعتی، نسبتا فاقد قدرت بودند چرا که آنان نیز درون بوروکراسیها صاحب ابزار تولید نبودند ولی مجبور بودند کارشان...
صنعتی شدن و دگرگونی اجتماعی

صنعتی شدن و دگرگونی اجتماعی

آنچه گذار از جوامع سنتی را به نوع جوامع مدرن سرمایه داری امروزی تکمیل کرد پیدایش صنعت کارخانه ای بود.
سرمایه داری نخست در کشورهای پروتستان

سرمایه داری نخست در کشورهای پروتستان

هزاران نفر از زنان و مردان عادی انجمن هایی تأسیس کردند، به اتحادیه های کارگری پیوستند، راهپیمایی کردند و دست به اعتصاب زدند و تظاهرات کردند و...
جداسازی جنسی و رشد فمینیسم

جداسازی جنسی و رشد فمینیسم

افکار عصر ویکتوریا دربارهی آداب جنسی نیز در جداسازی جنس ها نقش داشت کارکنان کارمندان دفتری زن و مرد گاهی مجبور بودند از درهای جداگانه ای استفاده...
جامعه‌ صنعتی و رشد فمینیسم

جامعه‌ صنعتی و رشد فمینیسم

در اوایل قرن بیستم کارگران با به دست آوردن حق رأی و حق داشتن نمایندگی کامل سیاسی، همراه با تشکیل حزب سیاسی اختصاصی برای پیشبرد منافع کارگران،...
قدرت مرد در خانواده های پیشاصنعتی

قدرت مرد در خانواده های پیشاصنعتی

جامعه‌ی ما، مثل سایر جوامع، پدرسالاری است. ارتش، صنعت، تکنولوژی، دانشگاه ها، علم، منصب های سیاسی، سرمایه خلاصه هر امکان قدرت در جامعه، از جمله...
صنعتی شدن و کاهش منزلت زنان

صنعتی شدن و کاهش منزلت زنان

وظایف زنانه نوعا در خانه متمرکز بود، در حالی که کار مردان آنان را به حوزه عمومی ‌می کشاند.
صنعت در جامعه مدرن

صنعت در جامعه مدرن

قیمت بازار هر کالای خاص بنا به نسبت بین مقداری که عملا به بازار آورده می ‌شود و تقاضای کسانی که مایل به پرداخت قیمت طبیعی آن کالا، یا کل ارزش...
زایش فرهنگ مصرف گرایی

زایش فرهنگ مصرف گرایی

گسترش تولید منوط به نوآوری انقلابی در فن آوری نبود بلکه متکی به جذب پیوسته ثروت انباشته به مدار گردش، استفاده بهتر از ذخایر کار، و فنون جدیدی...
خاستگاه جاه طلبی در جامعه مدرن

خاستگاه جاه طلبی در جامعه مدرن

هدف مال پرستی و جاه طلبی، جست وجوی ثروت، قدرت و حق انحصاری چیست؟ آیا هدف تأمین نیازهای طبیعی است؟
تقسیم و نابرابری اجتماعی

تقسیم و نابرابری اجتماعی

این نوشته به بررسی دو نوع تقسیم اجتماعی و نابرابری هایی که ایجاد کرده اند می پردازد..
تقسیم کار در اقتصاد مدرن

تقسیم کار در اقتصاد مدرن

بزرگترین بهبود در نیروهای مولد کار، و بخش اعظم مهارت، چیره دستی و داوری دربارهی این که به کدام سمت جهت میگیرد یا به کار بسته می ‌شود، اثرات تقسیم...
علم اقتصادی مدرن

علم اقتصادی مدرن

هنگام تفسیر ثروت ملل به عنوان جهت نمای نظم سرمایه داری نوظهور لیبرالی، این گزینش متکی بر سازگاری با مفاهیم مدرن بهره وری و هماهنگی بنیادی نظم...