حکمت متعالیه چیست؟
واژه حکمت متعالیه مدت‌ها پیش از ملاصدرا توسط عرفایی همچون قیصری به کار می رفت. این واژه حتی در آثار برخی از اساتید فلسفه مشاء همچون قطب الدین...
پنجشنبه، 13 خرداد 1400
دیدگاه ملاصدرا درباره معاد
در اینجا دیدگاه ملاصدرا در بحث معاد، با همان ترتیبی که ابن‌سینا دارد، نقل می‌شود. نخست دلایل او را در مورد سه مسئله مقدماتی معاد، یعنی اثبات...
شنبه، 1 خرداد 1400
ظهور اسلام
کسانی که خواست خدا را تعقیب کنند، برای همیشه در بهشت، یعنی جایی که چشمه‌های جاری، نوشیدنی‌های لذت بخش، متنعم خواهند شد
يکشنبه، 15 دی 1398
حکمت متعالیه
در مباحث علت و معلول ثابت شده است که ملاک معلولیت، ضعف وجودی است. پس هرجا بتوان موجود کامل‌تر و قوی‌تر را فرض کرد، به گونه‌ای که موجود ضعیف‌تر،...
يکشنبه، 5 خرداد 1398
عقل در نظر ابن سینا
عقل عملی را به عنوان مدبر بدن و ناظر به سوی عمل یا موجد شوق در نفس معرفی نمی کند. بلکه گونه ای استنباط را نیز در این قوه ملحوظ می دارد. به گونه...
يکشنبه، 5 خرداد 1398
توجه فردید به مباحث اتیمولوژیک
کربن خواهان دست یابی به عالم و نحوه تفکری است که در آن تفکر معنوی در کنار تفکر عقلی و نظری به نحو توأمان دیده میشود و از نظر او، اهمیت سهروردی...
سه‌شنبه، 3 ارديبهشت 1398
سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت اول)
گرایش شدید فردید به نوعی ثنویت سازی و دوقطبی کردن امور، تفکر وی را با انسداد و محدودیت بسیار و با خطر درغلتیدن به شیوه اندیشیدن ایدئولوژیک مواجه...
سه‌شنبه، 3 ارديبهشت 1398
سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت دوم)
هایدگر در بسیاری از مباحث خود نشان میدهد که چگونه در دوره متافیزیک با تحولات واژگان یونانیان اولیه و سپس با ترجمه این واژگان از زبان یونانی به...
سه‌شنبه، 3 ارديبهشت 1398
القاء نظریه به واقعیت
فردید آرزومندانه و بر اساس شور و شوق فلسفی خود خواهان آن بود که به خود انقلاب و حوادث پس از آن معانی مورد نظر خویش را القا کند، و چنین تلاش آرزومندانه...
سه‌شنبه، 3 ارديبهشت 1398
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت اول)
نگاه پدیدارشناسانه و وجودشناسانه نه خواهان دفاع از نگرش سکولار و روشنگرانه مبنی بر اصالت مطلق بخشیدن به سنت نظری متافیزیک است آن چنان که گویی...
دوشنبه، 2 ارديبهشت 1398
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت دوم)
هر جا نوعی عقلانیت متافیزیکی ظهور کرده هر چند نه به آن اصالت، شدت و چدتی که در غرب ظهور یافته است حاصل بسط متافیزیک یونانی بوده است. این نوع...
دوشنبه، 2 ارديبهشت 1398
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت سوم)
علم و تکنولوژی دوره جدید را به هیچ وجه نباید در ادامه طبیعیات و ابزارسازی گذشتگان دانست. این امر یگانه و نوظهور، جهان را چه از حیث ظاهر و چه...
دوشنبه، 2 ارديبهشت 1398
سرنوشت دو اندیشه (قسمت اول)
تا چند دهه قبل، ما یک قدرت آسیایی بودیم، اما امروز حتی یک قدرت منطقه ای نیز نیستیم. هنوز ذهن و احساس ما ایرانیان نسبت به مسئله توسعه تکنولوژیک...
يکشنبه، 1 ارديبهشت 1398
سرنوشت دو اندیشه (قسمت دوم)
در جهان کنونی انتظاراتی از علم و تکنولوژی وجود دارد همچون غلبه بر مرگ و محدودیت های نازدودنی بشر و خلق بهشتی زمینی و فارغ از درد و رنج و سرشار...
يکشنبه، 1 ارديبهشت 1398
پژوهش بدون طرح
سخن تنها در این است که تفکر شبه فلسفی در میان ما هرگز تا سرحد تفکر و پژوهش اصیل فلسفی ارتقا نیافته است. ما ایرانیان بیش از دو قرن است که با «دغدغه...
يکشنبه، 1 ارديبهشت 1398
اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت اول)
ما دیگر نمی توانیم با همان نگاه غیر تاریخی و با مقولات ماقبل مدرن و ماقبل انتقادی درباره سنت و محتوای آن بیندیشیم. وضعیت تاریخی ما حاصل میل و...
يکشنبه، 1 ارديبهشت 1398
اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت دوم)
جنبش مشروطیت و همه روشنفکران ما می پردازد و به انسداد باب تفکر به سبب حاکمیت تئولوژی و اخباری گری منحط حاصل از آن، ضعف فرهنگ، خرافه گرایی توده...
يکشنبه، 1 ارديبهشت 1398
آمیزش عناصر ناهمگون
مفاهیم ماده و صورت ارسطویی و تمییز این دو، که شکل دیگری از مفاهیم وجود و ماهیت افلاطونی و تمایز میان آن دو است، حاصل الگو گرفتن از عمل صنع انسانی...
شنبه، 31 فروردين 1398
بازگشت به ماقبل کانت
برترین علم به اعیان اشیاء علمی است که حاصل از رؤیت آن شیء در علم الله باشد که این همان مرتبه شهود عین ثابت است، و مرحله بعدی علم انسان به اعیان،...
شنبه، 31 فروردين 1398
رجزخوانی ایدئولوژیک
بی تردید می توان با نوعی همدلی با علم الاسمای تاریخی یا مؤانست با پاره ای متون دینی یا عرفانی به معانی مورد نظر فردید در این عبارات به خوبی پی...
شنبه، 31 فروردين 1398