0
ویژه نامه ها
حکمت متعالیه چیست؟

حکمت متعالیه چیست؟

واژه حکمت متعالیه مدت‌ها پیش از ملاصدرا توسط عرفایی همچون قیصری به کار می رفت. این واژه حتی در آثار برخی از اساتید فلسفه مشاء همچون قطب الدین...
دیدگاه ملاصدرا درباره معاد

دیدگاه ملاصدرا درباره معاد

در اینجا دیدگاه ملاصدرا در بحث معاد، با همان ترتیبی که ابن‌سینا دارد، نقل می‌شود. نخست دلایل او را در مورد سه مسئله مقدماتی معاد، یعنی اثبات...
ظهور اسلام

ظهور اسلام

کسانی که خواست خدا را تعقیب کنند، برای همیشه در بهشت، یعنی جایی که چشمه‌های جاری، نوشیدنی‌های لذت بخش، متنعم خواهند شد
حکمت متعالیه

حکمت متعالیه

در مباحث علت و معلول ثابت شده است که ملاک معلولیت، ضعف وجودی است. پس هرجا بتوان موجود کامل‌تر و قوی‌تر را فرض کرد، به گونه‌ای که موجود ضعیف‌تر،...
عقل در نظر ابن سینا

عقل در نظر ابن سینا

عقل عملی را به عنوان مدبر بدن و ناظر به سوی عمل یا موجد شوق در نفس معرفی نمی کند. بلکه گونه ای استنباط را نیز در این قوه ملحوظ می دارد. به گونه...
توجه فردید به مباحث اتیمولوژیک

توجه فردید به مباحث اتیمولوژیک

کربن خواهان دست یابی به عالم و نحوه تفکری است که در آن تفکر معنوی در کنار تفکر عقلی و نظری به نحو توأمان دیده میشود و از نظر او، اهمیت سهروردی...
سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت اول)

سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت اول)

گرایش شدید فردید به نوعی ثنویت سازی و دوقطبی کردن امور، تفکر وی را با انسداد و محدودیت بسیار و با خطر درغلتیدن به شیوه اندیشیدن ایدئولوژیک مواجه...
سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت دوم)

سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت دوم)

هایدگر در بسیاری از مباحث خود نشان میدهد که چگونه در دوره متافیزیک با تحولات واژگان یونانیان اولیه و سپس با ترجمه این واژگان از زبان یونانی به...
القاء نظریه به واقعیت

القاء نظریه به واقعیت

فردید آرزومندانه و بر اساس شور و شوق فلسفی خود خواهان آن بود که به خود انقلاب و حوادث پس از آن معانی مورد نظر خویش را القا کند، و چنین تلاش آرزومندانه...
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت اول)

مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت اول)

نگاه پدیدارشناسانه و وجودشناسانه نه خواهان دفاع از نگرش سکولار و روشنگرانه مبنی بر اصالت مطلق بخشیدن به سنت نظری متافیزیک است آن چنان که گویی...
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت دوم)

مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت دوم)

هر جا نوعی عقلانیت متافیزیکی ظهور کرده هر چند نه به آن اصالت، شدت و چدتی که در غرب ظهور یافته است حاصل بسط متافیزیک یونانی بوده است. این نوع...
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت سوم)

مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت سوم)

علم و تکنولوژی دوره جدید را به هیچ وجه نباید در ادامه طبیعیات و ابزارسازی گذشتگان دانست. این امر یگانه و نوظهور، جهان را چه از حیث ظاهر و چه...
سرنوشت دو اندیشه (قسمت اول)

سرنوشت دو اندیشه (قسمت اول)

تا چند دهه قبل، ما یک قدرت آسیایی بودیم، اما امروز حتی یک قدرت منطقه ای نیز نیستیم. هنوز ذهن و احساس ما ایرانیان نسبت به مسئله توسعه تکنولوژیک...
سرنوشت دو اندیشه (قسمت دوم)

سرنوشت دو اندیشه (قسمت دوم)

در جهان کنونی انتظاراتی از علم و تکنولوژی وجود دارد همچون غلبه بر مرگ و محدودیت های نازدودنی بشر و خلق بهشتی زمینی و فارغ از درد و رنج و سرشار...
پژوهش بدون طرح

پژوهش بدون طرح

سخن تنها در این است که تفکر شبه فلسفی در میان ما هرگز تا سرحد تفکر و پژوهش اصیل فلسفی ارتقا نیافته است. ما ایرانیان بیش از دو قرن است که با «دغدغه...
اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت اول)

اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت اول)

ما دیگر نمی توانیم با همان نگاه غیر تاریخی و با مقولات ماقبل مدرن و ماقبل انتقادی درباره سنت و محتوای آن بیندیشیم. وضعیت تاریخی ما حاصل میل و...
اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت دوم)

اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت دوم)

جنبش مشروطیت و همه روشنفکران ما می پردازد و به انسداد باب تفکر به سبب حاکمیت تئولوژی و اخباری گری منحط حاصل از آن، ضعف فرهنگ، خرافه گرایی توده...
آمیزش عناصر ناهمگون

آمیزش عناصر ناهمگون

مفاهیم ماده و صورت ارسطویی و تمییز این دو، که شکل دیگری از مفاهیم وجود و ماهیت افلاطونی و تمایز میان آن دو است، حاصل الگو گرفتن از عمل صنع انسانی...
بازگشت به ماقبل کانت

بازگشت به ماقبل کانت

برترین علم به اعیان اشیاء علمی است که حاصل از رؤیت آن شیء در علم الله باشد که این همان مرتبه شهود عین ثابت است، و مرحله بعدی علم انسان به اعیان،...
رجزخوانی ایدئولوژیک

رجزخوانی ایدئولوژیک

بی تردید می توان با نوعی همدلی با علم الاسمای تاریخی یا مؤانست با پاره ای متون دینی یا عرفانی به معانی مورد نظر فردید در این عبارات به خوبی پی...