نقش طبیعت در تعلیم و تربیت
گذشته از جنبه ابزاری طبیعت، نکته مهم این است که طبیعت محدود به جنبه ابزاری نیست بلکه جنبه‌ای نمادین نیز دارد.
شنبه، 9 فروردين 1399
نقش رأفت و احسان در جامعه و ارزش زیباشناختی
نباید پنداشت که رأفت و احسان، ارزشی محدود به خود مسلمانان است و تنها در میان آنان جریان می یابد. هم عدل و هم احسان، دو ارزش اجتماعی عام است که...
شنبه، 9 فروردين 1399
نسبی بودن ارزش‌های تعلیم و تربیت
مطلق یا نسبی بودن ارزش‌ها که با ثبات یا تغییرپذیری ارزش‌ها نیز در ارتباط است. مطلق بودن ارزش‌ها، ثبات کامل آنها را در موقعیت‌های مختلف در پی...
شنبه، 9 فروردين 1399
اصول ارزش شناختی تعلیم و تربیت (قسمت اول)
نمی‌توان تنها به عرضه وظایف و تکالیف اخلاقی و ارزشی، هرچند توسط افراد به عمل درآید، اکتفا نمود.
شنبه، 9 فروردين 1399
اصول ارزش شناختی تعلیم و تربیت (قسمت دوم)
برقراری عدالت تربیتی، اصلی است ناظر به عدالت اجتماعی و چون قاعده ای تجویزی بیانگر آن است که فعالیت های رایج در قلمرو تعلیم و تربیت، باید به صورت...
شنبه، 9 فروردين 1399
آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت اول)
حکمت را در هر جا که باشد فراگیر که گاه در سینه منافق باشد و در آنجا آرام نگیرد تا بیرون آید و با همانندان خود در سینه مؤمن جای گیرد
شنبه، 9 فروردين 1399
آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت دوم)
آزادی به این معنا، نه تنها بر مفروضات معین فلسفی و فکری استوار است بلکه خود نیز از آن چندان بارور است که نمی توان آن را چون شیوه یا روشی خنثی...
شنبه، 9 فروردين 1399
یافته‌های تجربی مؤثر بر آموزش و پرورش
در آموزش و پرورش ما به دلیل آنکه فلسفه معینی، دست کم به صورت صریح مطرح نبوده، موضع گیری فلسفی خاصی نسبت به پژرهش‌های جاری در پژوهشکده‌های وزارت...
جمعه، 8 فروردين 1399
نظام جدید آموزش متوسطه و مهارت گرایی (قسمت اول)
در این جا بررسی نظام جدید را به طور عمده، با نظر به تربیت حرفه‌ای مورد توجه قرار خواهیم داد.
جمعه، 8 فروردين 1399
نظام جدید آموزش متوسطه و مهارت گرایی (قسمت دوم)
در بیان هدف شاخه کاردانش، حتى عبارات مبهم «اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی» نیز از قلم افتاده و مهارت گرایی به صورت آشکارتری مورد توجه قرار گرفته...
جمعه، 8 فروردين 1399
گرایش به اصلاحات در آموزش و پرورش (قسمت اول)
در این جا به اختصار و با نظر به یافته‌های تحقیق حاضر در فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، به بررسی برخی از جنبه‌های طرح «اصلاحات» خواهیم...
جمعه، 8 فروردين 1399
گرایش به اصلاحات در آموزش و پرورش (قسمت دوم)
معلم محوری و دانش آموز محوری، هر دو به یک اندازه قابل انتقاد خواهند بود و نباید با گریختن از یکی، به ورطه دیگری افتاد.
جمعه، 8 فروردين 1399
پیش فرض‌های فلسفی در قوانین اساسی کشورها
در این مقاله، مناسب است برای نشان دادن این که متنی همچون قانون اساسی، به صراحت یا به طور ضمنی، از زیرساخت‌ها یا مفروضات فلسفی برخوردار است و...
جمعه، 8 فروردين 1399
اعتباری بودن ارزش شناختی تعلیم و تربیت
در میان متفکران مسلمان نیز گونه‌هایی از تفسیر ذهن گرایانه و عین گرایانه افراطی نسبت به ماهیت ارزش‌ها مطرح بوده است.
جمعه، 8 فروردين 1399
جامع نگری، کثرت گرایی و وحدت گرایی در آموزش علوم
حقایق مورد اعتماد ما می‌تواند از قبیل اموری باشد که بدیهیات یا مضمون عقل سلیم نامیده می‌شود و می‌تواند از دانش‌هایی باشد که شواهد مسلم و قطعی...
چهارشنبه، 6 فروردين 1399
اقسام اعتباری علم
در متون اسلامی، گاه علم در ارتباط با مقاصد عالم، مورد بحث قرار گرفته است و از این جهت، می توان آن را به تقسیم اعتباری علوم مربوط دانست.
چهارشنبه، 6 فروردين 1399
ویژگی‌های علم
در معرفت شناسی اسلامی، ویژگی ساختنی علم، مورد توجه قرار می گیرد، اما به گونه ای که با ویژگی اکتشافی علم قابل جمع باشد و با فرض آن در نظر گرفته...
چهارشنبه، 6 فروردين 1399
اصول معرفت شناختی تعلیم و تربیت
قابل ذکر است که بسیاری از نوآوری‌های علمی، نتیجه همین دقت در بدون توضیح ماندن جنبه‌هایی از امر مورد مطالعه است.
چهارشنبه، 6 فروردين 1399
نسبت میان تعلیم و تربیت
از آنجا که واژه‌های تعلیم و تربیت، از جایگاه خاصی در فعالیت‌های آموزشی برخوردار است، مناسب است که در این جا به طور خاص‌تری به ارتباط دو مفهوم...
سه‌شنبه، 5 فروردين 1399
مفهوم تأدیب و مفهوم ربوبی شدن
به علاوه، محدود کردن رب به مفهوم مالک نیز وجهی ندارد. رب به معنای مالک و مدبر است، نه تنها مالک؛ و تدبیر الهی شامل همه شئون موجودات و مخلوقات...
سه‌شنبه، 5 فروردين 1399