تعصب مذموم، تعصب ممدوح
یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی که از دیر باز تا کنون در میان تمام جوامع بشری مطرح بوده است مساله‌ تعصب است. در این مقاله سعی داریم به تعریف...
شنبه، 25 مرداد 1399
بینش‌های اسلامی ‌نسبت به پدیده‌‌های طبیعی
برای آنکه دانش آموز به کشف واقعیت‌های فیزیکی و زیستی نایل شود، تأکید بر استفاده دقیق از حواس در فرایند یادگیری علوم تجربی ضرورت می یابد.
سه‌شنبه، 21 مرداد 1399
توجه توأمان به استقرا و قیاس در فعالیت‌های تجربی
یادگیری علوم، مستلزم رفت و برگشت میان امور محسوس و امور انتزاعی برای نیل به فهم کامل تر و جامع تر پدیده‌ های طبیعی است. فراهم آوردن این حرکت...
سه‌شنبه، 21 مرداد 1399
تبیین کاربرد و ‌جنبه‌های روش شناختی علوم
کاربرد مطالب علمی در سطوح بالاتر که متوجه ابداع و خلاقیت است، به این صورت توسط معلم دنبال می شود که حتی طرح مسئله نیز بر عهده دانش آموز گذاشته...
سه‌شنبه، 21 مرداد 1399
ارزشیابی توسط چه کسی باید انجام شود؟
در خودارزیابی این مجال فراهم می شود که فرد مقاصد و اهداف یادگیری خود و نیز وسایل و روش‌های لازم برای نیل به اهداف را بهتر دریابد.
سه‌شنبه، 21 مرداد 1399
اشکال مختلف ارزشیابی در درس علوم
قدرت خیال ورزی، ابداع نظرات و طرح‌های نو وقتی مجال ظهور می یابد که قالب‌های ارزیابی تنگ و محدود کننده نباشد و فرد خود را ناگزیر نبیند که در مسیر...
سه‌شنبه، 21 مرداد 1399
ارتباط با نیازهای یادگیرنده و کاربردی شدن علم
اگر محیط یادگیری درس علوم، برخوردار از نمونه‌های مرتبط با مباحث علمی باشد، امکان یادگیری را افزایش خواهد داد.
سه‌شنبه، 21 مرداد 1399
کاوش در ابعاد تاریخی و اجتماعی علم
دانش آموز باید بتواند به دانش علمی از منظر کاربرد و توانایی برای برطرف کردن مسائل و مشکلات فردی و جمعی بنگرد.
دوشنبه، 20 مرداد 1399
اصول مربوط به محتوای درس علوم
با توجه به مبانی انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی و نیز با توجه به اهداف درس علوم تجربی، اصول زیر برای انتخاب محتوای این دروس باید لحاظ شود.
دوشنبه، 20 مرداد 1399
کسب بینش درباره پدیده‌‌های طبیعی
پیچیدگی جهان طبیعت و داشتن زوایا و ابعاد مختلف، مانع از آن است که آدمی با تلاش فکری محدود و وسع زمانی کوتاه و وابستگی‌های فرهنگی و اجتماعی خود...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
اهداف و اصول مربوط به درس علوم
تاریخ علم مشحون از نظریه‌‌هایی است که در زمان خود کامل‌ترین و دقیق‌ترین تبیین‌ها را نسبت به پدیده‌ های طبیعی ارائه می کردند و پیش بینی‌های سودمندی...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
تلقی علوم نسبت به فرایند آموزش
معلم با طرح و ایجاد موقعیت چالش برانگیز برای دانش آموزان، اختلاف بین سطح فعلی رشد و سطح بالقوه توانایی دانش آموز را برای آنان محسوس می کند و...
دوشنبه، 20 مرداد 1399
تغییر مفهومی در آموزش علوم
مشکل عمده در طراحی راهبردهای مناسب آموزش علوم، مشخص نبودن ویژگی ساختارهای مفهومی دانش آموزان و همین طور چگونگی تغییر و بازسازی آنها‌‌ در جهت...
شنبه، 18 مرداد 1399
تکنیک های قرآنی بازدارنده از انحرافات جنسی (بخش دوم)
رها و آزاد گذاشتن دروازه های چشم سرمنشأ و سرآغاز بسیاری از گناهان جنسی است، چشمان بی حیا و مریضی که بدون هیچ واهمه ای به هر تصویر و صحنه ی غیرمجازی...
شنبه، 4 مرداد 1399
نیازهای کاذب کودکان
توقعات بیش‌ازاندازه و عدم رضایت به داشته‌ها، محصول عدم توجه به نعمت‌های الهی و درنتیجه‌ی عدم وجود روحیه شکرگزاری است؛ زیرا توجه و اشراف به نعمت‌هایی...
جمعه، 27 تير 1399
چرا باید از ماسک استفاده کنیم؟! چرا باید حجاب داشته باشیم؟!
با فراگیر شدن بیماری کرونا در جهان، توصیه سازمان های بهداشتی به استفاده از ماسک خصوصا در مجامع عمومی، همچون مهر تاییدی بر دیگر دستورات اجتماعی...
دوشنبه، 23 تير 1399
آموزش در فضای تعاملی میان تفسیر و واقعیت
تبیین پیوندهای علم انسانی با فرهنگ اجتماعی آن، این اصل ناظر به تأکید بیشتر بر قطب تفسیری و ارزشی در رابطه پیوستاری است.
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
ارتباط میان عرصه ‌ها‌‌‌ی مختلف برنامه درسی
امروزه، با مطرح شدن ضرورت‌ هایی چون اسلامی ‌کردن علوم یا اسلامی ‌کردن آموزش و پرورش و کنار گذاشتن سکولاریسم از عرصه دانش‌ها، مباحثی مطرح می شود...
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
ارتباط مرتبه ای میان دانش‌ ها
رابطه جنبه عملی و نظری در علوم انسانی را نباید به صورت گسیخته لحاظ نمود که خود، موجب بروز مشکل دیگری بشود که از آن به عنوان شکاف میان نظریه و...
چهارشنبه، 31 ارديبهشت 1399
وحدت گرایی معرفت شناختی و برنامه درسی
علوم مختلف را می‌توان در نقاط مختلف یک پیوستار قرار داد که در یک قطب آن، علایق کنترلی و در قطب دیگر آن، علایق تفهمی‌ قرار دارد.
سه‌شنبه، 23 ارديبهشت 1399