0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

مراحل شکست در مبارزه با دشمن

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
ابوجحیفه می گوید از امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که می فرمودند: نخستین چیزی از جهاد که دشمن درباره آن بر شما پیروز می گردد و آن را از شما می گیرد جهاد با دست هایتان می باشد و بعد جهاد با زبانتان و سپس چهاد با دل هایتان و کسی که با دل کار خوبی را ستایش نکند و کار زشت برایش زشت نباشد طبعش دگرگون شود چنانکه پستی وی بلند و بلندی اش پست گردد.

امام علی علیه‌ السلام

سرانجام حق و باطل

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
حق سنگین است ولی گوارا می باشد و باطل سبک ولی کشنده است.

امام علی علیه‌ السلام

توازن خوف و رجاء

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
بر نیکوترین این امت از کیفر پروردگار در امان مباش زیرا که خدای سبحان فرموده: از کیفر خدا ایمن نیستند مگر زیانکاران و بدترین این امت از رحمت خداوند نومید نمی شوند چنانکه پروردگار می فرماید از رحمت خدا مایوس نمی شوند مگر مردم کافر.

امام علی علیه‌ السلام

آثار شوم بخل ورزی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
بخل و تنگ نظری همه بدی ها را در خود جمع دارد و مهاری است که به سوی هر بدی می کشاند.

امام علی علیه‌ السلام

اقسام روزی و پرهیز از حرص زدن

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
روزی دو نوع است یکی روزی است که تو او را طلب می کنی و یک نوع روزی است که او تو را می طلبد و اگر تو به نزدش نروی او به سویت می آید. بنابراین نگرانی سال خود را بر نگرانی روز خویش بار مکن که روزی تو را روزی آن روز کافی است. پس اگر آن سال در شمار عمر تو باشد خداوند تبارک و تعالی برای هر فردای جدید تو آنچه قسمت تو فرموده می رساند و اگر آن سال از عمر تو نباشد چه کار داری که نگران باشی برای چیزی که برایت معین نشده است هر چه روزی تو باشد کسی نمی تواند از تو سبقت بگیرد و هیچ غالبی بر تو غلبه نکند و آنچه برایت مقدر شده تاخیر نخواهد افتاد.

امام علی علیه‌ السلام

ضرورت یاد مرگ

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
چه بسا کسی که در صبح زنده بود و به شب نرسید و چه بسا کسی که اول شب بر او غبطه می خوردند و در آخر شب برایش نوحه سر دادند و گریستند.

امام علی علیه‌ السلام

قدرت خداوند در روزى رسانى

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به امام علی علیه السلام گفتند: اگر در خانه مردی را ببندند و او را د رآن خانه حبس کنند روزی اش از کجا می آید؟ حضرت فرمودند: از جایی که مرگش آید.

امام علی علیه‌ السلام

روش تسلیت گفتن

امام علی علیه السلام در مرگ شخصی به قومی این گونه تسلیت گفتند:
این پیشامد نه با شما شروع شد و نه با شما پایان می پذیرد. این یار شما سفر می کرد پس فکر کنید که به یکی از سفرهایش رفته بر فرض اینکه نزد شما برگردد و اگر نیامد شما نزد او می روید.

امام علی علیه‌ السلام

قبل از آماده شدن در انجام کارها عجله مکن

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
پیش از آنکه وسایل دستیابی به کارها فراهم شود عجله کردن نشانه حماقت است و بعد از به دست آمدن فرصت و امکانات سستی ورزیدن نیز علامت نادانی است.

امام علی علیه‌ السلام

اینک را غنیمت شمار

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
از آنچه نیامده سوال مکن که چیست که آنچه واقع شده برای مشغول کردن تو کافی است.