0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام جواد علیه‌ السلام

آثار حلم و سفاهت

امام جواد علیه السلام فرمودند:

امام کاظم علیه‌ السلام

اهمیت سکوت در کلام امام کاظم علیه السلام

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

تفاوت خردمند و بى خرد!

امام علی علیه السلام فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

عاقل از دیدگاه امام علی علیه السلام

از امام علی علیه السلام پرسیدند: عاقل کیست؟ حضرت فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

چشم پوشى از خطاها

امام علی علیه السلام به فرزندشان محمد بن حنفیّه فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

قربانگاه عقل

امام علی علیه السلام فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

سودمندترین سرمایه

امام علی علیه السلام فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

فرق عاقل و احمق

امام علی علیه السلام فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

تفاوت عاقل و جاهل ار کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

تفاوت جایگاه زبان عاقل و احمق

امام علی علیه السلام فرمودند: