0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

فرق عاقل و احمق

امام علی علیه السلام فرمودند:
قلب احمق در دهان اوست و زبان عاقل در درون قلبش قرار دارد.

امام علی علیه‌ السلام

تفاوت عاقل و جاهل ار کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام فرمودند:
انسان عاقل دشمن هوس ها و شهوات خویش است، ولى شخص نادان اسیر و بنده شهوات خود مى باشد.

امام علی علیه‌ السلام

تفاوت جایگاه زبان عاقل و احمق

امام علی علیه السلام فرمودند:
زبان عاقل پشت قلب او قرار دارد در حالى که قلب احمق پشت زبان اوست.

امام علی علیه‌ السلام

سینه عاقل، گنجینه اسرار

امام علی علیه السلام فرمودند:
سینه عاقل گنجینه اسرار اوست.

امام علی علیه‌ السلام

امتحان بزرگان

امام علی علیه السلام فرمودند:
با سه چیز عقل انسان ها محک زده مى شود: ثروت، پست و مقام، مصیبت ها و مشکلات.

امام علی علیه‌ السلام

عقل بى مانند امام على (علیه السلام)

امام علی علیه السلام فرمودند:
خداوند به من آن قدر عقل داده که اگر آن را بین تمام بى عقل هاى دنیا تقسیم کنند، همه آن ها عاقل مى شوند؛ و آن قدر به من نیرو و توان داده که اگر بین تمام ضعیفان دنیا تقسیم کنند، همه آن ها توانمند مى گردند؛ وآن قدر به من شجاعت داده که اگر بین تمام ترسوهاى دنیا تقسیم کنند، همه آن ها شجاع مى شوند!

امام علی علیه‌ السلام

عقل هاى نورانى و چشم هاى تیزبین

امام علی علیه السلام فرمودند:
کجایند عقل هایى که از چراغ هاى هدایت روشنى مى گیرند؟! کجایند چشم هایى که به نشانه هاى تقوا مى نگرند؟! و کجایند دل هایى که به خدا بخشیده شده و پیمان اطاعت خدا را بسته اند؟!

امام علی علیه‌ السلام

عقل هاى اسیر شهوت

امام علی علیه السلام فرمودند:
چه بسیار هوى و هوس هایى که عقل ها را تحت سلطه خود درآورده و آن ها را اسیر کرده است.

امام علی علیه‌ السلام

شمشیر عقل و پوشش حلم

امام علی علیه السلام فرمودند:
حلم پرده اى است پوشاننده، و عقل شمشیرى برّان، پس عیوب اخلاقى ات را با (پرده) حلم بپوشان، و هوس هاى سرکشت را با (شمشیر) عقل بکش.

امام علی علیه‌ السلام

اغنیاى واقعى از دیدگاه امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام فرمودند:
هیچ سرمایه اى همچون عقل نیست و هیچ فقرى همچون جهل و نادانى.