0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

پیروزی هاى دروغین

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
پیروزی به این نیست که گناه بر انسان غلبه کند زیرا که کسی که گناه بر او غلبه کند شکست خورده است.

امام علی علیه‌ السلام

مومن و بی نیازی از عذرخواهی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
بی نیازی از معذرت خواهی از راست و درست ارائه کردن عذر بیشتر موجب عزت است.

امام علی علیه‌ السلام

نشانه انسان های زیرک و موفق

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
خدای سبحان در موقعی که گنهکاران در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند. طاعت خود را غنیمتی برای انسان های زیرک قرار داده است.

امام علی علیه‌ السلام

اهمیت عهد و وعده انسان

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
کسی که از او چیزی درخواست کنند تا مادامی که وعده نداده آزاد است.

امام علی علیه‌ السلام

حفظ کرامت انسان‌ها توسط حکمرانان

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هنگامی که امام علی علیه السلام از جنگ صفین به کوفه بازگشت از کنار شامیان عبور کرد و صدای گریه زنان آنان را شنید که بر کشتگان خود اشک می ریزند در این موقع مردی به نام حرب بن شرحبیل شامی که از بزرگان قوم خود بود به نزد آن گرامی آمد. امام علیه السلام به او فرمودند: بدان گونه که من گریه زنان را می شنوم آنها بر شما مسلط هستند آیا شما آنان را از گریه و زاری مانع نمی شوید؟ حرب خواست در رکاب امام علیه السلام پیاده حرکت کند در حالی که آن حضرت سواره بود، حضرت به وی فرمودند: برگرد که پیاده آمدن تو برای ما مانند من که حکمران مردم هستم باعث فریفته شدن حاکم و خواری مومن می گردد.

امام علی علیه‌ السلام

علل انحراف خوارج

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
امام علی علیه السلام از کنار کشته های خوارج در روز نهروان گذر کرد و فرمودند: گرفتار باشید که به شما زیان رسانید آن که فریبتان داد گفتند: چه کسی ایشان را فریب داد؟ فرمود شیطان گمراه کننده و نفسی که هماره امر به بدی می کند. نفس اماره آنها را توسط آرزوها فریب داد و راه گناه و معصیت را برایشان گشود و وعده پیروزی به آنها داد و در نهایت سختی به آتششان انداخت.

امام علی علیه‌ السلام

خداترسی و گناه نکردن در خلوت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
از گناه کردن در مکان های خلوت و پنهان پرهیز کنید که آنکه شاهد است خود حکم کننده است.

امام علی علیه‌ السلام

اندوه عزاى محمد بن ابى بکر

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
وقتی خبر شهادت محمد بن ابی بکر که رضوان خدا بر او باد به امام علی علیه السلام رسید، حضرت فرمودند: حزن و اندوه ما بر شهادت او به اندازه شادمانی قاتلین اوست جز اینکه از آنان دشمنی کم شد و از دست ما دوستی رفت.

امام علی علیه‌ السلام

مهلت پذیرش توبه

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
عمر و زندگی فرزند آدم که خداوند عذرش را می پذیرد تا شصت سالگی است.

امام علی علیه‌ السلام

مشورت و قاطعیت در سیره امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام درباره نظری که ابن عباس داده بود و با آن موافق نبودند، فرمودند:
تو حق داری که مرا راهنمایی کنی و من نیز می اندیشم و نظر می دهم. پس اگر نظرت را نپذیرفتم باید از من اطاعت کنی.