0
ویژه نامه ها

نوجوان عزیز! برای رسیدن به آن چیزی که می‌خواهی یک لحظه هم نباید ایستاد.

برای رسیدن به موفقیت صرفه‌جویی کن، وقتی که دیگران در حال اسراف هستند.

برای رسیدن به موفقیت گوش کن، وقتی که دیگران در حال صحبت کردن هستند.

برای رسیدن به موفقیت لبخند بزن، وقتی که دیگران خشمگین هستند.

برای رسیدن به موفقیت پافشاری کن، وقتی که دیگران بی‌توجه در حال گذر هستند.

برای موفق شدن بیشتر از دیگران بدانید، بیشتر از دیگران کار کنید و کمتر از دیگران توقع داشته باشید.

اولین روش استفاده از هوش این است که به چیزهایی که در اطرافمان است خوب نگاه کنیم.

برای رسیدن به موفقیت نقاط ضعف خود را بپذیریم تا از آن در جهت قوّت خود استفاده کنیم.

افسوس خوردن برای چیزهایی که نداریم‌ نشان ناتوانی ما و استفاده خلاقانه از چیزهایی که داریم نشان توانایی ماست.

هرچیزی قیمتی دارد. مواظب باشیم برای اشتباهاتمان قیمت زیادی پرداخت نکنیم!