0
ویژه نامه ها

اطلاعات شما در زمینه‌های گوناگون می‌تواند حوزه اثرگذاری شما را افزایش دهد.

اگر با توانایی علمی خود وارد میدان شوید، احتمال موفقیت شما در این زمینه بیشتر خواهد بود.

مراقب ویروس «غرور و خودبینی» باشید. این ویروس خطرناک می‌تواند تمام فایل‌های اجرایی و خوب شما را ویران کند!

مطمئن‌ترین و ماندگارترین روش برای محبوبیت و مؤثر بودن، تماس با خداوند و تقاضای نیروهای معنوی از اوست.

با نیروی ایمان به خدا و انجام کارهای شایسته‌ای که خداوند از شما انتظار دارد، می‌توانید نیروی محبوبیت را به دست آورید. (مریم: 96)

عزت و محبت به دست خداوند است و زمانی‌که شما این دو را از خدا می‌خواهید، می‌توانید گوی سبقت را از دیگر رقیبان بربایید، به شرط آنکه به تعهدنامه...

افراد تأثیرگذار می‌دانند چه می‌کنند، چه عواملی مایه موفقیت یا شکستشان می‌شود و زمانی که با یکی از دو گزینه شکست یا پیروزی مواجه می‌شوند، مسئولیت...

افراد مؤثر فقط یک فرمول را خوب می‌شناسند: هر چه پول بدهی، به همان میزان آش می‌خوری؛ یعنی؛ موفقیت را به ازای تلاش می‌شود به دست آورد و تمام.

زمانی که انسان‌های خوب با دیگر افراد صحبت می‌کنند، می‌توانند با شخصیت کاملی که دارند، تأثیرات فراوانی روی فرد مقابل خود داشته باشند.

از طریق ارتباط با انسان‌های اثرگذار مثل مطالعه زندگی‌نامه آنها، به تدریج همان شخصیتی را پیدا می‌کنید که در ذهن خود می‌پرورید.