0
ویژه نامه ها

می‌توانیم نظر دیگران را درباره سطح تحمل خودمان جویا شویم.

شما با یادآوری جملات گوناگونی که به شما گفته شده، می‌توانید متوجه وضعیت خود شوید.

وقتی با خودتان آشنا شوید، می‌توانید نسبت به دارایی و نداشته‌های خود برنامه‌ریزی کنید.

ظرفیت خود را بشناسید و به همان اندازه کار قبول کنید.

پذیرش کارهای اضافه و فشرده شدن برنامه‌های روزانه شما را خسته، عصبی و کم‌حوصله می‌کند. بدتر اینکه ممکن است احساس ناتوانی در شما شکل بگیرد.

به هنگام ناراحتی، از منطق و فکرمان کمک بگیریم.

وقتی عصبانی هستیم، کمتر سراغ فکرمان می‌رویم.

سطح تحمل خصوصیتی است قابل کم و زیاد شدن.

بپذیریم پایین بودن سطح تحمل و حوصله در خیلی از شرایط ما را با شکست روبه‌رو می‌کند.