0
ویژه نامه ها

دوست من برای رسیدن به برتری و بزرگی فروتن باش تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شود.

دوست خوب نوجوانم! به نظر تو کدام همراه به جز قرآن می‌تواند ما را در تمام مراحل زندگی راهنمایی کند؟

هیچ همدمی بهتر از قرآن نمی‌تواند ما را از ناخوشی‌ها به آرامش برساند و قلب ما را آرام کند.

با قناعت کردن و دوری از اسراف خود را توانگر کنیم.

دوست داری در بین دوستانت عزیز و ارجمند شوی؟ پس در بین آنها به راستی و درستی رفتار کن.

دوست خوب نوجوانم! بهتر نیست برای رسیدن به آرامش گناه کردن را ترک کنیم؟

لازم است سپر دفاعی فکری خودتان را تقویت کنید تا در مقابل تجهیزات شبهه‌افکن شیطان همیشه آماده دفاع باشد.

یادتان باشد که در مسیر معنویت اعتدال و سرعت مطمئنه را رعایت کنید تا خطری متوجه شما نباشد.

هیچ کس به خشنودی خدای تعالی نمی‌رسد مگر با نیکی کردن به پدر و مادر.

خوشا به حال کسی که در بین مردم به رازداری شهرت دارد و دیگران با خیال راحت با او درد دل می‌کنند.