0
ویژه نامه ها

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته یکصد

برای پیشرفت فرزندان خود در جامعه، آداب معاشرت را با آنان تمرین کنیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و نه

برای سعادت فرزند خود برنامه ای بریزیم که در ذهن او علم و دانش مهم‌تر از هر چیز دیگر باشد.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و هشت

برای توبیخ کردن فرزندمان از هیبت و وقار پدرش کمک بگیریم پس همیشه پدر را در ذهن کودک باعظمت جلوه دهید.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و هفت

فهم کودک خود را با مثال زدن تقویت کنیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و شش

با آموزش قناعت، شیرینی زندگی را به فرزند خود هدیه کن.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و پنج

طوری عمل نکنیم که فرزند ما فریاد زدن را بیاموزد و از آن به عنوان یک اهرم (حربه) استفاده کند.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و چهار

بچه ما باید بداند که بدترین چیز مخالفت با خدا است و بهترین هدیه به فرزند آموزش یگانگی خداوند به او است.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و سه

کودک یک امانت الهی است امانتدار خوبی باشیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و دو

در وقت گریه کودک نه تنها ناراحت نشویم بلکه نوازش را فراموش نکنیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود و یک

اولین کلمه ای که از زبان کودک ما بیان می شود بسیار با اهمیت است، با کلمات زیبا زبان بچه مان را باز کنیم.