به يارو ميگن يه موجود نام ببر! ميگه: يخ! ميگن يخ كه موجود نيست! ميگه: پس...

به يارو ميگن يه موجود نام ببر! ميگه: يخ! ميگن يخ كه موجود نيست! ميگه: پس همه جا نوشتن يخ موجود است!!!

به بچه مي گن برو سي دي خام بخر . مي گه : صوتي يا تصويري ؟

به بچه مي گن برو سي دي خام بخر . مي گه : صوتي يا تصويري ؟

معلم : فعل کشيدن را صرف کن . شاگرد : کشيدم کشيدي پاره شد !

معلم : فعل کشيدن را صرف کن . شاگرد : کشيدم کشيدي پاره شد !

به بزه مي گن چرا زنگولت صدا نمي کنه ؟ مي گه گذاشتمش رو ويبره !

به بزه مي گن چرا زنگولت صدا نمي کنه ؟ مي گه گذاشتمش رو ويبره !

ميگن از فردا خوشگل ها رو مي گيرن تو رو خدا بيرون نرو نمي گيرنت ضايع مي...

ميگن از فردا خوشگل ها رو مي گيرن تو رو خدا بيرون نرو نمي گيرنت ضايع مي شي .

يارو مي ره امتحان گواهينامه بده چند بار رد ميشه بعد تو راه پليس جلوش رو...

يارو مي ره امتحان گواهينامه بده چند بار رد ميشه بعد تو راه پليس جلوش رو مي گيره مي گه گواهينامه ؟ يارو مي گه دادين که مي خواين ؟

وقتي که رفتي هم روحم سوخت هم جيگرم . با رفتنت دوگانه سوزم کردي .

وقتي که رفتي هم روحم سوخت هم جيگرم . با رفتنت دوگانه سوزم کردي .

به یکی می گن با مشغول جمله بساز. میگه یک بار یک غول دیدم گفتم چطوری مش غول..؟!

يه روز از يک داماد که دو تا کت رو ي هم پوشيده بود مي پرسند چرا دو تا کت...

يه روز از يک داماد که دو تا کت رو ي هم پوشيده بود مي پرسند چرا دو تا کت پوشيدي ؟ داماد مي خنده و ميگه : چون عقد و عروسي با همه .

يارو رتبه اول کنکور ميشه بهش ميگن چه کار کردي . ميگه : روزي 25 ساعت درس...

يارو رتبه اول کنکور ميشه بهش ميگن چه کار کردي . ميگه : روزي 25 ساعت درس مي خوندم !!! ميگن مگه ميشه ؟ ميگه : آره . صبح يک ساعت زودتر بيدار مي...