0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

به پارسایی و رندی و فسق و مستوری

به پارسایی و رندی و فسق و مستوری چو اختیار به دست تو نیست معذوری
دوشنبه، 24 دی 1397

مردی نه به قوتست و شمشیرزنی

مردی نه به قوتست و شمشیرزنی آنست که جوری که توانی نکنی
دوشنبه، 24 دی 1397

آن گوی که طاقت جوابش داری

آن گوی که طاقت جوابش داری گندم نبری به خانه چون جو کاری
دوشنبه، 24 دی 1397

این باد و بروت و نخوت اندر بینی

این باد و بروت و نخوت اندر بینی آن روز که از عمل بیفتی بینی
دوشنبه، 24 دی 1397

نداند آنکه درآورد دوستان از پای

نداند آنکه درآورد دوستان از پای که بی‌خلاف بجنبند دشمنان از جای
دوشنبه، 24 دی 1397

اگر بریان کند بهرام، گوری

اگر بریان کند بهرام، گوری نه چون پای ملخ باشد ز موری
دوشنبه، 24 دی 1397

ز خیرت خیر پیش آید، بکن چندانکه بتوانی

ز خیرت خیر پیش آید، بکن چندانکه بتوانی مکافات بدی کردن، نمی‌گویم تو خود دانی
دوشنبه، 24 دی 1397

کرم به جای فروماندگان چو نتوانی

کرم به جای فروماندگان چو نتوانی مروتست نه چندانکه خود فرومانی
دوشنبه، 24 دی 1397

صاحبدل نیک سیرت علامه

صاحبدل نیک سیرت علامه گو کفش دریده باش و خلقان جامه
دوشنبه، 24 دی 1397

هر که با من بدست و با تو نکو

هر که با من بدست و با تو نکو دل منه بر وفای صحبت او
دوشنبه، 24 دی 1397