0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

الهی عاقبت محمود گردان

الهی عاقبت محمود گردان به حق صالحان و نیکمردان
دوشنبه، 24 دی 1397

به نیکی و بدی آوازه در بسیط جهان

به نیکی و بدی آوازه در بسیط جهان سه کس برند رسول و غریب و بازرگان
دوشنبه، 24 دی 1397

از بهر دل یکی به دست آوردن

از بهر دل یکی به دست آوردن مطبوع نباشد دگری آزردن
دوشنبه، 24 دی 1397

دلت خوش باد و چشم از بخت روشن

دلت خوش باد و چشم از بخت روشن به کام دوستان و رغم دشمن
دوشنبه، 24 دی 1397

خفتی و به خفتنت پراکنده شدیم

خفتی و به خفتنت پراکنده شدیم برخاستی و به دیدنت زنده شدیم
دوشنبه، 24 دی 1397

گر بلندت کسی دهد دشنام

گر بلندت کسی دهد دشنام به که ساکن دهی جواب سلام
دوشنبه، 24 دی 1397

هر که آمد بر خدای قبول

هر که آمد بر خدای قبول نکند هیچش از خدا مشغول
دوشنبه، 24 دی 1397

ای پیک نامه بر که خبر می‌بری به دوست

ای پیک نامه بر که خبر می‌بری به دوست یا لیت اگر به جای تو من بودمی رسول
دوشنبه، 24 دی 1397

بد نه نیکست بی‌خلافت ولیک

بد نه نیکست بی‌خلافت ولیک مرد خالی نباشد از بد و نیک
دوشنبه، 24 دی 1397

با هر کسی به مذهب وی باید اتفاق

با هر کسی به مذهب وی باید اتفاق شرطست یا موافقت جمع یا فراق
دوشنبه، 24 دی 1397