0
ویژه نامه ها
صفات مشترک میان خالق و مخلوق

صفات مشترک میان خالق و مخلوق

نمی توان به تباین و تفاوت کامل میان صفات خدا و مخلوقاتش قائل شد؛ به گونه ای که این صفات، تنها به صورت اشتراک لفظی به کار روند.
شناخت حضوری یا حصولی

شناخت حضوری یا حصولی

صفات الهی، عبارت است از مفاهیم کمالیه‌ای که عین ذات حق تعالی هستند و تنها تمایز مفهومی با یکدیگر و ذات دارند.
برهان وجوب و امکان

برهان وجوب و امکان

اگر هم برهان وجوب و امکان مبتنی بر محال بودن دور و تسلسل باشد، از طریق محال بودن تناقض، می توان استحاله دور و تسلسل را ثابت کرد.
فیزیک کوانتوم و برهان نظم

فیزیک کوانتوم و برهان نظم

جالب این است که فیزیک کلاسیک با جزم گرایی و ادعای قدرت پیش بینی و تحویل گرایی در صدد نفی تدبیر و ربوبیت الهی بود و فیزیک کوانتوم با نفی علیت...
نظام آفرینش

نظام آفرینش

با توجه به رویکرد چهارصد ساله عالمان به طبیعت، هیچ دانشمندی نباید تفسیر غایی از جهان طبیعت داشته باشد و در واقع، عالمان به لحاظ وظیفه علمی خود...
برهان نظم و تئوری داروین

برهان نظم و تئوری داروین

برای تبیین برهان نظم، تقریرها و روایت های مختلفی ذکر کرده اند. به گفته آیسلی داروین برهان اتقان صنع را ابطال نکرد؛ بلکه فقط روایت ساعت ساز و...
چیستی و اقسام نظم

چیستی و اقسام نظم

مشاهدات عینی و کاوشهای علمی از نظم هدفدار موجودات طبیعی گزارش می دهند، چیزی که هست، روشن ترین و بارزترین جلوه های نظم برای بشر در عالم نباتات،...
تفاسیر اثبات وجود خداوند

تفاسیر اثبات وجود خداوند

اتفاق همه طوایف و فرق بر وجود صانع، زیرا که جمیع عقلاء عالم و علماء بنی آدم قائلند به اینکه، این عالم را صانعی است حکیم، و خالقی است علیم
اشتیاق به کمال مطلق

اشتیاق به کمال مطلق

در تمام فطرتها بی استثناء عشق به کمال مطلق است؛ عشق به خداست. عذاب برای این است که ما نمیفهمیم، ما جاهلیم، عوضی می گیریم مسائل را
براهین اثبات وجود خدا

براهین اثبات وجود خدا

متفکران اسلامی، دلایل اثبات خداوند متعال را به هفت دسته یعنی: دلیل فطرت، برهان وجوب و امکان، برهان حدوث، برهان حرکت، برهان نفس، برهان نظم و برهان...
اثبات وجود خداوند

اثبات وجود خداوند

اگر شناخت مفهومی خداوند ممکن نبود، نزول آیات خداشناسی از سوی خدای متعال لغو میشد. مطلب قابل توجه این است که نباید مفاهیم خداشناسی را معبود حقیقی...
معقولیت گزاره‌های تجربی دینی

معقولیت گزاره‌های تجربی دینی

گزاره‌های تجربی و طبیعی متون دینی اسلام، اثبات پذیرند؛ زیرا می توان با روش‌های بیکن و میل به تحقیق پذیری و معقولیت گزاره‌های دینی تجربی دست یافت.
معقولیت گزاره‌های تاریخی دینی

معقولیت گزاره‌های تاریخی دینی

خبر متواتر یعنی خبری که توسط مخبران متعدد و متکثری به گوینده نسبت داده شده و تعدد وسائط به گونه ای است که احتمال توافق بر دروغ در خبر منقول از...
معقولیت گزاره‌های عرفانی دینی

معقولیت گزاره‌های عرفانی دینی

ممکن است پاره‌ای از عرفا پس از کشف و شهود توسط ذهن و ذهنیات و پیش فرض های خود، به تفسیر یافته‌های حضوری بپردازند و تفسیر خود را که نوعی مکاشفه...
بدیهیات استدلال دینی

بدیهیات استدلال دینی

عقل استدلال گر اثبات می کند که اگر واقعیت خارجی، منشأ پیدایش صور ادراکی نباشد و صور و ادراکات حسی، زاییده نفس انسان باشد، باید انسان در هر حالت...
معقولیت گزاره‌های توصیفی اسلام

معقولیت گزاره‌های توصیفی اسلام

اثبات پذیری گزاره‌های توصیه‌ای یعنی گزاره‌های اخلاقی، فقهی و حقوقی یا با کمک بدیهیات عقل عملی (نیکو بودن عدالت و زشت بودن ظلم) و یا با کمک معقولیت...
معقولیت دینی

معقولیت دینی

دین عبارت است از آموزه‌های توصیفی و توصیه‌ای که خداوند سبحان برای هدایت انسانها نازل کرده است و پیام آن بدون تحریف در اختیار بشر قرار دارد.
دین پژوهی تطبیقی

دین پژوهی تطبیقی

قرن حاضر به پایان نخواهد رسید مگر آنکه شاهد تأسیس دانش یک پارچه و یک دستی باشد که اکنون اجزایش پراکنده است.
چیستی کلام جدید

چیستی کلام جدید

مقصود از کلام جدید و تجدد در علم کلام چیست؟ آیا تجدد، وصف علم کلام است یا وصف مسایل آن؟ دوازده دیدگاه در این زمینه وجود دارد که تنها به دو دیدگاه...
تعاریف کلام اسلامی

تعاریف کلام اسلامی

علم کلام اسلامی، یکی از دانش‌های دین پژوهی است که در تاریخ دین شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متکلمان، در طول تاریخ به اثبات اعتقادات دینی...