شخصیت شناسی

حس پرورش در زنان

حس پرورش در زنان
از جمله نقش های بسیار مهم زنان، نقش مادری و همسری است که در این نقش یکی از صفت هایی که بسیار بروز دارد، حس پرورش می باشد. به نوعی می توان صفت پرورش را در زنان بیشتر مشاهده کرد. با ما همراه باشید. ادامه ...

فداکاری زنان

فداکاری زنان
برخی از صفت های پسندیده، در زنان بیشتر مشاهده می شود. یکی از این صفت های پسندیده، فداکاری است. با ما همراه باشید تا در مورد فداکاری زنانه بیشتر بدانید. ادامه ...

تفاوت زن و مرد در ارتباط غیرکلامی (بخش دوم)

تفاوت زن و مرد در ارتباط غیرکلامی (بخش دوم)
در بخش پیشین به برخی از تفاوت های زن و مرد در ارتباط های غیرکلامی پرداختیم. حالت بدن، فضای شخصی و خیره شدن از جمله مواردی است که بین زن و مرد تفاوت هایی در آن وجود دارد. با ما همراه باشید تا در مورد تفاوت های زن و مرد در ارتباط های غیرکلامی بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

تفاوت زن و مرد در ارتباط غیرکلامی (بخش اول)

تفاوت زن و مرد در ارتباط غیرکلامی (بخش اول)
بخشی از رابطه میان انسان ها از طریق ارتباط غیرکلامی صورت می گیرد. سئوال این است که آیا میان زن و مرد در ارتباط غیرکلامی تفاوت وجود دارد. با ما همراه باشید تا پاسخ این سئوال را بیابید. ادامه ...

تفاوت زن و مرد در ارتباط کلامی

تفاوت زن و مرد در ارتباط کلامی
ارتباط کلامی یکی از راه های ارتباطی مهم میان انسان هاست. برخی بر این باور هستند که در این نوع از ارتباط میان زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

تفاوت زن و مرد در حل مسئله

تفاوت زن و مرد در حل مسئله
حل مسئله به معنای آن است که شخص توانایی تطبیق و سازگاری با محیط را داراست. یکی از سئوالات این است که آیا در حل مسئله میان زن و مرد تفاوت وجود دارد یا خیر؟ با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

تفاوت زن و مرد در توانایی تفکر فضایی

تفاوت زن و مرد در توانایی تفکر فضایی
در کتاب های روان شناسی، یکی از تفاوت هایی که در مورد زن و مرد نوشته اند، تقاوت در تفکر فضایی است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

موافقان و مخالفان تفاوت زن و مرد (بخش دوم)

موافقان و مخالفان تفاوت زن و مرد (بخش دوم)
در بخش پیشین به بیان دیدگاه ها در مورد تفاوت زن و مرد پرداختیم. برخی بر این باور بودند که بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست و برخی دیگر این تفاوت را به طور کامل قبول داشتند و در نهایت نگاه دین بیان شد که قائل است بین زن و مرد، تفاوت ها و مشترکاتی وجود دارد. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

موافقان و مخالفان تفاوت زن و مرد (بخش اول)

موافقان و مخالفان تفاوت زن و مرد (بخش اول)
در بیان تفاوت ها زن و مرد، اندیشه های متفاوتی بیان شده است. برخی بر این باور هستند که بین زن و مرد تفاوت های اساسی هست و برخی این تفاوت ها را ذاتی ندانسته و آن را حاصل مشاهده و برساخت های اجتماعی می دانند. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

نظریه یادگیری اجتماعی در تفاوت های جنسیتی

نظریه یادگیری اجتماعی در تفاوت های جنسیتی
در پاسخ به مسئله «تفاوت های زن و مرد» اندیشمندان نظریه های گوناگونی را مطرح کرده اند. از جمله این نظریه ها، نظریه های یادگیری اجتماعی است که قائل است، تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد حاصل آموزش هایی است که در بستر اجتماع به زن و مرد داده می شود. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...