افراد دارای اعتماد به نفس، منظم و دقیق‌اند.

افراد دارای اعتماد به نفس، از شکست و محرومیت دیگران شادکام نیستند.

افراد دارای اعتماد به نفس، به لیاقت و مهارت خود تا حدودی مطمئن‌اند.

افراد دارای اعتماد به نفس، بیشتر از خود توقع دارند تا دیگران.

افراد دارای اعتماد به نفس، وظیفه‌شان را به خوبی انجام می‌دهند.

افراد دارای اعتماد به نفس، چهره بشّاش، مطمئن و امیدواری دارند.

افراد دارای اعتماد به نفس، باثبات و بااراده‌اند که قدرت انتقال افکار خود به دیگران را دارند.

افراد دارای اعتماد به نفس، بر عقاید و پندارهای پوچ پیروز می‌شوند.

افراد دارای اعتماد به نفس، خود را پرقدرت می‌دانند.

افراد دارای اعتماد به نفس، از شکست‌ها پند می‌گیرند.