نقطه ضعف‌های خود را شناسایی کنیم و نسبت به برطرف کردن آنها، تمام تلاش خود را داشته باشیم.

خیلی از حساسیت‌های والدین، ریشه در محبت و تجربه آنها دارد.

پدر و مادر، علاوه بر تجربه شخصی خودشان، در تجربه‌هایی که از افراد دیگر اندوخته‌اند و عبرت‌هایی که سراغ دارند، نگران شما و آینده شما هستند.

تا زمانی که ذهنیت ما از تذکر‌های والدین، گیر دادن و مچ‌گیری باشد و آن را به پای حساس بودن پدر و مادر بنویسیم، حال خوبی از این نوع کارها به سراغ...

زمانی که تذکر والدین را به پای همراهی و انتقال رایگان تجربه بگذاریم، احساس قدردانی و تشکر به سراغ ما خواهد آمد.

در ارتباط با پدر و مادر، اصل مهم ایجاد اعتماد در آنها نسبت به رفتارهای ماست.

زمانی که از اشکال‌های تکراری و کارهای دور از ارزش‌های خانوادگی دوری کنیم، توانسته‌ایم اعتماد خوبی را در پدر و مادر ایجاد کنیم.

هر قدر پدر و مادر حساس‌تر باشند، لازم است تمرین بیشتری برای قوی‌تر شدن در برابر فرمان آنها داشته باشیم تا خدای ناکرده با رفتار نامناسبی، خود...

گفت‌وگو با والدین، راه مناسبی برای کم کردن از حساسیت‌های آنهاست.

برخی اوقات چون پدر و مادر شما از دلیل کارتان بی‌خبر هستند، احساس نگرانی کرده و سخت‌گیری بیشتری از خود نشان می‌دهند.