0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 230

الهی ای راهنما به کَرَم، فرو ماندم در حیرت یکدم آن کدام است ؟ دمی که نه حوا در آن گنجد نه آدم، اگر من آن دم بیابم چون من کیست ؟ بیچاره زنده ای...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 231

الهی از خود تو هر مفلسی را نصیبی و از کرم تو هر درد مندی را طبیبی و از وسعت رحمت تو هر کسی را سهمی است. ای یار بارم ده تا داستان درد خود به تو...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 232

الهی هر چند ما گُنه کاریم تو غفاری هر چند ما زشت کاریم تو ستاری، پادشاهان گنج فضل تو داری وبی نظیر و بی یاری سزاست که خطا های ما را در گذاری.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 233

الهی به نشانت بینندگانیم به نامت زندگانیم، بفضلت شادانیم به مهرت نازانیم از جام مهر تو مست ماییم، به صید عشق تو در دام ماییم. زنجیر معنبر تو...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 224

الهی تو آنی که از بنده نا سزا بینی و به عقوبت نشتابی، از بنده کفر می شنوی و نعمت از او باز نگیری و توبت و انابت بر او عرصه کنی و به پیغام و خطاب...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 225

الهی در یافتی خود یاری و یادگاری، معنی دعوی صادقانی، فروزندهٔ نفسهای دوستانی آرام دل غریبانی چون در میان جانی، از بیدلی میگویم که کُجایی جان...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 226

الهی به عنایت ازلی تخم هدایت کاشتی، به رسالت پیامبران آبدادی و بیاری توفیق رویانیدی و به نظر و احسان خود به بر آوردی از لطف تتو میخواهم که زهر...
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 227

الهی وقت را بدرد مینازم و زیادتی را میسازم بامید آنکه چون در این درد بگذارم در دو راحت هر دو بر اندازم.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 228

الهی دوستان تو سران و سرهنگانند و بی گنچ و خواسته تو نگرانند و بنام درویشانند و بحقیقت توانگران جهان ایشانند، درد ها دارند و از گفتن آن بیزبانند.
دوشنبه، 24 دی 1397

مناجات نامه | خواجه عبدالله انصاری: شماره 220

الهی زندگی همه با یاد تو، شادی همه با یافت تو و جان آنست که در او شناخت تو است، خدایا موجود نفسهای جوانمردانی، حاضر دلهای ذکر کنندگانی ازنزدیکت...
دوشنبه، 24 دی 1397