0
ویژه نامه ها

يک خسيس پولدار فقيرتر از يک انسان ندار است. «ضرب المثل پاکستاني»

يک خسيس پولدار فقيرتر از يک انسان ندار است. «ضرب المثل پاکستاني»

يک بار ديدن با چشم بهتر از صد بار شنيدن با گوش است. «ضرب المثل ژاپني»

يک بار ديدن با چشم بهتر از صد بار شنيدن با گوش است. «ضرب المثل ژاپني»

يا سخن دانسته گوي اي مرد عاقل يا خموش. «ضرب المثل ايراني»

يا سخن دانسته گوي اي مرد عاقل يا خموش. «ضرب المثل ايراني»

همه از يک در وارد عرصه زندگي مي شوند، ولي از يک در خارج نمي شوند. «ضرب...

همه از يک در وارد عرصه زندگي مي شوند، ولي از يک در خارج نمي شوند. «ضرب المثل آلماني»

هميشه معايب ديگران آموزگاران خوبي براي ما به شمار مي روند. «ضرب المثل آلماني»

هميشه معايب ديگران آموزگاران خوبي براي ما به شمار مي روند. «ضرب المثل آلماني»

هنگامي که واگن هاي اقبال خوب راه مي افتد، حسد روي چرخهايش آويخته است. «ضرب...

هنگامي که واگن هاي اقبال خوب راه مي افتد، حسد روي چرخهايش آويخته است. «ضرب المثل چيني»

هيچ انساني، به اندازه ي کسي که نمي خواهد ببيند نابينا نيست. «ضرب المثل...

هيچ انساني، به اندازه ي کسي که نمي خواهد ببيند نابينا نيست. «ضرب المثل انگليسي»

هيچ چيز نسيه، گران به نظر نمي رسد. «ضرب المثل اسلواکي»

هيچ چيز نسيه، گران به نظر نمي رسد. «ضرب المثل اسلواکي»

هيچ چيز، خطرناکتر از دوست نادان نيست. «ضرب المثل فرانسوي»

هيچ چيز، خطرناکتر از دوست نادان نيست. «ضرب المثل فرانسوي»

هيچ چيز، مثل انتقام ساده و هيچ چيز مثل بخشش بزرگوارانه نيست. «ضرب المثل...

هيچ چيز، مثل انتقام ساده و هيچ چيز مثل بخشش بزرگوارانه نيست. «ضرب المثل انگليسي»