0
ویژه نامه ها

وقتي که کبوتر با زاغ پرواز مي کند، پرهايش همچنان سفيد مي ماند ولي دلش...

وقتي که کبوتر با زاغ پرواز مي کند، پرهايش همچنان سفيد مي ماند ولي دلش سياه مي گردد. «ضرب المثل آلماني»

وقتي که انسان خودش خوب نباشد، ميل دارد از بديهاي ديگران سخن بگويد. «ضرب...

وقتي که انسان خودش خوب نباشد، ميل دارد از بديهاي ديگران سخن بگويد. «ضرب المثل يوگسلاويايي»

وقتي که انجير در کيسه ات هست، همه مي خواهند دوستت شوند. «ضرب المثل آلبانيايي»

وقتي که انجير در کيسه ات هست، همه مي خواهند دوستت شوند. «ضرب المثل آلبانيايي»

وقتي که تلخي مصيبت تمام مي شود، شيريني خوشبختي فرا مي رسد. «ضرب المثل چيني»

وقتي که تلخي مصيبت تمام مي شود، شيريني خوشبختي فرا مي رسد. «ضرب المثل چيني»

وقتي که چشمها نابينا باشد، عينک به درد نمي خورد. «ضرب المثل سوييسي»

وقتي که چشمها نابينا باشد، عينک به درد نمي خورد. «ضرب المثل سوييسي»

وقتي که دست و پا بسته مي شود، زبان تندتر مي دود. «ضرب المثل آلماني»

وقتي که دست و پا بسته مي شود، زبان تندتر مي دود. «ضرب المثل آلماني»

وقتي که شير مرده است، شغال دم او را مي کشد. «ضرب المثل اسپانيايي»

وقتي که شير مرده است، شغال دم او را مي کشد. «ضرب المثل اسپانيايي»

وقتي که عقل زياد شود، نطق و بيان کم مي گردد. «ضرب المثل عربي»

وقتي که عقل زياد شود، نطق و بيان کم مي گردد. «ضرب المثل عربي»

وقت طلاست، اما اگر کسي قدر آن را بداند. «ضرب المثل کانادايي»

وقت طلاست، اما اگر کسي قدر آن را بداند. «ضرب المثل کانادايي»

وقتي که خشم سخن مي گويد، خردمندي صورتش را مي پوشاند. «ضرب المثل چيني»

وقتي که خشم سخن مي گويد، خردمندي صورتش را مي پوشاند. «ضرب المثل چيني»