0
ویژه نامه ها
تفاوت زیبایی نسبی و زیبایی مطلق

تفاوت زیبایی نسبی و زیبایی مطلق

دیدگاه‌های فلسفی افلاطون رنگی ایدئالیستی به زیباشناسی او داد، اما ویژگی اخلاقی نیز بدان بخشید.
زیبایی به عنوان نظم و اندازه

زیبایی به عنوان نظم و اندازه

افلاطون وجود بدن، ارواح، پدیده‌های محسوس و مثل را تصدیق می‌کرد، در نظر او روح از بدن کامل‌تر بود.
تبحر در هنر از نظر ارسطو

تبحر در هنر از نظر ارسطو

تلقى ارسطو از مفهوم هنر مفهومی پویا بود و بر تولید، بیش از اثر نهایی تأکید داشت.
هنر سودمند در برابر هنر لذت‌بخش از دیدگاه یونانیان

هنر سودمند در برابر هنر لذت‌بخش از دیدگاه یونانیان

سوفسطائیان عمدتا به مسائل مربوط به اخلاق، حقوق، دین و همچنین هنر می‌پرداختند. مطالعات و بررسی‌های آن‌ها نه تنها از موضوع، بلکه از روش تجربی‌‌شان...
نوشته‌های زیباشناختی دموکریتوس

نوشته‌های زیباشناختی دموکریتوس

به عقیده دموکریتوس، آفرینش اثر هنری مثل خیلی از رویدادهای دیگر در جهان، یک فرآیند مکانیکی بود که با این حال تنها در موقعیت‌های منحصر به فرد و...
نوشته‌ها و مطالب افلاطون درباره زیباشناسی

نوشته‌ها و مطالب افلاطون درباره زیباشناسی

افلاطون می‌نویسد «اگر چیزی وجود داشته باشد که زندگی به خاطر آن بیارزد، آن نظاره زیبایی است».
نظریه نسبی‌گرایانه زیبایی در تاریخ یونان

نظریه نسبی‌گرایانه زیبایی در تاریخ یونان

نظریه نسبیت هنر و زیبایی در ارتباط تنگاتنگ با فلسفه کلی سوفسطائیان بود؛ اما ملک طلق آن‌ها نبود، بلکه در آراء کستوفانس، یکی از اولین فیلسوفان،...
نظریه گرگیاس درمورد خیال انگاری

نظریه گرگیاس درمورد خیال انگاری

مشکل اصلی دیدگاه‌های سقراط در این حقیقت نهفته است که او چیزی ننوشته و کسانی که مانند کستوفون و افلاطون درباره او مطالبی را نوشته‌اند، اطلاعات...
نظریه سقراط درمورد آرمان گرایی در هنر

نظریه سقراط درمورد آرمان گرایی در هنر

سقراط فکر می‌کرد که نقاشی و مجسمه سازی یک ویژگی تقلیدی و بازنمودی دارند که آن‌ها را از هنرهای دیگر متمایز می‌سازد.
زیبایی و سازگاری با غایت‌های زیباشناختی

زیبایی و سازگاری با غایت‌های زیباشناختی

کسنوفون در تائید گفته استادش (سقراط) مدعی شد که زیبایی اشیاء به هدفی که دارند مربوط است و بدن انسان و حیوان در صورتی زیباست که طبیعت آن‌ها را...
زیباشناسی پیش از افلاطون

زیباشناسی پیش از افلاطون

چند تن از سوفسطائیان درباره رابطه میان هنر و زیبایی و همچنین لذت و سودمندی ابراز عقیده کردند. رابطه میان استعداد و هنر رابطه‌ای بود که سوفسطائیان...
تفکر و فعالیت فیثاغورثی‌ها

تفکر و فعالیت فیثاغورثی‌ها

دامون و افلاطون طرفداران آتنی فیثاغورث گرایی بودند. اما در عین حال نماینده فرهنگ و فلسفه متفاوت و مخالف آیونی نیز بودند.
تغییر شکل در هنر یونان باستان

تغییر شکل در هنر یونان باستان

دموکریتوس که در میان فیلسوفان باستان از عمیق‌ترین ذهنیت علمی برخوردار بود، و در زمینه پژوهش تاریخی نیز فعالیت می‌کرد، می‌گوید، موسیقی تاریخی...
هنرهای تجسمی یونان باستان

هنرهای تجسمی یونان باستان

در هنر کلاسیک یونانیان فرض بر این است که برای هر اثر، قانون وجود دارد، به عبارت دیگر فرمی که هنرمند بدان متعهد است.
معیار قوانین مجسمه سازی یونانی‌ها

معیار قوانین مجسمه سازی یونانی‌ها

معماران یونانی از انحراف خط مستقیم هم پا را فراتر نهادند. آنها خطوطی را که انتظار می‌رفت خطوط مستقیم باشند، کج می‌کردند.
معماری کلاسیک یونان باستان

معماری کلاسیک یونان باستان

در مواردی خاص، قانون معماری دوران باستان بر آن بود که نه تنها بر چشم بلکه بر گوش مخاطبانش نیز تاثیر بگذارد.
قانون مجسمه سازی یونانی

قانون مجسمه سازی یونانی

قانون مجسمه سازان نه تنها نسبت‌های بدن، بلکه نسبت میان اجزاء بدن و به ویژه اجزاء صورت را شامل می‌شد.
زیباشناسی و فلسفه

زیباشناسی و فلسفه

از آنجایی که فیلسوفان در آغاز به مسائل مربوط به طبیعت پرداختند، درباره مسائل زیباشناختی اظهار نظری نمی‌کردند.
زیباشناسی هنر کلاسیک یونان

زیباشناسی هنر کلاسیک یونان

نقاشی قرن پنجم، مانند مجسمه سازی آن زمان، گرایش کلاسیکی را نشان می‌داد و به واسطه فرم‌های طبیعی و بعد انسانی متمایز شده بود.
زیباشناسی فیثاغورثی

زیباشناسی فیثاغورثی

فیثاغورثی‌ها از زیباشناسی به عنوان یک علم مستقل تصوری نداشتند. در نظر آنها هارمونی خصوصیتی از جهان است و آنها در چهارچوب جهان شناسی بدان می اندیشیدند.