0
ویژه نامه ها
ادبیات یونانی‌گرا

ادبیات یونانی‌گرا

ادبیات دوره یونانی‌گرایی چندین ویژگی خاص داشت. مهم‌ترین آن‌ها این بود که نویسندگان و پدیدآورندگان آن‌ها فرهیختگانی بودند که نظریه‌های ادبی یا...
نوشته‌هایی درباره زیباشناسی

نوشته‌هایی درباره زیباشناسی

زیباشناسی دوره یونانی‌گرای رومی منحصرا دستاورد فیلسوفان نبود، بلکه محققین و هنرمندان نیز در آن نقش داشتند.
نوشته‌های اپیکوری درباره هنر

نوشته‌های اپیکوری درباره هنر

اپیکوری از وجود، تفسیری ماتریالیستی، از کنش، تفسیری هدونیستی و از دانش، تفسیری احساس باور ارائه می‌داد.
نظر رواقیون درمورد زیبایی هنر

نظر رواقیون درمورد زیبایی هنر

مانند افلاطون و ارسطو، رواقیون معتقد بودند که زیبایی فی نفسه ارزشمند است.
فطرت غیرعقلانی انسان از نظر دیوگنس

فطرت غیرعقلانی انسان از نظر دیوگنس

پانایتیوس، شاگرد دیوگنس که اندیشه‌های استادش را دنبال می‌کرد، به وجود تجربه بی واسطه زیبایی در انسان معتقد بود.
عدم استقلال در هنر

عدم استقلال در هنر

از همان آغاز فلسفه اپیکوری بر دو نظریه صحه گذاشته بود، نظریه‌ای که هر چیزی را صرفا از نقطه نظر تمایلات فایده باور می‌نگریست و برای زیباشناسی...
زیبایی جهان از نظر رواقیون

زیبایی جهان از نظر رواقیون

رواقیون مدعی بودند که «طبیعت بزرگترین هنرمند است» و به گفته سیسرو «هیچ چیز بهتر و زیباتر از جهان نیست».
زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت اول)

زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت اول)

شکاکان معتقد بودند که شعر نفع اندکی دارد و حتی زیان‌بار است، زیرا داستان‌هایش ذهن را آشفته می‌سازد.
زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت دوم)

زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت دوم)

سکستوس می‌گفت اگر اصوات موجود نباشند، موسیقی نیز وجود نخواهد داشت و در واقع، هیچ صوتی وجود ندارد.
دیدگاه رواقیون درباره شعر

دیدگاه رواقیون درباره شعر

در تفسیر رواقیون، وظیفه شعر از وظیفه دانش اصلا متفاوت نیست، چنین نگرشی را یونانیان باستان نیز اتخاذ کرده بودند.
آثار رواقیون درباره زیباشناسی

آثار رواقیون درباره زیباشناسی

آگاهی و دانش ما از مطالب زیباشناختی پانایتیوس و پوسیدونیوس رهبران مکتب رواقی میانه، جسته و گریخته است، اما این مسئله نشان می‌دهد که علاقه آن‌ها...
هدف هنر در تاریخ یونان باستان چیست؟

هدف هنر در تاریخ یونان باستان چیست؟

به عقیده ارسطو، هنر به حصول متعالی‌ترین هدف انسان که خوشبختی است یاری می‌رساند.
مفهوم زیبایی از نظر یونان باستان

مفهوم زیبایی از نظر یونان باستان

شاید بتوان اندیشه ارسطو را بدین صورت بیان کرد: هر زیبایی یک خیر است، اما هر خیری زیبایی نیست!
گسترش نظریه هنر توسط ارسطو

گسترش نظریه هنر توسط ارسطو

تقلید به عنوان کارکرد هنر، تطهیر عواطف به عنوان تاثیر هنر، و نسبت متناسب به عنوان خاستگاه زیبایی است.
قلمرو دیادخی‌ها در یونان باستان

قلمرو دیادخی‌ها در یونان باستان

در دوره یونانی‌گرایی روش زندگی از بسیاری جهات تغییر کرد. سلطنت مطلقه، کشورهایی با سرزمین‌های پهناور و جمعیت میلیونی، جای دموکراسی آتنی و دولت...
زیبایی و قابلیت ادراک آن

زیبایی و قابلیت ادراک آن

قابلیت ادراک، شرط یکپارچگی و وحدت اثر هنری است. ارسطو مثل اکثر یونانی‌ها معتقد بود که وحدت، علت بیشترین خوشنودی در هنر است.
رویکرد رومی‌ها به هنر و زیبایی

رویکرد رومی‌ها به هنر و زیبایی

ویژگی‌ها و وضعیت زندگی رومی جهاتی مشخص از هنر رومی را تبیین می‌کند، مانند به کارگیری مقیاس‌های عظیم در معماری.
حقیقت شعری هنری از حقیقت اخلاقی متفاوت است

حقیقت شعری هنری از حقیقت اخلاقی متفاوت است

ارسطو معیار منطقی را در هنر، نسبی می‌دانست و فقط معیار زیباشناختی را مطلق لحاظ می‌کرد.
تفکیک دیرینه هنر و شعر در یونان

تفکیک دیرینه هنر و شعر در یونان

فیثاغورثیان «تقلید» را به مفهوم تقلید بازیگر می‌دانستند؛ دموکریتوس آن را به مفهوم تقلید یک شاگرد از استاد. تنها افلاطون بود که آن را به معنای...
تفاوت‌ میان هنرها

تفاوت‌ میان هنرها

تراژدی، تقلیدی است از کنش و رفتاری جدی و کامل با دامنه و اندازه‌ای مشخص؛ که به لحاظ زبانی با انواع تزئینات هنری آراسته شده است.